Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 228 - Fokus

Får EU-borgerne de fulde fordele ved direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser?

Andrzej Rys, direktør med ansvar for sundhedssystemer, lægemidler og innovation, Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed, EU-Kommissionen, fortæller, at direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser har øget samarbejdet mellem sundhedssystemerne og præciseret patienternes rettigheder, når de modtager sundhedsydelser i et andet EU-land. Lovgivningen har klart betydning for EU's borgere, og derfor bør kendskabet til den øges.

Hvad er erfaringerne fra denne treårlige rapport fra Kommissionen?

Når vi taler om de indhøstede erfaringer, et det ikke et spørgsmål om at tilskynde folk til at foretage "medicinsk turisme", men om at gøre det muligt for patienterne at drage fordel af deres ret til at få den største ekspertise og den mest hensigtsmæssige behandling, der findes, selv hvis dette ikke er tilgængeligt uden unødig forsinkelse i deres eget land.

Hvilken virkning har direktivet haft indtil videre?

Direktivet har forbedret retssikkerheden og klarheden for både grænseoverskridende og indenlandske patienter. Den styrkede retssikkerhed har hjulpet ikke blot patienterne selv, men også de nationale myndigheder, der er ansvarlige for forvaltning.

Direktiv har også gjort det muligt for EU-landene at slutte sig sammen i frivilligt samarbejde og samhørighed mellem grænseregionerne og øge samarbejdet om e-sundhed og europæiske netværk af referencecentre for sjældne og komplekse sygdomme. De 24 europæiske netværk af referencecentre, der blev lanceret i Vilnius i marts 2017, vil give mulighed for bedre diagnosticering, behandling og styring af sjældne sygdomme, mens samarbejdet og sammenlægningen af ressourcer vil bane vejen for gennembrud inden for forskning. Der er gjort betydelige fremskridt, og jeg er meget glad for, at de europæiske netværk af referencecentre er blevet et helt konkret eksempel på europæisk merværdi og de fordele, Europa kan opnå, når vi vælger at gå sammen om tematiske indsatsområder i stedet for at arbejde individuelt eller i siloer.

Hvad er de næste milepæle?

Kontrol af overholdelsen og dialoger med EU-landene vil fortsætte i den næste rapporteringsperiode, og der vil blive gjort yderligere brug af oplysninger om mobilitet. En korrekt gennemførelse af EU's regler, især på sundhedsområdet, er en løbende proces, og der er meget at udrette. Borgernes kendskab til deres rettigheder og direktivet er stadigvæk en udfordring. De nationale kontaktpunkter er blevet oprettet for at informere borgerne, men borgerne kender ikke altid til dem.

Patientstrømmene på tværs af grænserne udviser et stabilt mønster, som overvejende drives af geografisk eller kulturel nærhed. I store træk ligger patientmobiliteten og dens finansielle dimension inden for EU fortsat forholdsvis lavt, og direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser har ikke haft negative konsekvenser for sundhedssystemernes bæredygtighed. Fremover vil jeg gerne sætte større fokus på den indbyrdes forbindelse mellem vores sundhedssystemer inden for rammerne af den stadig hurtigere udvikling af e-sundhed.

Aktiviteter på EU-plan

Grænseoverskridende sundhedsydelser

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Nyheder

Direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser skaber klarhed om og sikrer patienters rettigheder

Siden direktivet blev vedtaget, har der ikke været behov for yderligere EU-domstolsafgørelser for at sikre grænseoverskridende sundhedsydelser, og patienterne er i stigende grad opmærksomme på disse rettigheder. Imidlertid ligger patientmobiliteten og dens finansielle dimensioner inden for EU stadig forholdsvis lavt.

Læs EU-rapporten om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Den grænseoverskridende patientmobilitet i EU viser en let stigende tendens i de seneste tre år, siden direktiv 2011/24/EU blev gennemført. Læs mere om resultaterne af direktivet i denne rapport, som findes på alle EU-sprog.

Faktablad med svar på spørgsmål om modellen med europæiske referencenetværk (ERN) i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Det nye faktablad om anvendelse af ERN-modellen i det europæiske samarbejde om grænseoverskridende sundhedsydelser blev offentliggjort den 10. december 2018.

Undersøgelse af grænseoverskridende sundhedsydelser viser, at patienterne har bedre adgang til information, men at der er behov for en øget indsats

Undersøgelsen viste, at de nationale kontaktpunkters (NCP'er) websites var blevet bedre, men at der burde gives flere oplysninger om patienternes rettigheder, kvalitets- og sikkerhedsstandarder og om godtgørelse af udgifter til grænseoverskridende sundhedsydelser. Undersøgelsen resulterede også i en værktøjskasse og uddannelsesmateriale for NCP'er.

EU-landenes oplysninger om grænseoverskridende sundhedspleje giver et overblik over patientmobiliteten

Denne rapport indeholder en oversigt over data om patientmobilitet i indberetningsåret 2016, som er indsamlet i juli-november 2017 og vedrører behandling med forudgående tilladelse fra det EU-land, hvor patienten er forsikret, samt behandling, hvor der ikke kræves forudgående godkendelse.

De ti største fejl, patienter begår i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser – og hvordan man undgår dem!

Alle EU-/EØS-borgere har ret til at modtage offentlige eller private sundhedsydelser i et hvilket som helst andet EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge og få deres udgifter godtgjort helt eller delvist. Men først skal patienterne vide, hvordan man undgår at begå de fejl, der er beskrevet i denne brochure!

Meddelelse om grænseoverskridende sundhedsydelser ved rejser mellem EU og Storbritannien

Meddelelse om rejser mellem EU og Storbritannien efter Storbritanniens udtrædelse af EU

Projekter under sundhedsprogrammet

Europæisk netværk af referencecentre for børnekræft

ERN-PAEDCAN's mission er at forbedre resultaterne af behandling af børnekræft og ondartede blodsygdomme ved at reducere de nuværende uligheder i de forskellige EU-lande.

ERN-PAEDCAN PARTNER: Netværk for børnesygdomme med sjældne tumorer – europæisk register

Fire europæiske lande har nationale registre, der indsamler epidemiologiske, kliniske og behandlingsrelaterede data for børn og unge med meget sjældne tumorer. Projekt har til formål at forbinde disse registre gennem et europæisk pædiatrisk register for sjældne tumorer og støtte ERN PAEDCAN.

Europæisk netværk af referencecentre for sjældne og ikke-diagnosticerede hudlidelser – rammepartnerskabsaftale

ERN-Skin arbejder på at forbedre patientforvaltningen på højt plan for sjældne, komplekse og ikke-diagnosticerede hudlidelser ved at øge kvaliteten af, sikkerheden ved og adgangen til højt specialiserede sundhedsydelser. Det sker ofte, at disse sygdomme diagnosticeres forkert og misforstås.

Andre interessante links

Nationale kontaktpunkter for grænseoverskridende sundhedsydelser

Europæiske netværk af referencecentre