Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 228 — На фокус

Възползват ли се гражданите на ЕС от възможностите, предоставяни от Директивата за трансгранично здравно обслужване?

Анджей Рис, директор по въпросите на здравните системи, лекарствените продукти и иновациите в Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, казва, че Директивата за трансгранично здравно обслужване е довела до засилване на сътрудничеството между здравните системи и изясняване на правата на пациентите, които получават здравно обслужване в друга страна от Европейския съюз. Като законодателство, което очевидно засяга гражданите на ЕС, тази директива трябва да се познава по-добре.

Какви са поуките от този доклад на Комисията, който се изготвя веднъж на три години?

Когато говорим за поуките, не става дума да насърчаваме хората да извършват медицински туризъм, а да дадем възможност на пациентите да се възползват от правото си на достъп до най-добрия опит и най-подходящото налично лечение, дори ако то не е достъпно без ненужно забавяне в тяхната страна.

Какъв е ефектът от директивата досега?

Директивата допринесе за повишаване на правната сигурност и изясняване на правата както на трансграничните, така и на местните пациенти. Тази повишена правна сигурност помага не само на пациентите, но и на националните органи, отговорни за тяхното управление.

Директивата също така даде възможност на страните членки да обединят усилията си за доброволно сътрудничество и сближаване между пограничните региони и за по-нататъшно сътрудничество в областта на електронното здравеопазване и европейските референтни мрежи за редки и сложни заболявания. Двадесет и четирите европейски референтни мрежи, на чиято дейност бе поставено начало през март 2017 г. във Вилнюс, ще дадат възможност за подобряване на диагностицирането, лечението и управлението на редки болести, като същевременно сътрудничеството и обединяването на ресурси ще открият пътя към постигането на пробиви в научните изследвания. Постигнат бе значителен напредък и аз съм много доволен, че европейските референтни мрежи са един съвсем конкретен пример за добавената стойност от ЕС и за ползите, които Европа може да получи, когато реши да обедини силите си в тематични направления, вместо всеки да работи самостоятелно или изолирано от другите.

Какви са следващите основни етапи?

Проверките за съответствие и диалозите с държавите членки ще продължат през следващия период на докладване, като данните относно мобилността ще бъдат използвани в по-голяма степен. Правилното прилагане на достиженията на правото на ЕС, особено в областта на здравеопазването, е постоянен процес и все още има какво да се прави в това отношение. Осведомеността на гражданите за техните права и за директивата все още е предизвикателство. Бяха създадени национални органи за контакт, за да информират гражданите, но гражданите не винаги знаят за тяхното съществуване.

Моделът на потоците от трансгранични пациенти остава стабилен, като определящите фактори са географската или културната близост. Като цяло мобилността на пациентите и нейните финансови измерения в рамките на ЕС остават сравнително ниски, като Директивата за трансгранично здравно обслужване не е довела до негативно въздействие върху устойчивостта на системите за здравеопазване. Бих искал да обърна по-голямо внимание на взаимната свързаност на нашите здравни системи в бъдеще в условията на все по-бързо развитие на електронното здравеопазване.

Дейности на равнище ЕС

Трансгранично здравно обслужване

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Новини

Директива за трансграничното здравно обслужване: доказано ефективна по отношение на изясняването и гарантирането на правата на пациентите

След приемането на директивата не са били необходими повече решения на Съда на ЕС, за да се гарантират правата на трансгранично здравно обслужване, а пациентите все по-добре познават тези права. Въпреки това мобилността на пациентите и нейните финансови измерения в ЕС остават относително ниски.

Прочетете доклада на ЕС относно упражняването на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Трансграничната мобилност на пациентите в ЕС показва тенденция към леко засилване през последните три години, откакто се прилага Директива 2011/24/ЕС. Прочетете повече за последиците от Директивата в този доклад, достъпен на всички езици на ЕС.

Информационен документ — отговори на въпроси за модела на европейските референтни мрежи във връзка с трансграничното здравно обслужване в ЕС

Новият информационен документ — Прилагане на модела на европейските референтни мрежи в европейското сътрудничество в областта на трансграничното здравно обслужване — бе публикуван на 10 декември 2018 г.

Проучване относно трансграничното здравно обслужване показва, че е налице подобряване на достъпа на пациентите до информация, но трябва да се направи повече

Проучването установи, че уебсайтовете на националните органи за контакт са се подобрили, но трябва да се предоставят повече данни за правата на пациентите, стандартите за качество и безопасност и за възстановяването на разходи за трансгранично здравно обслужване. Проучването доведе и до изготвяне на набор от инструменти и материали за обучение за националните органи за контакт.

Данни на държавите членки относно трансграничното здравно обслужване дават представа за мобилността на пациентите

В този доклад се прави преглед на данните за мобилността на пациентите в отчетната година 2016, събрани в периода юли-ноември 2017 г., и се обръща внимание както на лечението, предоставено с предварително разрешение от държавата членка, в която пациентът е здравно осигурен, така и на лечението, за което не е необходимо предварително разрешение.

Основните 10 грешки, допускани от пациентите при трансгранично здравно обслужване — как да ги избегнем!

Всеки гражданин на ЕС/ЕИП има право да получи публични или частни здравни услуги в която и да е страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия и разходите за това да му бъдат изцяло или частично възстановени. Но преди всичко пациентите трябва да знаят как да избегнат грешките, описани в тази брошура!

Известие относно трансграничното здравно обслужване при пътувания между ЕС и Обединеното кралство

Известие относно трансграничното здравно обслужване при пътувания между ЕС и Обединеното кралство.

Проекти по линия на здравната програма

Европейска референтна мрежа за ракови заболявания при децата (ERN-PAEDCAN)

Задачата на ERN-PAEDCAN е да се подобрят резултатите от лечението на ракови заболявания и злокачествени хематологични заболявания при децата, като се намалят настоящите неравенства в различните страни от ЕС.

ПАРТНЬОР НА ERN-PAEDCAN: Мрежа за редки видове тумори при децата — европейски регистър

В четири европейски страни съществуват национални регистри, в които се събират епидемиологични и клинични данни и данни за лечението на деца и юноши с много редки видове тумори. Целта на този проект е да свърже тези регистри чрез европейски регистър на редките видове тумори при децата и да подкрепя европейската референтна мрежа PAEDCAN.

Европейска мрежа за редки и недиагностицирани кожни заболявания (ERN-Skin) — рамково споразумение за партньорство

Целта на ERN-Skin е да се засили управлението на пациентите на високо равнище по отношение на редките, сложните и недиагностицираните кожни заболявания, като се подобрят качеството, безопасността и достъпът до високоспециализирани здравни услуги. Тези заболявания често не са диагностицирани и разбирани правилно.

Други интересни връзки

Национални звена за контакт във връзка с трансграничното здравно обслужване

Европейски референтни мрежи