Skip to main content
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 228. Dėmesio centre

Ar ES piliečiai naudojasi Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos teikiamais privalumais?

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato už sveikatos sistemas, medicinos produktus ir inovacijas atsakingas direktorius Andrzejus Rysas teigia, kad Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyva padėjo plėtoti sveikatos priežiūros sistemų tarpusavio bendradarbiavimą ir išaiškino pacientų teises, kurias jie turi gaudami sveikatos priežiūros paslaugas kitoje Europos Sąjungos šalyje. Kadangi šis teisės aktas turi aiškų poveikį ES piliečiams, jis turėtų būti žinomas geriau.

Kokios išvados padarytos šioje kas trejus metus rengiamoje Komisijos ataskaitoje?

Kalbant apie išvadas, siekiama ne skatinti gyventojus leistis į medicininį turizmą, bet suteikti galimybę pacientams pasinaudoti savo teisėmis gauti tinkamiausias labiausiai kvalifikuotų specialistų teikiamas gydymo paslaugas, net jei jų šalyse jų negalima gauti, nebent po ilgo laukimo.

Koks direktyvos poveikis jau nustatytas?

Dėl direktyvos padidėjo teisinis tikrumas ir aiškumas, kokias teises turi pacientai, besigydantys tiek užsienio, tiek savo šalyse. Didesnis teisinis tikrumas pravertė ne tik patiems pacientams, bet ir už jų administravimą atsakingoms nacionalinėms institucijoms.

Ši direktyva taip pat suteikė galimybę valstybėms narėms suvienyti jėgas savanoriškai bendradarbiauti ir siekti pasienio regionų sanglaudos, taip pat plėsti bendradarbiavimą e. sveikatos ir Europos retųjų ir sudėtingų ligų referencijos centrų tinklų srityse. 2017 m. kovo mėn. Vilniuje pradėta 24 Europos referencijos centrų tinklų veikla leis pagerinti retųjų ligų diagnostiką, gydymą ir administravimą, o bendradarbiavimas ir išteklių sutelkimas bus mokslinių tyrimų pažangos pagrindas. Padaryta didelė pažanga ir džiaugiuosi, kad Europos referencijos centrų tinklai yra labai konkretus pavyzdys to, kokią ES pridėtinę vertę ir naudą Europa gali gauti, kai teminėse srityse nusprendžiame dirbti išvien, o ne pavieniui ar atsiriboję vieni nuo kitų.

Kokie tolesni etapai?

Per kitą ataskaitinį laikotarpį toliau bus atliekamos atitikties patikros ir plėtojami dialogai su valstybėmis narėmis, taip pat bus geriau panaudojami duomenys apie judumą. Tinkamas ES teisyno įgyvendinimas, ypač sveikatos srityje, yra nuolatinis procesas ir dar daug ką reikia nuveikti. Vis dar reikia didinti piliečių informuotumą apie jų teises ir direktyvą. Piliečiams informuoti įsteigti nacionaliniai informacijos centrai, bet piliečiai apie juos ne visada žino.

Tarpvalstybinių pacientų srautai išlieka stabilūs, juos daugiausia lemia geografinis ar kultūrinis artumas. Apskritai pacientų judumas ES tebėra santykinai mažas ir jo finansinis poveikis yra gana nereikšmingas, o Direktyva dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų nepadarė faktinio neigiamo poveikio sveikatos priežiūros sistemų tvarumui. Ateityje norėčiau, kad vykstant sparčiai e. sveikatos plėtrai daugiau dėmesio būtų skiriama mūsų sveikatos priežiūros sistemų tarpusavio ryšiams.

ES lygmens veikla

Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Naujienos

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyva. Įrodyta, kad ja aiškiau nustatomos ir užtikrinamos pacientų teisės

Priėmus direktyvą, daugiau nebereikėjo jokių Europos teismų sprendimų, kad būtų užtikrintos tarpvalstybinės sveikatos priežiūros teisės, ir apie jas sužino vis daugiau pacientų. Vis dėlto pacientų judumas ir jo finansiniai aspektai Europos Sąjungoje išlieka palyginti nedideli.

