Skip to main content
Public Health

Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė

Kad padėtų šalims pasiekti sveikatos srities darnaus vystymosi tikslus, Europos Komisija įsteigė Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinę grupę (toliau – iniciatyvinė grupė).

Iniciatyvinė grupė teikia Komisijai rekomendacijas ir specializuotas žinias, kaip rengti ir vykdyti sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo veiklą. Be to, ji skatina valstybes nares keistis atitinkama patirtimi ir politika.

Iniciatyvinės grupės veikla

Iniciatyvinės grupės veikla siekiama padėti ES šalims įgyvendinti faktais grindžiamus gerosios patirties pavyzdžius. Norima užtikrinti, kad naujausiais duomenimis ir žiniomis būtų naudojamasi praktiškai.

Iniciatyvinė grupė pataria Komisijai, kaip atrinkti gerosios patirties pavyzdžius ir geriau pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatais, kad jie būtų perduodami ir būtų didinamas jų panaudojimo mastas nacionaliniu ir Europos lygmenimis. ES sveikatos programa arba kitomis ES finansinėmis priemonėmis padedama įgyvendinti ir perduoti gerosios patirties pavyzdžius.

Vykstant šiam procesui Komisija pateikia iniciatyvinei grupei išbandytas politikos priemones ir metodus, atrinktus atsižvelgiant į nacionalinius ir ES prioritetus ir grindžiamus sutartais kriterijais. ES šalys nurodo, kuriuos iš jų jos norėtų įgyvendinti arba taikyti platesniu mastu. Komisija skelbia atvirus konkursus dėl gerosios patirties, atsižvelgdama į VSVP prioritetus. Su konkurso skelbimais galima susipažinti Gerosios patirties portale. Tuomet Komisija nustato geriausius būdus, kaip padėti tas politikos priemones įgyvendinti naudojant visas turimas priemones.

Iniciatyvinei grupei pirmininkauja Komisija, o jos nariai – valstybių narių atstovai. Komisijos sprendime, kuriuo įsteigiama ši ekspertų grupė, pateikiama papildomos informacijos apie jos vaidmenį ir veiklos sritis.

Komisija taip pat gali steigti pogrupius konkretiems klausimams nagrinėti. Šios grupės veikia ribotą laiką pagal sutartus įgaliojimus. Jos atsiskaito iniciatyvinei grupei.

Gerosios praktikos įgyvendinimas

Mityba ir fizinis aktyvumas:

Retosios ligos:

Psichikos sveikata:

Kova su vėžiu:

  • ES kolorektalinio vėžio atrankinė patikra. Gairių įgyvendinimas vykdant atrankinės patikros programas Italijoje, Slovakijoje ir Rumunijoje (techninės paramos priemonė)
    Susijusi informacija Sveikata ir ilgalaikė priežiūra (europa.eu)

Integruota priežiūra:

Politikos įgyvendinimas

Buvo dirbama įvairiose srityse, visų pirma šiose:

Iniciatyvinė grupė jau atrinko pirmąsias politikos priemones, kurios bus įgyvendinamos keliose ES šalyse, o šiuo metu atrenka kitas prioritetines sritis, kuriose bus įgyvendinami gerosios patirties pavyzdžiai. Jos veikla bus siejama ir su šiuo metu atliekamu PSO ir EBPO darbu.

Šios srities suinteresuotosios šalys gali aktyviai dalyvauti diskusijose Sveikatos politikos platformoje, visų pirma naudodamosi Neužkrečiamųjų ligų tinklu.

Ištekliai

Dirbdama savo darbą iniciatyvinė grupė naudosis interneto ištekliais, susijusiais su sveikatos ugdymu ir neužkrečiamųjų ligų prevencija bei valdymu, pavyzdžiui: