Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 229 – Fokus

Læger opfordres til at tale om forbindelsen mellem luftforurening og sundhed

Veronica Manfredi, direktør for Europa-Kommissionens direktorat for livskvalitet i Generaldirektoratet for Miljø, taler om EU's indsats for at mindske luftforureningen og dens konsekvenser for sundheden – et spørgsmål med internationalt fokus.

Hvor stort et problem er luftforurening i EU? Er det mest et problem andre steder i verden?

I New Delhi i Indien finder læger nu teenagere med lunger så sorte og skadede som 70-årige tilbage i 1980'erne. Det er ganske vist i Indien, og vi er heldige, at vi i EU har love, som sætter lofter for luftforureningen, men alligevel overholder mere end 130 byer i EU ikke alle disse standarder, og i visse tilfælde kan luftforureningen i nogle europæiske byområder, når den er på sit højeste, nå op på samme niveau som i New Delhi .

Luftforurening er et globalt problem. WHO anslår, at over 4,2 millioner mennesker på verdensplan dør for tidligt på grund af udendørs luftforurening hvert år. Og i Europa skønner Det Europæiske Miljøagentur, at der er over 400 000 for tidlige dødsfald hvert år – især forårsaget af partikler, kvælstofdioxid og ozon.

Hvad har EU gjort indtil videre for at bekæmpe luftforurening?

Vi har indført love, som fastsætter fælles mål for luftkvaliteten samt emissionslofter på nationalt plan og standarder for vigtige kilder til forurening. Og vi stiller finansiering til rådighed til at forbedre luftkvaliteten. For eksempel blev der via de europæiske struktur- og investeringsfonde afsat 1,8 mia. euro til dette formål for perioden 2014-2020. Og dertil kommer yderligere finansiering, som indirekte kan bidrage til luftkvaliteten, såsom investeringen på 45 mia. euro i lavemissionsøkonomien.

Finansiering er et incitament – det er den såkaldte gulerod, men vi har også en pisk. Vi kan og vil tage retlige skridt for at håndhæve EU-lovgivningen, og traktatbrudssager kan ende ved EU-Domstolen. Vi er i øjeblikket meget bekymrede over 30 sager i 20 medlemslande, hvor de tilladte niveauer af partikler, kvælstofdioxid eller svovldioxid konsekvent overskrides.

Det er dog vigtigt at huske på, at retlige skridt kun er én af måderne at sikre overholdelse på – der er også andre. Vi er også med til at fremme udvekslingen af god praksis. For eksempel opretter vi eller er aktive i flere netværk, og vi afholder dialoger om ren luft og om gennemførelsen af miljøreglerne med medlemslandene.

Hvad kan der ellers gøres?

Vi er nødt til at arbejde på at mindske emissionerne yderligere i alle økonomiske sektorer, både inden for industri, transport, boligopvarmning og landbrug. Hvad angår landbruget, er vi nødt til at mindske brugen af ammoniak og nitrat i gødning for at nedbringe både luft- og vandforureningen.

Det er på høje tid, at alle medlemslande lever op til EU's standarder for luftkvalitet. Og vi er nødt til at forbedre den udendørs luftkvalitet langt over standarderne og nærme os WHO's anbefalede niveauer.

Situationen ser alvorlig ud. Er der ingen gode nyheder?

Jo, der er også gode nyheder: Vi ved, at politikken for ren luft fungerer! Takket være EU's og de nationale, regionale og lokale myndigheders indsats er luftforureningen faldet i EU over de seneste årtier. Udledningen af luftforurenende stoffer er også faldet væsentligt, selv i perioder med fortsat stærk økonomisk vækst. Vi er på rette spor, men der er stadig et stykke vej. Vores mål er at halvere udledningen af luftforurenende stoffer inden 2030, bl.a. ved at lade de enkelte landes tilsagn om at reducere udledningen indgå i EU-lovgivningen. På den måde vil vi også kunne halvere de sundhedsmæssige konsekvenser i forhold til 2005.

Men for at nå dette mål skal der gøres en hurtig indsats nu. Medlemslandene må vedtage ambitiøse planer og gennemføre dem fuldt ud, og det kræver helhjertet støtte og engagement fra lægerne.

Aktiviteter på EU-plan

Miljø

Europa-Kommissionen – Miljø

Ren luft

Europa-Kommissionen – Miljø

LIFE-programmet

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder

Nyt

EU-budgettet: Kommissionen foreslår at øge finansieringen af miljø- og klimaindsatsen

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at øge finansieringen af LIFE, programmet for miljø- og klimaindsatsen, med næsten 60 %.

LIFE-programmet: Investeringer på en kvart milliard euro i miljø, natur og klima til gavn for medlemslandene

Kommissionen har godkendt en investeringspakke på 243 mio. euro til projekter under LIFE-programmet, der støtter natur, miljø og livskvalitet i forbindelse med Europas overgang til en mere bæredygtig fremtid med lave emissioner.

Nytårsønsker – centrale beslutningstagere fortæller, hvad de ønsker for LIFE

I begyndelsen af det nye år er en række fremstående beslutningstagere, som har støttet og bidraget til udviklingen af Generaldirektoratet for Miljøs LIFE-program (bl.a. direktør for direktoratet for livskvalitet Veronica Manfredi) blevet spurgt om deres ønsker for programmet.

Ambitiøse emissionslofter for kraftværker vil kunne mindske forureningen i EU væsentligt

Ifølge en ny analyse fra Det Europæiske Miljøagentur vil lave, men realistiske emissionslofter for energisektoren kunne mindske udledningen af de vigtigste forurenende stoffer med 79-91 % inden 2030.

Hvordan er kvaliteten af den luft, du indånder?

Med det europæiske luftkvalitetsindeks kan du finde dit eget land og se, hvordan luftkvaliteten var for 6 til 48 timer siden.

EU's standarder for luftkvalitet online

EU har et omfattende lovkompleks, som fastlægger sundhedsstandarder og -mål for en række forurenende stoffer, som findes i luften. På denne side kan du se en oversigt over stofferne.

Hvilke EU-foranstaltninger kan hjælpe medlemslandene med at bekæmpe luftforurening?

Se EU-Kommissionens meddelelse "Et Europa, der beskytter: Ren luft til alle", som beskriver, hvad EU gør for at hjælpe medlemslandene med at mindske luftforureningen.

Hvilke EU-regler findes der om luftforurening?

EU's lovgivning om luftkvalitet, luftforurening samt motorkøretøjer og andre køretøjer er tilgængelig online. Under "luftkvalitet" finder du direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa.

Se YouTube-video om EU's miljøhandlingsprogram frem mod 2020

9 ud af 10 mennesker i verden indånder forurenet luft, men flere lande gør nu en indsats

Luftforureningen er fortsat foruroligende høj i mange dele af verden. Nye data fra WHO viser, at 9 ud af 10 mennesker indånder luft med et højt niveau af forurenende stoffer.

Over 90 % af verdens børn indånder forurenet luft hver eneste dag

93 % af alle børn under 15 år (1,8 milliarder børn) indånder luft, som er så forurenet, at det er til fare for deres helbred og deres udvikling. WHO anslår, at 600 000 børn i 2016 døde af akutte luftvejsinfektioner forårsaget af forurenet luft.

Det næste europæiske forum for ren luft finder sted i november 2019

Kommissionen afholder i tæt samarbejde med det slovakiske miljøministerium anden udgave af det europæiske forum for ren luft i Bratislava. Forummet vil have fokus på luftkvalitet og energi, luftkvalitet og landbrug og finansieringsmekanismer for ren luft.

EU's uge for bæredygtig energi, en politikkonference og uddelingen af prisen for bæredygtig energi finder sted i Bruxelles til juni

I løbet af denne og næste måned er der frist for at tilmelde sig som vært for et arrangement eller en netværksaktivitet. Se retningslinjerne, og ansøg om prisen inden den 11. februar!

Andre interessante links

Luftkvaliteten i Europa – rapport for 2018

Urban PM2.5 Atlas: Luftkvaliteten i de europæiske byer

WHO's første globale konference om luftforurening og sundhed – 30. oktober-1. november 2018

Verdenssundhedsorganisationen – Luftforurening

Det Europæiske Miljøagentur – Luftforurening