Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 229 – Téma

Zdravotnická komunita vyzvala k diskusi o souvislosti mezi znečištěním ovzduší a zdravím

Veronica Manfrediová, které vede ředitelství pro otázky kvality života na Generálním ředitelství Evropské komise pro životní prostředí, hovoří o opatřeních EU ke snížení znečištění ovzduší a jeho dopadu na zdraví – tématu, o které se hodně mluví v globálních souvislostech.

Jak velký problém je znečištění ovzduší v EU? Jde o problém, který se hlavně týká jiných oblastí na světě?

V Novém Dillí narážejí tamější lékaři na teenagery, kteří mají plíce tak černé a poškozené, jako měli v 80. letech minulého století lidé po sedmdesátce. Ano, to je indická situace a my máme to štěstí, že v EU platí právní předpisy, které stanoví zákonné limity znečištění ovzduší. Přesto však ve více než 130 městech EU ovzduší nesplňuje všechny tyto normy a v některých případech může znečištění ovzduší v městských oblastech ve špičkách dosáhnout stejné úrovně jako v Novém Dillí.

Znečištění ovzduší je celosvětovým problémem. Podle odhadů WHO kvůli znečištění venkovního vzduchu každý rok na celém světě předčasně umírá více než 4,2 milionu lidí. A pokud jde o Evropu, Evropská agentura pro životní prostředí odhaduje, že počet těchto předčasných úmrtí každoročně převyšuje 400 000 – zejména v důsledku částic, oxidu dusičitého a ozonu.

Co dosud EU udělal pro řešení problému znečištěného ovzduší?

Máme legislativu, která stanoví společné cíle v oblasti kvality ovzduší, určuje závazné limity emisí na vnitrostátní úrovni a stanoví normy pro hlavní zdroje znečištění. A poskytujeme finanční prostředky na podporu opatření, které jsou na kvalitu ovzduší zaměřeny. Například z evropských strukturálních a investičních fondů bylo na období 2014–2020 přiděleno 1,8 miliard eur. K těmto finančním prostředkům ještě přistupují další financování, které může nepřímo prospět kvalitě ovzduší, např. investice do nízkouhlíkového hospodářství v hodnotě 45 miliard eur.

Finanční prostředky jsou dobrou motivací – to je ten příslovečný cukr, bič máme ale také. Můžeme podnikat a podnikáme právní kroky v zájmu prosazování právních předpisů EU a řízení o nesplnění povinnosti může skončit až u Evropského soudního dvora. V současné době jsme velmi znepokojeni 30 případy v 20 členských státech, v nichž jsou zákonné limity pro částice, oxid dusičitý nebo oxid siřičitý trvale překračovány.

Je však důležité mít na paměti, že právní kroky jsou pouze jedním z prostředků k dosažení shody – existují jiné. Rovněž nám jde o snazší sdílení osvědčených postupů: například jsme zřídili několik příslušných sítí a v několik již působíme a společně s členskými státy jsme zorganizovali dialogy s členskými státy o ochraně ovzduší a provádění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

Jaká další opatření by mohla být přijata?

Musíme usilovat o další snižování emisí napříč všemi hospodářskými odvětvími, ať už se jedná o průmysl, dopravu, vytápění obytných budov nebo zemědělství. Tam musíme omezit používání amoniaku a dusičnanů v hnojivech a snížit tak znečištění ovzduší i vody.

Je nejvyšší čas, abychom v celé Evropské unii plnili unijní normy kvality ovzduší. A musíme zlepšit kvalitu vnějšího ovzduší, a to výrazně nad rámec tohoto cíle, a přiblížit se tak doporučovaným úrovním WHO.

Zdá se, že situace není vůbec dobrá. Nemáte také nějaké lepší zprávy?

Ale ano: především víme, že politika čistého ovzduší funguje! Díky společnému úsilí EU a vnitrostátních, regionálních a místních orgánů se v Unii v posledních desetiletích znečištění ovzduší snížilo. I během delšího období silného hospodářského růstu se výrazně snížily emise látek znečišťujících ovzduší. Jsme na správné cestě, ale do cíle máme ještě daleko. Tím je snížit do roku 2030 emise látek znečišťujících ovzduší o polovinu. Vnitrostátní závazky ke snížení emisí jsou zakotveny v právních předpisech EU, a tak chceme oproti roku 2005 snížit dopady na zdraví o polovinu.

Dosažení tohoto cíle vyžaduje jednat okamžitě. Vyžaduje, aby členské státy přijaly ambiciózní plány a plně je prováděly, a vyžaduje plnou podporu a zapojení zdravotnictví.

