Skip to main content
Public Health

Riadiaca skupina pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb

Na podporu krajín pri dosahovaní cieľov v oblasti zdravia v rámci cieľov udržateľného rozvoja vytvorila Európska komisia riadiacu skupinu pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb (ďalej len „riadiaca skupina“).

Riadiaca skupina poskytuje Komisii poradenstvo a odborné znalosti v oblasti rozvoja a vykonávania činností zameraných na podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb. Podporuje aj výmenu relevantných skúseností, politík a postupov medzi členskými štátmi.

Činnosti riadiacej skupiny

Činnosti riadiacej skupiny sú zamerané na uľahčenie zavádzania osvedčených postupov vychádzajúcich z dôkazov v krajinách EÚ s cieľom zabezpečiť uplatňovanie najnovších zistení a poznatkov v praxi.

Riadiaca skupina radí Komisii pri výbere najlepších postupov a pri lepšom využívaní výsledkov výskumu na podporu ich prenosu a rozširovania na vnútroštátnej a európskej úrovni. Vykonávanie a prenos najlepších postupov podporuje program EÚ v oblasti zdravia alebo iné finančné nástroje EÚ.

Komisia v rámci tohto procesu predkladá riadiacej skupine overené metódy a prístupy zvolené v súlade s národnými prioritami a prioritami EÚ a vychádzajúce z dohodnutých kritérií. Krajiny EÚ uvedú, ktoré z týchto metód a prístupov chcú vykonávať, resp. vykonávať v širšom rozsahu. Komisia uverejňuje verejné výzvy na predkladanie najlepších postupov podľa priorít riadiacej skupiny. Výzvy sú k dispozícii na portáli s najlepšími postupmi. Komisia potom identifikuje najlepšie spôsoby na podporu vykonávania týchto politík za použitia všetkých dostupných nástrojov, ktoré má k dispozícii.

Riadiacej skupine predsedá Komisia a členmi riadiacej skupiny sú zástupcovia členských štátov. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa zriaďuje táto expertná skupina, poskytuje dodatočné informácie o jej úlohe a oblastiach jej činnosti.

Komisia môže takisto zriadiť podskupiny, ktoré sa zaoberajú skúmaním konkrétnych otázok. Tieto skupiny sa zriaďujú len na určité obdobie a svoju činnosť vykonávajú na základe schválených mandátov. Zodpovedajú sa riadiacej skupine.

Uplatňovanie najlepších postupov

Výživa a fyzická aktivita:

Zriedkavé choroby:

  • Orphacodes – klasifikácia zriedkavých chorôb

Duševné zdravie:

Rakovina:

  • Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka na úrovni EÚ – uplatňovanie usmernení v rámci uvedených skríningových programov v Taliansku, Rumunsku a na Slovensku (nástroj technickej podpory)
    Súvisiace informácie: zdravotná a dlhodobá starostlivosť (europa.eu)

Integrovaná starostlivosť:

Vykonávanie politík

Činnosť sa zameriava na viaceré oblasti, predovšetkým na:

Riadiaca skupina už vybrala základný súbor politických zásahov, ktoré budú vykonávať viaceré krajiny EÚ, a vyberá budúce prioritné oblasti pre vykonávanie najlepších postupov. Jej aktivity budú prepojené s prebiehajúcimi činnosťami WHO a OECD.

Zainteresované strany v tejto oblasti sa môžu aktívne zapojiť do diskusií prostredníctvom platformy politiky v oblasti zdravia, predovšetkým siete pre neprenosné choroby.

Zdroje

Riadiaca skupina bude mať k dispozícii online zdroje o podpore zdravia, prevencii chorôb a manažmente neprenosných chorôb, ako napríklad: