Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa 228 – I fokus

Har du utnyttjat din rätt till vård i ett annat EU-land?

Andrzej Rys är direktör med ansvar för hälso- och sjukvårdssystem, läkemedel och innovation vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet. Han menar att direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård har fördjupat samarbetet mellan hälso- och sjukvårdssystemen och klargjort patienternas rättigheter när de får vård i ett annat EU-land. Eftersom direktivet verkligen kan påverka människor bör de informeras bättre om det.

Vilka lärodomar kan man dra av kommissionens tredje rapport?

När vi talar om lärdomarna av direktivets tillämpning handlar det inte om att uppmuntra till ”medicinsk turism” utan att ge patienter möjlighet att utnyttja sin rätt. De har rätt att vända sig till de mest framstående specialisterna eller få tillgång till den mest lämpliga behandlingen, även om de kan få vård i det egna landet utan onödigt dröjsmål.

Vilket genomslag har direktivet haft hittills?

Direktivet har gett rättslig säkerhet och klarhet för patienter om deras rättigheter både när det gäller vård hemma och i utlandet. Den stärkta rättsliga säkerheten har inte bara haft positiva effekter för patienterna utan också för de nationella myndigheterna som ansvarar för deras vård.

Tack vare direktivet har EU-länderna frivilligt gått samman och börjat samverka i gränsregioner och samarbeta om e-hälsa och i de europeiska nätverken för sällsynta och komplicerade sjukdomar. På ett möte i Vilnius i mars 2017 bildades 24 europeiska referensnätverk och de kommer att förbättra diagnostiken, vården och hanteringen av sällsynta sjukdomar. Dessutom kommer samarbetet och de samlade resurserna att bana väg för genombrott inom forskningen. Det har redan gjorts stora framsteg, och referensnätverken är ett mycket konkret exempel på vad EU kan tillföra när vi går samman istället för att arbeta på egen hand eller i slutna nätverk.

Vad är nästa steg?

Kontroller och dialoger med EU-länderna om hur direktivet tillämpas kommer att fortsätta under nästa rapporteringsperiod. Vi kommer också att använda oss mer av statistik om utlandsvård. Att se till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt, särskilt på hälsområdet, är ett ständigt pågående arbete och det finns mycket kvar att göra. En ständig utmaning är att upplysa människor om direktivet och deras rättigheter. De nationella kontakpunkterna har startats av just den anledningen, men allmänheten känner inte alltid till dem.

Patientflödena över gränserna är stabila och styrs ofta av geografisk närhet och kulturella likheter. Generellt sett är andelen patienter som söker vård i ett annat EU-land och de ekonomiska följderna av detta relativt små och direktivet har inte haft några negativa effekter för hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet. Inför framtiden skulle jag vilja se att man arbetar mer för att göra EU-ländernas hälso- och sjukvård mer sammanlänkad i takt med den snabba utvecklingen inom e-hälsa.

Åtgärder på EU-nivå

Vård i andra EU-länder

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nyheter

Direktivet om utlandsvård klargör och garanterar patienternas rättigheter

Sedan direktivet antogs har det inte behövts några ytterligare domar från domstolar i EU för att garantera rätten till vård i utlandet. Dessutom är patienterna alltmer insatta i sina rättigheter. Patienterna utnyttjar dock inte sin rätt i någon högre grad och kostnaderna för utlandsvård inom EU är små.

Ny rapport om tillämpningen av patienternas rätt till utlandsvård

Fler patienter har sökt vård i andra länder under de tre år som gått sedan direktiv 2011/24/EU trädde i kraft. Läs mer om vilket genomslag direktivet har haft i den här rapporten som finns på alla EU-språk.

Vanliga frågor om de europeiska referensnätverken och rätten till vård i ett annat EU-land

Det nya faktabladet om tillämpningen av modellen med referensnätverk inom vårdsamarbetet i EU publicerades den 10 december 2018.

Patienterna bättre informerade men fler insatser behövs

Enligt en studie har de nationella kontaktpunkternas webbplatser blivit bättre men det behövs mer information om patienträttigheter, kvalitet, säkerhetsstandarder och ersättning för vårdkostnader i utlandet. Till följd av studien har de nationella kontaktpunkterna fått nya verktyg och nytt utbildningsmaterial.

EU-ländernas statistik ger nya insikter om utlandsvård

Rapporten innehåller en översikt över de uppgifter om vård i utlandet under 2016 som rapporterades in mellan juli och november 2017. Statistiken gäller vård med förhandstillstånd från det EU-land där patienten är försäkrad, men också vård där inget förhandstillstånd krävs.

De tio vanligaste misstagen som patienter som söker utlandsvård gör – och hur du undviker dem!

Alla som bor i EU- och EES-länderna har rätt att söka offentlig eller privat vård i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein och Norge och få ersättning för hela eller delar av vårdkostnaden. I den här broschyren kan du läsa hur du undviker att göra de vanligaste misstagen!

Resor mellan EU och Storbritannien efter brexit

Läs om vad som gäller för vård i samband med resor i EU och Storbritannien efter landets utträde ur EU.

Projekt inom folkhälsoprogrammet

Europeiska referensnätverket för barncancer

Uppdraget för barncancernätverket är att förbättra behandlingsresultatet för barn med cancer och maligna blodsjukdomar genom att motverka dagens ojämlika vård i olika EU-länder.

Partner till barncancernätverket: nätverket för sällsynta tumörer hos barn – EU-register

Nationella register som samlar in epidemiologiska och kliniska data och uppgifter om behandlingar av barn och ungdomar med mycket sällsynta tumörer finns i fyra europeiska länder. Målet för det här projektet är att samla uppgifterna i ett gemensamt EU-register över sällsynta tumörer hos barn till stöd för barncancernätverket.

Europeiska nätverket för sällsynta och odiagnostiserade hudsjukdomar – ramavtal om partnerskap

Referensnätverket för hudsjukdomar ska förbättra handläggningen av patienter med sällsynta komplicerade eller odiagnostiserade hudsjukdomar genom att förbättra kvaliteten, säkerheten och tillgången på specialistvård. Patienterna med de här missförstådda sjukdomarna får ofta fel diagnos.

Läs mer

Nationella kontaktpunkter för vård i utlandet

Europeiska referensnätverk