Činnosti na úrovni EU

Životní prostředí

Evropská komise – Životní prostředí

Čisté ovzduší

Evropská komise – Životní prostředí

Program LIFE

Výkonná agentura pro malé a střední podniky

Aktuality

Rozpočet EU: Komise navrhuje zvýšit finanční prostředky na podporu ochrany životního prostředí a boj proti změně klimatu

Komise dnes předložila návrh na téměř 60% zvýšení prostředků, které by měly být programu LIFE přiděleny z nového dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027.

Program LIFE: Čtvrt miliardy eur pro členské státy na investice do životního prostředí, přírody a klimatu

Komise schválila investiční balíček ve výši 243 milionů eur na projekty v rámci programu LIFE na podporu přírody, životního prostředí a kvality života v rámci snahy o to, aby Evropa v budoucnu přešla na udržitelnější a nízkouhlíkové hospodářství.

Novoroční přání – co klíčoví tvůrci politik očekávají od programu LIFE

Důležití tvůrci politik, kteří podporovali a pomáhali rozvíjet program LIFE Generálního ředitelství pro životní prostředí (včetně ředitelky pro otázky kvality života Veroniky Manfrediové) na začátku nového roku prozradili, co si přejí, aby program přinesl.

Ambiciózní emisní limity pro elektrárny by vedly k významnému snížení znečištění v EU

Podle nové analýzy Evropské agentury pro životní prostředí by stanovení přísných, ale splnitelných emisních limitů pro odvětví energetiky mohlo do roku 2030 snížit emise hlavních znečišťujících látek o 79–91 %.

Jakou má kvalitu vzduch, který dýcháme?

Evropský index kvality ovzduší umožňuje si vyhledat údaje pro vaši zemi a zjistit kvalitu pro období před 6 až 48 hodinami.

Normy EU pro kvalitu ovzduší k dispozici online

Shrnutí rozsáhlého souboru právních předpisů EU, které stanoví normy pro oblast zdraví a limity pro řadu znečišťujících látek přítomných ve vzduchu.

Jaká unijní opatření mají členské státy k dispozici v rámci boje proti znečištění ovzduší?

Nahlédněte do sdělení Evropské komise „Evropa, které chrání: čistý vzduch pro všechny“, které nastiňuje, jaká opatření usnadňují členským státům EU úsilí o čistší ovzduší.

Jaké právní předpisy Evropské unie upravují problematiku znečištění ovzduší?

Právní předpisy EU týkající se kvality a znečištění ovzduší a silničních motorových a dalších vozidel jsou k dispozici na internetu. Pro kategorii „kvalita ovzduší“ naleznete směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Podívejte se na video na YouTube o Evropském akčním programu pro životní prostředí na období do roku 2020.

90 % lidí na celém světě dýchá znečištěný vzduch – zemí, které proti tomu něco dělají, je ale již více

Úroveň znečištění ovzduší je v mnoha částech světa i nadále nebezpečně vysoká. Z nových údajů Světové zdravotnické organizace vyplývá, že 9 z 10 lidí dýchá vzduch s vysokým obsahem znečišťujících látek.

Toxický vzduch denně dýchá více než 90 % dětí na světě

93 % dětí ve věku do 15 let na celém světě (1,8 miliardy dětí) dýchá znečištěný vzduch, který ohrožuje jejich zdraví a vývoj. Světová zdravotnická organizace WHO odhaduje, že v roce 2016 zemřelo 600 000 dětí na akutní infekce dolních cest dýchacích způsobených znečištěným vzduchem.

Příští fórum EU pro čisté ovzduší se uskuteční v listopadu 2019

Komise v úzké spolupráci se slovenským ministerstvem životního prostředí pořádá v Bratislavě druhé fórum EU pro čisté ovzduší. Toto fórum se zaměří na kvalitu ovzduší a energetiku, kvalitu ovzduší a zemědělství a mechanismy financování zaměřeného na čistotu ovzduší.

Evropský týden udržitelné energie, související politická konference a předání Ceny EU za udržitelnou energii se budou konat letos v červnu v Bruselu

Blíží se lhůty pro pořádání akce nebo networkingových aktivit (v nejbližších dnech a tento a příští měsíc). Přečtěte si pokyny. Přihlášku do soutěže o cenu je třeba podat do 11. února!

Další zajímavé odkazy

Kvalita ovzduší v Evropě, zpráva za rok 2018.

Atlas měst s PM2.5: Kvalita ovzduší v evropských městech

Konference WHO o znečištění ovzduší a jeho vlivu na zdraví (Ženeva, 30. října–1. listopadu 2018)

Světová zdravotnická organizace – znečištění ovzduší

Evropská agentura pro životní prostředí – znečištění ovzduší