Skip to main content
Public Health

Styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar

För att hjälpa länderna att nå målen för hållbar utveckling på hälsoområdet har kommissionen inrättat en styrgrupp för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar.

Styrgruppen förser kommissionen med råd och sakkunskap och främjar utbyten av erfarenheter, strategier och bra lösningar mellan medlemsländerna.

Styrgruppens verksamhet

Styrgruppen ska hjälpa EU-länderna att använda de bästa faktabaserade metoderna så att de senaste rönen och kunskaperna omsätts i praktiken.

Styrgruppen hjälper kommissionen att välja ut bästa praxis och att förbättra användningen och spridningen av forskningsresultat i och utanför EU. Folkhälsoprogrammet och andra finansieringsinstrument bidrar till genomförande och spridning av bästa praxis.

Som ett led i arbetet presenterar kommissionen testade metoder för styrgruppen. Metoderna har valts ut enligt nationella och europeiska prioriteringar och gemensamma kriterier. EU-länderna anger vilka metoder de är intresserade av att genomföra eller bygga vidare på. Kommissionen lanserar ansökningsomgångar om bästa praxis enligt arbetsgruppens prioriteringar. Ansökningsomgångarna publiceras i portalen för bästa praxis. Kommissionen fastställer sedan hur man på bästa sätt kan stödja genomförandet med hjälp av tillgängliga EU-instrument.

Styrgruppen består av företrädare för medlemsländerna med kommissionen som ordförande. I kommissionens beslut om inrättandet av expertgruppen kan du läsa mer om gruppens uppgift och arbetsområden.

Kommissionen kan också utse tillfälliga undergrupper för särskilda frågor. Dessa grupper arbetar under en begränsad tid och utifrån överenskomna mandat. De rapporterar till styrgruppen.

Genomförande av bästa praxis

Kost och fysisk aktivitet:

Sällsynta sjukdomar:

  • Orphacodes – klassificering av sällsynta sjukdomar

Psykisk hälsa:

Cancer:

Integrerad vård:

Insatser

Gruppen har bland annat arbetat med följande områden:

Styrgruppen har redan valt ut de första insatserna som ska genomföras av flera EU-länder och håller på att välja ut de områden där man ska genomföra bästa praxis. Styrgruppens verksamhet kommer också att knytas till det pågående arbetet i WHO och OECD.

Intresserade parter kan delta i diskussionerna via EU:s folkhälsoplattform, särskilt nätverket för icke-överförbara sjukdomar.

Resurser

Till sin hjälp har styrgruppen en rad webbaserade verktyg och resurser: