Skip to main content
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 228. Dėmesio centre

Medikų bendruomenė ragina kalbėti apie oro taršos ir sveikatos sąsajas

Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato Gyvenimo kokybės direktorato direktorės Veronicos Manfredi pokalbis apie visuotinį dėmesį keliantį klausimą – ES oro taršos mažinimo priemones ir oro taršos poveikį sveikatai.

Ar oro tarša kelia daug problemų ES? O gal tai iš esmės kitų regionų problema?

Indijos gydytojai nustatė, kad Naujojo Delio paauglių plaučiai tokie pat juodi, kaip devintajame dešimtmetyje gyvenusių septyniasdešimtmečių. Taip yra Indijoje, tačiau mums pasisekė, kad ES turi teisės aktų, kuriais nustatomos teisinės oro taršos ribos. Vis dėlto, daugiau nei 130 ES miestų visų šių reikalavimų nepaiso, tad kai kurių miestų zonose oro tarša piko valandomis gali siekti tokius pačius lygius kaip Naujajame Delyje.

Oro tarša – pasaulinė problema. PSO skaičiavimai rodo, kad kiekvienais metais dėl lauko oro taršos pasaulyje daugiau kaip 4,2 mln. žmonių ištinka ankstyva mirtis. Europos aplinkos agentūros skaičiavimais, tokia mirtis, visų pirma dėl išmetamųjų kietųjų detalių, azoto dioksido ir ozono, Europoje kasmet ištinka daugiau kaip 400 tūkst. žmonių.

Ką ES yra nuveikusi kovos su oro tarša srityje?

Turime teisės aktų, kuriais nustatomi bendri oro kokybės kriterijai, įsipareigojimai laikytis išmetamųjų teršalų ribinių verčių nacionaliniu lygiu ir pagrindinių taršos šaltinių standartai. Be to, finansuojame oro kokybės gerinimo priemones. Pvz., pagal Europos struktūrinius ir investicijų fondus šiai sričiai 2014–2020 m. skirta 1,8 mlrd. EUR. Prie viso to dar pridėkime lėšas, kurias galima netiesiogiai skirti oro kokybės gerinimo priemonėms, kaip antai mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, į kurią investuojama 45 mlrd. EUR.

Finansavimas – tai paskata; kaip patarlėje, galime pasiūlyti pyrago, bet gali prireikt ir botago. Jei reikia užtikrinti ES teisės aktų vykdymą, galime imtis ir imamės teisinių veiksmų, o pažeidimų bylos atsiduria Europos Teisingumo Teisme. Šiuo metu didžiulį susirūpinimą kelia apie 30 bylų 20 valstybių narių, kuriose nuolat viršijamos teisės aktais nustatytos kietųjų dalelių, azoto dioksido arba sieros dioksido ribinės vertės.

Svarbu nepamiršti, kad teisiniai veiksmai yra tik priemonė atitikčiai užtikrinti, tačiau yra ir kitų būdų. Mes taip pat skatiname keitimąsi geriausia patirtimi. Pvz., įsteigėme keletą svarbių tinklų, aktyviai dalyvaujame jų veikloje, taip pat organizuojame dialogus su valstybėmis narėmis švaraus oro ir aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros temomis.

Kokių priemonių būtų galima dar imtis?

Turime ieškoti būdų, kaip dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį visuose ekonomikos sektoriuose – pramonės, transporto, gyvenamųjų namų šildymo ir žemės ūkio. Šiuo tikslu privalome naudoti mažiau amoniako ir nitratų trąšose, taigi mažiau teršti orą ir vandenį.

Atėjo laikas, kuomet ES oro kokybės standartų turi būti paisoma visoje Europos Sąjungoje. Be to, turime dar labiau pagerinti lauko oro kokybę siekdami priartėti prie PSO rekomenduojamo lygio.

Padėtis labai sudėtinga. Ar yra gerų naujienų?

Taip, yra ir gerų naujienų. Akivaizdu, kad švaraus oro politika veikia! Per pastaruosius dešimtmečius oro tarša Europos Sąjungoje sumažėjo. Tai buvo pasiekta bendromis ES ir nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų pastangomis. Net ir toliau sparčiai augant ekonomikai, išmetamų oro teršalų kiekis taip pat gerokai sumažėjo. Einamu teisingu keliu, tačiau dar reikia nemažai nuveikti. Iki 2030 m. sieksime perpus sumažinti išmetamų oro teršalų kiekį, laikydamiesi ES teisėje įtvirtintų nacionalinių teršalų mažinimo įsipareigojimų, taigi perpus sumažinti ir neigiamą poveikį sveikatai, palyginti su 2005 m.

Siekiant šio tikslo, reikia imtis skubių veiksmų. Valstybės narės privalo patvirtinti plataus užmojo planus ir juos visiškai įgyvendinti, be to, reikalinga visapusiška medikų parama ir dalyvavimas.