Skaitykite ES pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo ataskaitą

Tarpvalstybinis pacientų judumas Europos Sąjungoje per pastaruosius trejus metus po Direktyvos 2011/24/ES įgyvendinimo šiek tiek didėjo. Šioje ataskaitoje, kuri pateikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis, skaitykite plačiau apie šios direktyvos poveikį.

Informacijos suvestinėje pateikiama atsakymų į klausimus apie Europos referencijos centrų tinklų modelio ir ES tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų sąsajas

2018 m. gruodžio 10 d. paskelbta nauja informacijos suvestinė „Europos referencijos centrų tinklų (ERN) modelio taikymas bendradarbiaujant Europos tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų srityje“.

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų tyrimas rodo, kad pacientų galimybės gauti informacijos pagerėjo, bet šioje srityje reikia dirbti toliau

Atlikus tyrimą nustatyta, kad nacionalinių informacijos centrų (NIC) interneto svetainės buvo patobulintos, tačiau reikėtų pateikti daugiau duomenų apie pacientų teises, kokybės ir saugos standartus, išlaidų už tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas kompensavimą. Po tyrimo taip pat parengtas NIC skirtas priemonių rinkinys ir mokomoji medžiaga.

Iš valstybių narių tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų duomenų galima matyti bendrą pacientų judumo padėtį

Šioje ataskaitoje apžvelgiami pacientų judumo ataskaitiniais 2016 m. duomenys, surinkti 2017 m. liepos–lapkričio mėn., ir susiję su gydymu gavus išankstinį leidimą, suteiktą valstybės narės, kurioje pacientas apdraustas, taip pat gydymu, kuriam išankstinio leidimo nereikia.

Dešimt didžiausių klaidų, kurias daro pacientai, naudodamiesi tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, ir kaip jų išvengti!

Kiekvienas ES/EEE pilietis turi teisę gauti viešojo ar privačiojo sveikatos priežiūros sektoriaus paslaugų kitoje ES valstybėje narėje, Islandijoje, Lichtenšteine arba Norvegijoje ir gauti visišką arba dalinę išlaidų šioms paslaugoms kompensaciją. Tačiau pirmaiusia pacientai turi žinoti, kaip išvengti šioje knygelėje aprašytų klaidų!

Pranešimas iš ES į JK ar priešinga kryptimi vykstantiems asmenims apie tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas

Pranešimas dėl kelionių iš ES į Jungtinę Karalystę ir iš Jungtinės Karalystės į ES Jungtinei Karalystei išstojus iš ES.

Sveikatos programos projektai

Vaikų vėžio Europos referencijos centrų tinklas

ERN-PAEDCAN paskirtis – gerinti vaikų vėžio ir piktybinių kraujo ligų gydymo rezultatus mažinant esamus sveikatos priežiūros skirtumus skirtingose valstybėse narėse.

ERN-PAEDCAN PARTNERIS: Vaikų retųjų auglių tinklas – Europos registras

Keturiose Europos šalyse yra nacionaliniai registrai, kuriuose kaupiami labai retų auglių turinčių vaikų ir paauglių epidemiologiniai, klinikiniai ir gydymo duomenys. Šio projekto tikslas – susieti šiuos registrus, pasitelkus vaikų retųjų auglių Europos registrą, ir remti tinklo ERN PAEDCAN veiklą.

Europos retųjų ligų tinklas retųjų ir nediagnozuotų odos sutrikimų klausimu. Partnerystės pagrindų susitarimas

Tinklas „ERN-Skin“ siekia gerinti retų sudėtingų ir nediagnozuotų odos sutrikimų turinčių pacientų aukšto lygmens valdymą, tobulindamas itin specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą ir prieinamumą. Šios ligos dažnai yra neteisingai diagnozuojamos ir suprantamos.

Kitos naudingos nuorodos

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų nacionaliniai informacijos centrai

Europos referencijos centrų tinklai