Skip to main content
Public Health

Usmerjevalna skupina za promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni

Da bi podprla države pri doseganju zdravstvenih ciljev v okviru ciljev trajnostnega razvoja, je Evropska komisija ustanovila usmerjevalno skupino za promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni („usmerjevalna skupina“).

Usmerjevalna skupina svetuje Komisiji in zagotavlja strokovno znanje o razvojnih in izvedbenih dejavnostih na področju promocije zdravja, preprečevanja bolezni in obvladovanja nenalezljivih bolezni. Skupina tudi spodbuja izmenjave relevantnih izkušenj, politik in praks med državami članicami.

Dejavnosti usmerjevalne skupine

Dejavnosti usmerjevalne skupine so namenjene lažjemu izvajanju dobrih praks, ki temeljijo na dejstvih, v državah EU in uporabi najnovejših spoznanj in znanja v praksi.

Usmerjevalna skupina svetuje Komisiji pri izbiri najboljših praks in boljši uporabi rezultatov raziskav, da bi podprla njihov prenos in širjenje na nacionalni in evropski ravni. Zdravstveni program EU ali drugi finančni instrumenti EU podpirajo izvajanje in prenos najboljših praks.

V okviru tega procesa Komisija usmerjevalni skupini predstavi preverjene politike in pristope, ki jih izbere na podlagi nacionalnih prednostnih nalog in prednostnih nalog EU ter na podlagi dogovorjenih meril. Države EU navedejo, katere med njimi bi želele izvajati ali razširiti. Komisija objavlja javne razpise za najboljše prakse v skladu s prednostnimi nalogami usmerjevalne skupine za promocijo zdravja in preprečevanje bolezni. Razpisi so na voljo na portalu o najboljših praksah. Komisija nato opredeli najboljše načine za podporo izvajanju teh politik, pri čemer uporabi vse razpoložljive instrumente.

Usmerjevalni skupini predseduje Komisija, njeni člani pa so predstavniki držav članic. Sklep Komisije o ustanovitvi te strokovne skupine zagotavlja dodatne informacije o njeni vlogi in področjih dela.

Komisija lahko tudi ustanovi podskupine za obravnavo posameznih vprašanj. Te skupine delujejo omejeno obdobje na podlagi dogovorjenih mandatov in poročajo usmerjevalni skupini.

Izvajanje najboljših praks

Prehrana in telesna dejavnost:

Redke bolezni:

Duševno zdravje:

Rak:

  • Presejalni programi EU za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki – izvajanje smernic v okviru presejalnih programov v Italiji, na Slovaškem in v Romuniji (instrument za tehnično podporo)
    Povezane informacije: Zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba (europa.eu)

Integrirana oskrba:

Izvajanje politike

Delo poteka zlasti na naslednjih področjih:

Usmerjevalna skupina je že izbrala začetni sveženj ukrepov, ki ga bo izvajalo več držav EU, zdaj pa izbira nadaljnja prednostna področja za izvajanje najboljših praks. Njene dejavnosti bodo povezane tudi z delom Svetovne zdravstvene organizacije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Zainteresirane strani na tem področju lahko dejavno sodelujejo v razpravah na platformi za zdravstveno politiko, zlasti z mrežo za nenalezljive bolezni.

Vir

Usmerjevalna skupina bo pri delu uporabljala spletne vire za spodbujanje zdravja ter preprečevanje in obvladovanje nenalezljivih bolezni, denimo: