Skip to main content
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 228 – Valokeilassa

Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin hyödyt EU-kansalaisille

Andrzej Rys työskentelee terveysjärjestelmistä, lääkinnällisistä tuotteista ja innovoinnista vastaavana johtajana Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastossa. Rys toteaa, että rajat ylittävää terveydenhoitoa koskeva direktiivi on edistänyt terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä ja selkiyttänyt potilaiden oikeuksia, kun he saavat hoitoa toisessa EU-maassa. Koska kyseessä on suoraan EU-kansalaisten elämään vaikuttava lainsäädäntö, on tärkeää varmistaa, että kansalaiset myös tuntevat sen.

Komissio on laatinut raportin potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Millaisia kokemuksia on saatu?

Kyse ei ole ihmisten kannustamisesta nk. terveysturismiin, vaan siitä, että potilaat voivat hyödyntää oikeuttaan saada mahdollisimman laaja-alaista asiantuntija-apua ja heille parhaiten sopivaa hoitoa silloinkin, kun sitä ei ole tarjolla heidän kotimaassaan

Mitä vaikutuksia direktiivillä on ollut?

Direktiivi on parantanut oikeusvarmuutta ja tuonut potilaille selkeyttä heidän oikeuksistaan saada hoitoa toisessa EU-maassa tai omassa kotimaassaan. Lisääntynyt oikeusvarmuus hyödyttää potilaiden lisäksi myös kansallisia hallintoviranomaisia.

Direktiivi on lisäksi antanut EU-maille mahdollisuuden yhdistää voimiaan ja tehdä yhteistyötä raja-alueilla. Se on myös edistänyt yhteistyötä sähköisen terveydenhuollon (eHealth) alalla sekä harvinaisten sairauksien eurooppalaisten osaamisverkostojen toiminnassa. Osaamisverkostojen toiminta käynnistettiin Vilnassa maaliskuussa 2017, ja niitä on nykyisin 24. Verkostot parantavat harvinaisten sairauksien diagnosointia, hoitoa ja seurantaa, ja yhteistyö ja resurssien yhdistäminen edistävät merkittävästi myös tutkimusta. Verkostojen toiminta on ollut tuloksellista, ja ne ovat erittäin konkreettinen esimerkki EU:n tuomasta lisäarvosta ja niistä hyödyistä, joita voimme Euroopassa saada, kun yhdistämme voimamme temaattisten kokonaisuuksien mukaan emmekä toimi pelkästään yksin tai omissa lokeroissamme.

Mitkä ovat seuraavat tavoitteet?

Vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia ja vuoropuheluja EU-maiden kanssa jatketaan seuraavalla raportointikaudella, ja liikkuvuutta koskevaa dataa käytetään enemmän. EU-lainsäädännön täytäntöönpano on varsinkin terveysalalla jatkuva prosessi, ja työtä riittää. Haasteena on edelleen se, miten kansalaiset saadaan tuntemaan direktiivin mukaiset oikeutensa. On perustettu kansallisia yhteyspisteitä, joista kansalaiset voivat saada tietoa, mutta he eivät aina vielä tiedä tästä mahdollisuudesta.

Rajat ylittävän terveydenhuollon potilasvirrat ovat pysyneet vakaina, ja vetotekijänä on ennen muuta maantieteellinen tai kulttuurinen läheisyys. Yleisesti ottaen potilaiden liikkuvuus ja sen taloudelliset seuraukset EU:n sisällä ovat yhä suhteellisen vähäisiä, eikä rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskeva direktiivi ole heikentänyt terveysjärjestelmien kestävyyttä. Tulevaisuudessa minusta on syytä painottaa terveysjärjestelmiemme yhteentoimivuuden parantamista sähköisen terveydenhuollon kehittyessä yhä nopeammin.

EU:n tason toimet

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uutiset

Terveydenhuoltoa yli rajojen: direktiivi on parantanut potilaiden oikeuksia

Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin tultua voimaan ei EU:ssa ole jouduttu turvautumaan tuomioistuinmenettelyihin näiden oikeuksien turvaamiseksi. Myös potilaat tuntevat oikeutensa terveydenhuoltoon EU:n alueella yhä paremmin. Potilaiden liikkuvuus ja sen taloudellinen merkitys on kuitenkin EU:ssa edelleen suhteellisen vähäistä.

