Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 228 – Téma

Využívajú občania EÚ výhody vyplývajúce zo smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti?

Andrzej Rys, riaditeľ zodpovedný za systémy zdravotnej starostlivosti, lieky a inovácie na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín, uvádza, že smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti viedla k prehĺbeniu spolupráce medzi systémami zdravotnej starostlivosti a objasneniu práv pacientov pri využívaní zdravotnej starostlivosti v inej krajine Európskej únie. Ako právny predpis s jednoznačným vplyvom na občanov EÚ by mala byť viac známa.

Aké poznatky vyplývajú z tejto trojročnej správy Komisie?

Ak hovoríme o získaných poznatkoch, nejde o podnecovanie „zdravotnej turistiky“, ale o to, aby mohli pacienti využívať svoje práva na prístup k lepším odborným znalostiam a najvhodnejšej dostupnej liečbe, a to aj v prípade, ak by bola v ich krajinách dostupná len s oneskorením.

Aký je zatiaľ vplyv smernice?

Smernicou sa zabezpečili lepšia právna istota a objasnenie práv cezhraničných aj domácich pacientov. Táto posilnená právna istota nepomohla len samotným pacientom, ale aj vnútroštátnym orgánom zodpovedným za ich liečbu.

Smernica ďalej umožnila členským štátom spojiť sily pri dobrovoľnej spolupráci a zabezpečovaní súdržnosti medzi pohraničnými regiónmi, ako aj pri posilňovaní spolupráce v oblasti elektronického zdravotníctva a v európskych referenčných sieťach pre zriedkavé a zložité ochorenia. V marci 2017 bolo vo Vilniuse vytvorených 24 európskych referenčných sietí, čo prinesie zlepšenia v oblastiach diagnostiky, liečby a manažmentu zriedkavých ochorení, pričom spolupráca a združovanie zdrojov zabezpečia podmienky na dosiahnutie prelomov v oblasti výskumu. Dosiahol sa významný pokrok a ja som rád, že európske referenčné siete predstavujú veľmi konkrétny príklad pridanej hodnoty EÚ a výhod, ktoré môže Európa získať, keď sa namiesto individuálneho úsilia alebo práce v skupinách rozhodneme spojiť sily v tematických oblastiach.

Aké sú ďalšie míľniky?

V nasledujúcom období vykazovania budú naďalej prebiehať kontroly súladu a dialógy s členskými štátmi a viac sa budú využívať údaje o mobilite. Proces riadneho vykonávania acquis EÚ, najmä v oblasti zdravia, pokračuje, ale stále je čo robiť. Výzvou naďalej zostáva informovanosť občanov o ich právach a o smernici. Úlohou informovať občanov boli poverené národné kontaktné miesta, tie však občania nie vždy poznajú.

Cezhraničné toky pacientov sú stabilné a väčšinou sú dôsledkom geografickej alebo kultúrnej blízkosti. Vo všeobecnosti sú mobilita pacientov a jej finančné dôsledky v rámci EÚ naďalej relatívne nízke a smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nemá negatívny vplyv na udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti. V budúcnosti by som rád kládol väčší dôraz na vzájomnú prepojenosť našich systémov zdravotnej starostlivosti pod záštitou čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúceho elektronického zdravotníctva.

Činnosti na úrovni EÚ

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Aktuality

Smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: preukázateľne objasňuje a zabezpečuje práva pacientov

Od prijatia smernice už nemuselo byť prijaté žiadne ďalšie rozhodnutie európskeho súdu o uplatňovaní práv na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, pričom o týchto právach je informovaných čoraz viac pacientov. Mobilita pacientov a jej finančné aspekty v rámci EÚ sú však naďalej na relatívne nízkej úrovni.

Prečítajte si správu EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Cezhraničná mobilita pacientov v rámci EÚ vykazuje v posledných troch rokoch od začatia vykonávania smernice 2011/24/EÚ mierne rastúci trend. Viac o vplyve smernice si prečítajte v tejto správe dostupnej vo všetkých jazykoch EÚ.

Informačný prehľad odpovedí na otázky o modeli európskych referenčných sietí vo vzťahu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti EÚ

Nový informačný prehľad s názvom Uplatňovanie modelu európskych referenčných sietí pri spolupráci v rámci európskej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti bol vydaný 10. decembra 2018.

Zo štúdie o cezhraničných zdravotných službách vyplýva, že pacienti majú lepší prístup k informáciám, ale potrebné je ďalšie úsilie

V štúdii sa dospelo k zisteniu, že webové sídla národných kontaktných miest sa zlepšili, ale mali by poskytovať viac údajov o právach pacientov, normách kvality a bezpečnosti, ako aj o úhrade nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Výsledkom štúdie bol aj súbor nástrojov a materiál odbornej prípravy pre národné kontaktné miesta.

Údaje členských štátov o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytujú prehľad o mobilite pacientov

V tejto správe sa poskytuje prehľad údajov o mobilite pacientov v roku vykazovania 2016, pričom tieto údaje boli zozbierané v júli až novembri 2017 a týkajú sa liečby poskytovanej s predchádzajúcim súhlasom členského štátu, v ktorom bol pacient poistený, ako aj liečby, v prípade ktorej sa nežiadalo o predchádzajúci súhlas.

Desať najväčších chýb, ktoré robia pacienti pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti – a ako sa im vyhnúť

Každý občan EÚ/EHP má právo na verejné alebo súkromné zdravotné služby v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku a na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov na ne. V prvom rade však pacienti musia vedieť, ako sa vyhnúť chybám uvedeným v tejto brožúre.

Oznámenie týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pri cestovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Oznámenie týkajúce sa cestovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Projekty v rámci programu v oblasti zdravia

Európska referenčná sieť pre onkologické ochorenia detí

Úlohou siete ERN-PAEDCAN je zlepšovať výsledky v prípade onkologických a malígnych hematologických ochorení detí odstraňovaním nerovností, ktoré v súčasnosti existujú medzi jednotlivými členskými štátmi.

PARTNER SIETE ERN-PAEDCAN: Sieť pre zriedkavé druhy nádorových ochorení detí – európsky register

V štyroch európskych krajinách existujú vnútroštátne registre na zber epidemiologických a klinických údajov, ako aj údajov o liečbe detí a mladistvých s veľmi zriedkavými druhmi nádorových ochorení. Cieľom tohto projektu je prepojiť tieto registre prostredníctvom európskeho registra zriedkavých druhov nádorových ochorení detí a podporiť sieť ERN-PAEDCAN.

Európska sieť pre zriedkavé ochorenia so zameraním na zriedkavé a nediagnostikované dermatologické ochorenia – rámcová partnerská dohoda

Európska referenčná sieť pre dermatologické ochorenia sa zameriava na presadzovanie vysokej úrovne liečby pacientov so zriedkavými zložitými a nediagnostikovanými dermatologickými ochoreniami prostredníctvom zlepšovania kvality, bezpečnosti a prístupu k vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti. Tieto ochorenia bývajú často nesprávne diagnostikované a nepochopené.

Ďalšie zaujímavé odkazy

Národné kontaktné miesta pre cezhraničnú starostlivosť

Európske referenčné siete