Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 208 – I fokus

Ny gemensam åtgärd stöder genomförandet av tobaksdirektivet

Den gemensamma åtgärden om tobakskontroll startade i december 2017 i Aten. Syftet är att hjälpa medlemsländerna att genomföra direktivet om tobaksvaror och få ner antalet tobaksrelaterade dödsfall och sjukdomar i EU. Projektsamordnaren professor Panagiotis Behrakis förklarar hur det nya samarbetet mellan kommissionen och EU-länderna startade och vad man vill uppnå.

Varför startade ni den gemensamma åtgärden mot tobak?

Rökning och annan tobakskonsumtion är den enskilt största orsaken till sjukomar och dödsfall som går att förebygga. Europa är en av de regioner i världen som har högst andel dödsfall på grund av tobak. EU antog nyligen ett tobaksdirektiv med bindande regler för tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter. Målet är att minska det stora antalet tobaksrelaterade dödsfall och sjukdomar i linje med WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.
Tobaksdirektivet är en komplex rättsakt som reglerar tobaksvaror på EU-marknaden. En viktig del är ett gemensamt rapporteringssystem för att lämna uppgifter om ingredienser i tobaksvaror och liknande produkter och sprida informationen till allmänheten. Vår gemensamma åtgärd kommer att tillföra ett stort mervärde, eftersom vi inriktar oss på övervakning av tobaksvaror på EU-nivå, något som ett eller några få länder inte kan göra på egen hand.

Vad är det främsta målet?

Vårt övergripande mål är att stödja genomförandet av direktivet i alla EU-länder. Mer specifikt ska vi bidra till att sprida information till målgrupperna och göra det lättare att få tillgång till uppgifter via webbportalen EU-CEG. Vi ska också hjälpa aktörerna att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet, stötta ländernas nätverk och samarbete mellan forskningsinstitut och laboratorier för att utvärdera tobaksvaror, stödja länderna i deras arbete med att övervaka, bedöma och uppdatera prioritetslistan med tillsatser och bidra till att nationella insatser tar hänsyn till våra resultat.

Vem deltar i projektet och vilka är målgrupperna?

Det finns 31 forskningsinstitut och myndigheter från hela Europa som är aktiva medlemmar, medan ytterligare 13 internationella aktörer deltar som samarbetspartner. Vi har också en samordningsgrupp som består av medlemmar från det grekiska cancersällskapet. De samordnar projektets administration och praktiska verksamhet och samarbetar med kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet och genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor. Våra målgrupper är tillsynsmyndigheter och beslutsfattare i EU, internationella och nationella intressenter och forskare och allmänheten.

Hur är åtgärden organiserad och vilka resultat hoppas ni på?

Den gemensamma åtgärden ska pågå i 36 månader och omfattar nio arbetsområden: fyra övergripande och fem tematiska. Varje arbetsområde samordnas av någon av våra 31 medlemmar och täcker projektets alla aspekter: samordning, spridning, utvärdering, integrering i nationella insatser, hållbarhet, extrahering och hantering av data från webbportalen EU-CEG, utvärdering av tobaksvaror, produktutvärdering av e-cigaretter, laboratorieverksamhet (kontroll, samarbete och analyser) samt tillsatser som omfattas av utökade rapporteringskrav.
Förutom genomförandet av tobaksdirektivet kan åtgärden ge följande resultat: 1) bättre utbildning för tillsynsmyndigheter, 2) en gemensam linje om att beslut om tobaksvaror ska vara faktabaserade, 3) ökat informationsutbyte och samarbete om regulatorisk vetenskap, 4) ökad kunskap om tobaksvarors utformning, ingredienser och giftighet, 5) ökad kunskap om e-cigaretters utformning, ingredienser och utsläpp, 6) ökat laboratoriesamarbete för att mäta ingredienser och utsläpp, 7) ökad vetenskaplig granskning av tillsatser som eventuellt ska omfattas av utökade rapporteringskrav, 8) bättre kunskap hos allmänheten och 9) bättre forskning och politiska åtgärder.

Åtgärder på EU-nivå

Tobak

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nyheter

Gemensam åtgärd mot tobak: Kickoff i Aten den 12–13 december 2017

Greklands president Prokopios Pavlopoulos deltog i inledningsmötet där parterna i den gemensamma åtgärden om tobakskontroll och kommissionen träffades för att diskutera hur man bäst kan stödja genomförandet av EU:s tobaksdirektiv.

Projekt inom folkhälsoprogrammet

Snart kommer faktablad om folkhälsoprojekt om tobak

EU:s folkhälsoprogram finansierar många projekt om rökning. Du hittar dem i databasen hos genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea). Snart kommer Chafea dessutom att publicera faktablad om redan genomförda projekt.

Andra intressanta länkar

EU:s webbportal EU-CEG