EU-raportti potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa

Potilaiden liikkuvuus EU-maasta toiseen on lisääntynyt hiukan viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana direktiivin 2011/24/EU täytäntöönpanon jälkeen. Lisätietoa direktiivin vaikutuksista on raportissa, joka on saatavilla kaikilla virallisilla EU-kielillä.

Eurooppalaisten osaamisverkostojen malli ja rajat ylittävä terveydenhuolto – tietokooste

Joulukuussa 2018 julkaistussa tietokoosteessa esitellään eurooppalaisten osaamisverkostojen toimintamallia rajat ylittävässä terveydenhuollossa EU:ssa.

Tutkimus: Potilastiedotus parantunut rajat ylittävässä terveydenhuollossa

Tutkimuksen mukaan kansallisten yhteyspisteiden verkkosivustot ovat parantuneet, mutta tarvitaan lisää tiedotusta potilaiden oikeuksista, laatu- ja turvallisuusstandardeista sekä rajat ylittävien terveydenhuoltokustannusten korvattavuudesta. Tutkimus poiki myös kansallisten yhteyspisteiden käyttöön tarkoitetun välinepaketin ja koulutusaineiston.

Potilaiden liikkuvuus EU:n alueella – raportti

Raportissa on tietoa potilaiden liikkuvuudesta EU:n alueella raportointivuonna 2016. Tiedot on kerätty heinä-elokuussa 2017, ja ne koskevat sekä sellaista hoitoa, jota varten potilaalla on etukäteen hankittu lupa omasta maastaan (se EU-maa, jossa hänet on vakuutettu), että sellaista hoitoa, johon ei edellytetä etukäteislupaa.

Potilaiden 10 yleisintä virhettä rajat ylittävässä terveydenhuollossa – ja kuinka välttää ne

Kaikilla EU- ja ETA-kansalaisilla on oikeus käyttää julkisia ja yksityisiä terveydenhoitopalveluja EU-maissa, Islannissa, Norjassa ja Liechtensteinissa ja saada siitä osittainen tai täysi korvaus. Tämä esite auttaa heitä välttämään yleisimmät virheet ja ongelmatilanteet.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen rajat ylittävä terveydenhuolto – tiedonanto

Tiedonanto Yhdistyneen kuningaskunnan erosta EU:sta ja matkustamisesta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.

EU:n terveysohjelman hankkeet

Lasten syöpiä käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (ERN-PAEDCAN)

ERN-PAEDCAN-verkoston tavoitteena on parantaa lasten syöpien ja pahanlaatuisten hematologisten sairauksien hoitoa ja edistää tasavertaista hoitoa kaikissa EU-maissa.

ERN-PAEDCAN PARTNER -hanke: Lasten harvinaisten syöpien eurooppalainen rekisteri

Neljässä Euroopan maassa on kansallinen rekisteri, johon kerätään lasten ja nuorten harvinaisia kasvaimia ja niiden hoitoa koskevaa epidemiologista ja kliinistä tietoa. Hankkeen tavoitteena on yhdistää nämä rekisterit yhdeksi eurooppalaiseksi rekisteriksi ja siten tukea lasten syöpiä käsittelevän eurooppalaisen osaamisverkoston toimintaa.

ERN-Skin: harvinaisten ja diagnosoimattomien ihosairauksien verkosto – kumppanuutta koskeva puitesopimus

ERN-Skin-verkosto harvinaisten, monitekijäisten ja diagnosoimattomien ihosairauksien hoitoa ja kehittää sen laatua, turvallisuutta ja saatavuutta. Näihin sairauksiin liittyy usein virheellisiä diagnooseja, ja tieto niistä on puutteellista.

Muita linkkejä

Rajat ylittävän terveydenhuollon kansalliset yhteyspisteet

Eurooppalaiset osaamisverkostot