ES lygmens veikla

Aplinka

Europos Komisija. Aplinka

Švarus oras

Europos Komisija. Aplinka

Programa LIFE

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

Naujienos

ES biudžetas. Europos Komisija siūlo didinti aplinkos ir klimato politikos finansavimą

Naujame ilgalaikiame 2021–2027 m. ES biudžete Komisija siūlo Aplinkos ir klimato politikos programos LIFE finansavimą padidinti kone 60 proc.

Programa LIFE: Valstybėms narėms – ketvirtis milijardo eurų investicijų į aplinkos, gamtos ir klimato srities projektus

Komisija patvirtino 243 mln. eurų vertės investicijų paketą, skiriamą remti programos LIFE projektams, kurių tikslas – apsaugoti gamtą bei aplinką ir pagerinti gyvenimo kokybę Europai pereinant prie tvaresnės ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

Naujametiniai norai. Svarbiausi politikos formuotojai pasakojo, ko tikisi iš programos LIFE.

Naujųjų metų pradžioje Aplinkos GD programą LIFE remiančių ir ją įgyvendinti padedantys svarbiausi politikos formuotojai, tarp jų – Gyvenimo kokybės direktorato direktorė Veronica Manfredi, sulaukė klausimo, ko norėtų palinkėti programai.

Plataus užmojo išmetamųjų teršalų ribinės vertės ES elektrinėms leistų gerokai sumažinti taršą

Remiantis nauja Europos aplinkos agentūros analize, nustačius griežtas, bet realiai pasiekiamas išmetamųjų teršalų ribines vertes energetikos sektoriuje iki 2030 m. svarbiausius teršalus būtų galima sumažinti 79–91 proc.

Kokiu oru kvėpuojate?

Europos oro kokybės indekso pagalba galite pasirinkti savo šalį ir patikrinti, kokios kokybės oras buvo prieš 6 ar net 48 valandas.

ES oro kokybės standartai skelbiami internete

ES parengė visapusišką teisės aktą, kuriuo nustatomi sveikatos standartai ir tikslai, susiję su įvairiais ore esančiais teršalais. Toliau pateikiama santrauka.

Kokiomis ES priemonėmis gali naudotis valstybės narės kovodamos su oro tarša

Žr. Europos Komisijos komunikatą „Sauganti Europa: švarus oras visiems“, kuriame nurodomos priemonės, kurių pagalba ES valstybės narės gali mažinti oro taršą

Kokie teisės aktai reglamentuoja oro taršą Europos Sąjungoje?

ES teisės aktai dėl oro kokybės, atmosferos taršos, sausumos motorinių transporto priemonių ir kitų transporto priemonių skelbiami internete. Oro kokybės klausimus reglamentuoja Direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje.

Žr. „YouTube“ vaizdo įrašą apie Europos aplinkosaugos veiksmų programą iki 2020 m.

Užterštu oru kvėpuoja 9 pasaulio gyventojai iš 10, tačiau vis daugiau šalių imasi priemonių

Daugelyje pasaulio vietų oro taršos lygis vis dar pavojingai aukštas. Remiantis naujais PSO duomenimis, 9 pasaulio gyventojai iš 10 kvėpuoja oru, kuriame teršalų kiekis didžiulis.

Daugiau nei 90 proc. pasaulio vaikų kasdien kvėpuoja nuodingu oru

93 proc. pasaulio vaikų, jaunesnių nei 15 m. (1,8 mlrd. vaikų), kvėpuoja tokiu užterštu oru, kad jis kenkia jų sveikatai ir vystymuisi. PSO skaičiavimais, 2016 m. nuo oro taršos sukeltų ūminių žemutinių kvėpavimo takų infekcijų mirė 600 000 vaikų.

Kitas ES švaraus oro forumas vyks 2019 m. lapkričio mėn.

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Slovakijos Respublikos aplinkos ministerija, Bratislavoje rengia antrą ES švaraus oro forumą. Šiame forume daugiausia dėmesio bus skiriama oro kokybei ir energetikai, oro kokybei ir žemės ūkiui bei švaraus oro priemonių finansavimo mechanizmams.

Briuselyje šį birželį vyks ES tvarios energijos savaitė, politikos konferencija ir tvarios energetikos apdovanojimai

Šį arba kitą mėnesį sueis terminai, iki kurių turi būti surengtas posėdis ar tinklų kūrimo veikla. Pasiskaitykite gaires ir iki vasario 11 d. pateikite paraišką dalyvauti apdovanojimuose.

Kitos naudingos nuorodos

Air Quality in Europe – 2018 Report (Oro kokybės Europoje 2016 m. ataskaita),

Leidinys „Urban PM2.5 Atlas“. Oro kokybė Europos miestuose

PSO 1-oji pasaulinė oro taršos ir sveikatos konferencija (2018 m. spalio 30 – lapkričio 1 d.)

Pasaulio sveikatos organizacija. Oro tarša

Europos aplinkos agentūra. Oro tarša