Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Ενημερωτικό δελτίο «Υγεία-ΕΕ» 228 — Σε πρώτο πλάνο

Οι πολίτες της ΕΕ αξιοποιούν τα οφέλη της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη;

Ο Andrzej Rys, Διευθυντής αρμόδιος για τα συστήματα υγείας, τα ιατρικά προϊόντα και την καινοτομία στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ότι η οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων υγείας και αποσαφήνισε τα δικαιώματα των ασθενών όταν αυτοί λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για νομοθετική πράξη με σαφή αντίκτυπο στους πολίτες της ΕΕ, θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστή.

Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτήν την τριετή έκθεση της Επιτροπής;

Όταν μιλάμε για τα διδάγματα που αντλήθηκαν, δεν εννοούμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να παροτρύνονται να κάνουν «ιατρικό τουρισμό», αλλά ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να επωφελούνται από τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη μεγαλύτερη εμπειρογνωσία και την καταλληλότερη θεραπεία, όταν αυτές δεν είναι διαθέσιμες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις δικές τους χώρες.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της οδηγίας μέχρι στιγμής;

Η οδηγία βελτίωσε την ασφάλεια δικαίου και τη σαφήνεια όσον αφορά τα δικαιώματα των διασυνοριακών και των ημεδαπών ασθενών. Αυτή η ενισχυμένη ασφάλεια δικαίου βοήθησε όχι μόνο τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείρισή τους.

Η οδηγία βοήθησε επίσης τα κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους όσον αφορά την εθελοντική συνεργασία και συνοχή μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών και την προώθηση της συνεργασίας σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας και ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για τις σπάνιες και πολύπλοκες ασθένειες. Τα 24 ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς που δημιουργήθηκαν στο Βίλνιους τον Μάρτιο του 2017, θα επιτρέψουν βελτιώσεις στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχείριση σπάνιων ασθενειών, ενώ η συνεργασία και η συγκέντρωση πόρων θα ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς αποτελούν πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και των οφελών που μπορεί να προκύψουν για την Ευρώπη όταν επιλέγουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε θεματικές ενότητες και όχι να εργαζόμαστε μόνοι μας ή απομονωμένοι.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης και οι συνομιλίες με τα κράτη μέλη θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου υποβολής εκθέσεων και θα αξιοποιηθούν περισσότερο τα δεδομένα για την κινητικότητα. Η ορθή εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της υγείας είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και με την οδηγία εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Τα εθνικά σημεία επαφής έχουν δημιουργηθεί για να ενημερώνονται οι πολίτες, ωστόσο αυτοί συχνά αγνοούν την ύπαρξή τους.

Οι διασυνοριακές ροές ασθενών παρουσιάζουν μια σταθερή τάση, η οποία διαμορφώνεται κυρίως από τη γεωγραφική ή πολιτισμική εγγύτητα. Σε γενικές γραμμές, η κινητικότητα ασθενών και ο οικονομικός αντίκτυπος εντός της ΕΕ εξακολουθούν να βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και η οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Στο μέλλον, θα ήθελα να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στη διασύνδεση των συστημάτων υγείας των κρατών μελών, στο πλαίσιο της ταχύτατα αναπτυσσόμενης ηλεκτρονικής υγείας.

Δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ

Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Ειδήσεις

Οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: αποσαφηνίζει και εξασφαλίζει τα δικαιώματα των ασθενών

Από την έκδοση της οδηγίας, δεν χρειάστηκαν περαιτέρω αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, και οι ασθενείς έχουν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων αυτών. Ωστόσο, η κινητικότητα των ασθενών και οι οικονομικές της διαστάσεις εντός της ΕΕ παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Διαβάστε την έκθεση της EΕ για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

Η διασυνοριακή κινητικότητα των ασθενών εντός της ΕΕ παρουσιάζει μια ελαφρά ανοδική τάση τα τελευταία τρία χρόνια από την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ. Διαβάστε την έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της οδηγίας, που είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Ενημερωτικό δελτίο με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για το μοντέλο των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς σε σχέση με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Το νέο ενημερωτικό δελτίο «Εφαρμογή του μοντέλου των ΕΔΑ στην ευρωπαϊκή συνεργασία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, δημοσιεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Η μελέτη σχετικά με τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας δείχνει ότι οι ασθενείς έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν

Από τη μελέτη προκύπτει ότι οι ιστότοποι των εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΕ) έχουν βελτιωθεί, αλλά ότι πρέπει να παρέχονται περισσότερα στοιχεία για τα δικαιώματα των ασθενών, τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και την επιστροφή των εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Από τη μελέτη προέκυψε επίσης μια «εργαλειοθήκη» και υλικό κατάρτισης για τα εθνικά σημεία επαφής.

Τα δεδομένα των κρατών μελών για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη παρέχουν πλήρη εικόνα της κινητικότητας των ασθενών

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών κατά το έτος αναφοράς 2016. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 και αφορούν τις θεραπείες για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής, καθώς και τις θεραπείες για τις οποίες δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση.

Τα δέκα μεγαλύτερα σφάλματα που κάνουν οι ασθενείς όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη — πώς να τα αποφύγετε!

Κάθε πολίτης χώρας ΕΕ/ΕΟΧ έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία, καθώς και να λαμβάνει πλήρη ή μερική επιστροφή των εξόδων. Ωστόσο, οι ασθενείς πρέπει πρώτα να μάθουν πώς να αποφεύγουν τα σφάλματα που περιγράφονται σ’ αυτό το φυλλάδιο!

Ανακοίνωση για τα ταξίδια στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανακοίνωση για τα ταξίδια μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Υγεία

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τον παιδικό καρκίνο

Η αποστολή του ERN-PAEDCAN είναι να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της θεραπείας του παιδικού καρκίνου και των κακοήθων αιματολογικών νόσων με τη μείωση των υφιστάμενων ανισοτήτων που διαπιστώνονται μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

ΕΤΑΙΡΟΣ ERN-PAEDCAN: Δίκτυο σπάνιων παιδικών καρκίνων — Ευρωπαϊκό Μητρώο

Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν εθνικά μητρώα που συγκεντρώνουν επιδημιολογικά, κλινικά στοιχεία και στοιχεία για την θεραπεία παιδιών και εφήβων με πολύ σπάνιους όγκους. Το έργο αποσκοπεί στη σύνδεση των μητρώων αυτών μέσω ενός ευρωπαϊκού μητρώου παιδικών σπάνιων όγκων και να στηρίξει το ERN PAEDCAN.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις σπάνιες και μη διαγνωσμένες δερματικές παθήσεις — συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης

Το ERN-Skin αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση υψηλού επιπέδου των ασθενών που πάσχουν από σπάνιες περίπλοκες και μη διαγνωσμένες δερματικές παθήσεις, βελτιώνοντας την ποιότητα, την ασφάλεια και την πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη. Για τις ασθένειες αυτές γίνεται συχνά εσφαλμένη διάγνωση και δημιουργείται παρανόηση.

Άλλοι ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Εθνικά Σημεία Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς