Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 228 — Priekšplānā

Vai ES pilsoņi izmanto iespējas, ko sniedz Pārrobežu veselības aprūpes direktīva?

Andžejs Riss, direktors jautājumos par veselības aizsardzības sistēmām, ārstniecības produktiem un jauninājumiem Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātā, apstiprina, ka Direktīva par pārrobežu veselības aprūpi ir veicinājusi sadarbību starp veselības aprūpes sistēmām un palīdzējusi izskaidrot pacientu tiesības saistībā ar veselības aprūpi, ko viņi var saņemt citā Eiropas Savienības valstī. Šī direktīva tieši ietekmē ES iedzīvotājus, un tāpēc viņiem tā būtu labāk jāpārzina.

Kādas atziņas ir gūtas no šī Komisijas trīsgadu ziņojuma?

Runa nav par “medicīniskā tūrisma” sekmēšanu, bet gan par to, lai ļautu pacientiem izmantot savas tiesības uz piekļuvi vislabākajai pieredzei un vispiemērotākajai ārstēšanai, kāda vien ir pieejama, ja vien tā bez nepamatotas kavēšanās nav pieejama viņu pašu valstīs.

Kādi ir direktīvas darbības līdzšinējie rezultāti?

Direktīva kā pārrobežu, tā nacionālā kontekstā ir uzlabojusi drošību un juridisko noteiktību attiecībā uz pacientu tiesībām. Šī paaugstinātā juridiskā noteiktība ir palīdzējusi ne tikai pašiem pacientiem, bet arī atbildīgajām valsts iestādēm.

Direktīva arī ļāvusi dalībvalstīm apvienot spēkus, īstenojot brīvprātīgu sadarbību un nostiprinot kohēziju starp pierobežas reģioniem, kā arī veicināt sadarbību divās jomās — e-veselība un retu un sarežģītu slimību Eiropas references tīkli. 24 Eiropas references tīkli, kuru darbība tika aizsākta 2017. gada martā Viļņā, ļaus uzlabot reto slimību diagnosticēšanu, ārstēšanu un pārvaldību, savukārt sadarbība un resursu apvienošana pavērs ceļu sasniegumiem pētniecībā. Ir panākts ievērojams progress, un esmu gandarīts, ka Eiropas references tīkli ir ļoti konkrēts tās pievienotās vērtības un ieguvumu piemērs, ko Eiropa var sniegt, kad mēs izvēlamies apvienot spēkus tematiskās jomās, nevis strādāt individuāli.

Kādi ir nākamie etapi?

Atbilstības pārbaudes un dialogi ar dalībvalstīm turpināsies nākamajā pārskata periodā, un dati par mobilitāti tiks izmantoti lielākā mērā. ES acquis pareizs īstenojums, jo īpaši veselības jomā, ir nepārtraukts process, un šajā ziņā vēl ir daudz darāmā. Pilsoņi joprojām nav informēti par viņu tiesībām un direktīvu. Ir izveidoti valstu kontaktpunkti, lai informētu iedzīvotājus, bet iedzīvotāji joprojām nezina, ka tādi pastāv.

Pārrobežu pacientu plūsmas ir stabilas un galvenokārt ir atkarīgas no ģeogrāfiskās vai kulturālās tuvības. Kopumā, pacientu mobilitāte un tās finansiālās dimensijas ES joprojām ir salīdzinoši zemas, un direktīva par pārrobežu veselības aprūpi nav negatīvi ietekmējusi veselības sistēmu ilgtspēju. Es gribētu, lai turpmāk lielāka uzmanība tiktu pievērsta mūsu aprūpes sistēmu savstarpējai saistībai apstākļos, kad arvien ātrāk attīstās e-veselība.

Darbības ES līmenī

Pārrobežu veselības aprūpe

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Jaunumi

Pārrobežu veselības aprūpes direktīva skaidro un garantē pacientu tiesības

Kopš direktīvas pieņemšanas ES Tiesai vairs nav bijis jāpieņem neviens lēmums, lai garantētu tiesības pārrobežu veselības aprūpes jomā, un pacienti arvien vairāk apzinās šīs tiesības. Tomēr pacientu mobilitāte un tās finansiālās dimensijas ES joprojām ir salīdzinoši zemas.

Lasiet ES ziņojumu par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē

Pēdējo trīs gadu laikā pēc Direktīvas 2011/24/ES ieviešanas pacientu pārrobežu mobilitātei Eiropas Savienībā ir bijusi neliela tendence pieaugt. Lasiet ziņojumu, kas ir pieejams visās ES valodās, lai uzzinātu vairāk par direktīvas ietekmi.

Faktu lapa atbild uz jautājumiem par Eiropas references tīklu modeļa piemērojumu pārrobežu veselības aprūpei ES

Jaunā faktu lapa par Eiropas references tīklu (ERT) modeļa piemērojumu ES mēroga sadarbībai pārrobežu veselības aprūpes jomā tika publicēta 2018. gada 10. decembrī.

Pētījums par pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumiem liecina, ka pacientiem ir labāka piekļuve informācijai, bet darbs ir jāturpina.

Pētījums parāda, ka valstu kontaktpunkti ir uzlabojuši savas tīmekļa vietnes, bet tiem ir jāsniedz vairāk informācijas par pacientu tiesībām, kvalitātes un drošības standartiem un par pārrobežu veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanu. Pētījums arī noveda pie valstu kontaktpunktiem domātas rīkkopas un mācību materiāla izveides.

Dalībvalstu dati par pārrobežu veselības aprūpi sniedz pārskatu par pacientu mobilitāti

Šis ziņojums iepazīstina ar datiem par pacientu mobilitāti 2016. gadā. Dati tika sakopoti no 2017. gada jūlija līdz tā paša gada novembrim un attiecas uz ārstēšanu ar iepriekšēju attiecīgās dalībvalsts atļauju, kurā pacients ir apdrošināts, kā arī uz ārstēšanu, kurai iepriekšēja atļauja nav vajadzīga.

Desmit galvenās kļūdas, ko pārrobežu veselības aprūpē pieļauj pacienti un kā no tām izvairīties

Visiem ES/EEZ pilsoņiem ir tiesības saņemt valsts vai privātos veselības aprūpes pakalpojumus citā ES dalībvalstī, Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā un saņemt pilnīgu vai daļēju attiecīgo izmaksu kompensāciju. Taču pacientiem vispirms ir jāzina, kā izvairīties no šajā brošūrā aprakstītajām kļūdām.

Paziņojums par pārrobežu veselības aprūpi gadījumā, kad ceļojat no ES uz AK vai no AK uz ES

Paziņojums par ceļošanu starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

Veselības programmas projekti

Eiropas references tīkls vēža slimības gadījumiem bērnu vidū (ERN-PAEDCAN)

ERN-PAEDCAN uzdevums ir uzlabot vēža un ļaundabīgu hematoloģisko slimību ārstēšanu bērniem, samazinot pašreizējo nevienlīdzību dažādās dalībvalstīs.

ERN-PAEDCAN PARTNERIS: Retu veidu pediatrisko audzēju tīkls — Eiropas reģistrs

Četrās Eiropas valstīs pastāv valsts reģistri, kas izveidoti nolūkā vākt epidemioloģiskos, klīniskos un terapeitiskos datus par bērniem un pusaudžiem, kurus skāris ļoti reta veida audzējs. Šī projekta mērķis ir izveidot saikni starp šiem reģistriem, pateicoties retu pediatrisko audzēju ES reģistram, un atbalstīt Eiropas references tīklu PAEDCAN.

Eiropas tīkls retām un nediagnosticētām ādas slimībām (ERN-Skin) — partnerības pamatnolīgums

ERN-Skin mērķis ir uzlabot to pacientu pārvaldību augstā līmenī, kurus skārušas retas, komplicētas un nediagnosticētas ādas slimības, uzlabojot kvalitāti, drošību un piekļuvi augsti specializētai veselības aprūpei. Šīs slimības bieži vien netiek diagnosticētas un saprastas pareizi.

Citas saites

Valsts kontaktpunkti pārrobežu veselības aprūpei

Eiropas references tīkli