Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Bilten Zdravlje – EU br. 228. – U prvom planu

Koriste li građani EU-a pogodnosti koje im pruža Direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi?

Andrzej Rys, direktor nadležan za zdravstvene sustave, medicinske proizvode i inovacije (Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije) izjavio je da je Direktivom o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi unaprijeđena suradnja među zdravstvenim sustavima i da su njome razjašnjena prava pacijenata u pogledu korištenja usluga zdravstvene skrbi u drugoj zemlji Europske unije. Budući da ta direktiva očito utječe na živote građana EU-a, oni bi o njoj trebali više znati.

Glavne spoznaje iz ovog trogodišnjeg izvješća Komisije?

Ovdje nije riječ o poticanju na „medicinski turizam”, već o pružanju mogućnosti pacijentima da iskoriste svoja prava na pristup najboljem stručnom znanju i najprikladnijem dostupnom liječenju, čak i ako nije dostupno u njihovoj zemlji ili je dostupno tek nakon nepotrebnog odgađanja.

Koji su dosadašnji rezultati Direktive?

Direktivom je poboljšana pravna sigurnost i jasnoća u pogledu prava prekograničnih i domaćih pacijenata. Veća pravna sigurnost pomogla je ne samo samim pacijentima, nego i nacionalnim tijelima odgovornima za njihovo zbrinjavanje.

Ta je direktiva također omogućila državama članicama da ujedine snage u dobrovoljnoj suradnji i koheziji između pograničnih regija i u unapređivanju suradnje u području e-zdravlja i europskih referentnih mreža za rijetke i složene bolesti. Ukupno 24 europske referentne mreže pokrenute u Vilniusu u ožujku 2017. omogućit će poboljšanja u dijagnosticiranju i liječenju rijetkih bolesti i upravljanju njima, a suradnja i udruživanje resursa otvorit će put za velike napretke u istraživanjima. Postignut je bitan napredak i iznimno mi je drago što su europske referentne mreže vrlo konkretan primjer dodane vrijednosti EU-a i koristi koje Europa može imati kad se odlučimo udružiti snage u tematskim područjima umjesto da radimo zasebno ili u izoliranim skupinama.

Što su sljedeći važni koraci?

Tijekom sljedećeg izvještajnog razdoblja nastavit će se provjere usklađenosti i sukladnosti kao i dijalozi s državama članicama te će se u većoj mjeri koristiti podaci o mobilnosti. Pravilna provedba pravne stečevine EU-a, osobito u području zdravstva, trajan je proces i još mnogo toga moramo učiniti. Informiranost građana o njihovim pravima i o Direktivi još nije na zadovoljavajućoj razini. Nacionalne kontaktne točke uspostavljene su u cilju informiranja građana, ali građani ponekad ne znaju za njih.

Prekogranična kretanja pacijenata odvijaju se prema stabilnom obrascu, na koji ponajviše utječe zemljopisna blizina ili kulturološka povezanost. Općenito govoreći, mobilnost pacijenata i njezine financijske implikacije unutar EU-a i dalje su relativno male i pokazalo se da Direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi nije negativno utjecala na održivost zdravstvenih sustava. U budućnosti bismo trebali staviti veći naglasak na međusobno povezivanje naših sustava zdravstvene skrbi zahvaljujući mogućnostima koje pruža sve brži razvoj e-zdravstva.

Aktivnosti na razini EU-a

Prekogranična zdravstvena skrb

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Novosti

Direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi: dokazano razjašnjava i štiti prava pacijenata

Od donošenja Direktive, za osiguravanje pravâ na prekograničnu zdravstvenu skrb nisu bila potrebne daljnje presude Europskog suda i pacijenti su u sve većoj mjeri upoznati s tim pravima. Unatoč tomu, u EU-u je mobilnost pacijenata i dalje relativno mala (pa tako i njezine financijske dimenzije).

Pročitajte izvješće EU-a o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

U zadnje tri godine od provedbe Direktive 2011/24/EU vidljiv je trend laganog rasta prekogranične mobilnosti pacijenata unutar EU-a. Više o utjecaju Direktive možete pročitati u ovom izvješću, dostupnom na svim jezicima EU-a.

Informativni članak s odgovorima na pitanja o modelu europskih referentnih mreža u vezi s prekograničnom zdravstvenom skrbi u EU-u

Novi informativni članak, „Primjena modela europskih referentnih mreža (engl. „European Reference Networks”, ERN) u europskoj suradnji na prekograničnoj zdravstvenoj skrbi”, objavljen je 10. prosinca 2018.

Studija o prekograničnim zdravstvenim uslugamai pokazuje da pacijenti imaju bolji pristup informacijama, ali potrebno je još raditi na tome.

Studijom je utvrđeno da su internetske stranice nacionalnih kontaktnih točaka poboljšane, ali bi trebale pružati više informacija o pravima pacijenata, kvaliteti i sigurnosnim standardima te o nadoknadi troškova prekogranične zdravstvene skrbi. Na temelju te studije pripremljeni su alati i materijali za obuku za nacionalne kontaktne točke.

Podaci država članica o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi daju pregled mobilnosti pacijenata

U ovom izvješću dat je pregled podataka o mobilnosti pacijenata u izvještajnoj godini 2016., prikupljenih u razdoblju od srpnja do studenoga 2017., koji se odnose na liječenje pacijenata uz prethodno odobrenje države članice u kojoj su osigurani i na liječenje pacijenata za koje to odobrenje nije potrebno.

Deset najčešćih pogrešaka pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi – i kako ih izbjeći!

Svaki građanin EU-a/EGP-a ima pravo koristiti javne i privatne zdravstvene usluge u bilo kojoj drugoj državi članici EU-a te u Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj te na nadoknadu troškova tih usluga u punom ili djelomičnom iznosu. Pacijenti međutim najprije trebaju znati kako izbjeći pogreške opisane u ovoj brošuri!

Obavijest o putovanjima u svrhu prekogranične zdravstvene skrbi iz EU-a u Ujedinjenu Kraljevinu i obrnuto

Obavijest o putovanjima iz EU-a u Ujedinjenu Kraljevinu i obrnuto nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

Projekti u okviru zdravstvenog programa

Europska referentna mreža za karcinom kod djece

Misija je Europske referentne mreže za karcinom kod djece (engl „Paediatric Cancer European Reference Network”, ERN-PAEDCAN) poboljšavanje ishoda malignih bolesti i malignih hematoloških bolesti u dječjoj dobi smanjivanjem postojećih nejednakosti među različitim državama članicama.

ERN-PAEDCAN PARTNER: Mreža za rijetke tumore kod djece – europski registar

U četiri europske zemlje postoje nacionalni registri za prikupljanje epidemioloških, kliničkih i podataka o liječenju djece i adolescenata s vrlo rijetkim tumorima. Cilj je ovog projekta povezati te registre s pomoću europskog registra rijetkih tumora kod djece i pružiti potporu za ERN PAEDCAN.

Europska mreža za rijetke bolesti za rijetke i nedijagnosticirane kožne bolesti (engl. „ERN – Skin”) – okvirni sporazum o partnerstvu

ERN – Skin za cilj ima poboljšanje zbrinjavanja pacijenata na visokoj razini oboljelih od rijetkih složenih i nedijagnosticiranih kožnih bolesti poboljšavanjem kvalitete, sigurnosti i pristupa visokospecijaliziranoj zdravstvenoj skrbi. Te se bolesti često pogrešno dijagnosticiraju i tumače.

Druge zanimljive poveznice

Nacionalne kontaktne točke za prekograničnu zdravstvenu skrb

Europske referentne mreže