Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 229 — Priekšplānā

Medicīnas darbiniekiem ir jārunā par saikni starp gaisa piesārņojumu un veselību

Veronika Manfredi, kura vada Eiropas Komisijas direktorātu “Dzīves kvalitāte”, izskaidro pasākumus, ko ES veikusi, lai samazinātu gaisa piesārņojumu un tā ietekmi uz veselību, jautājumu, kurš ir aktuāls visā pasaulē.

Cik nopietna Eiropas Savienībā ir gaisa piesārņojuma problēma? Vai arī problēma pamatā ir citās pasaules daļās?

Ņūdeli (Indijā) pie ārstiem nonāk pusaudži, kuru plaušas ir tik piesārņotas un bojātas kā cilvēkiem 70. gadu vecumā 1980. gados. Jā, tā notiek Indijā, un mums paveicies, ka ES ir tiesību akti, kas nosaka gaisa piesārņojuma robežvērtības. Tomēr, neraugoties uz to, vairāk nekā 130 ES pilsētas neatbilst visiem šiem standartiem. Dažos gadījumos visintensīvākās satiksmes stundās piesārņojuma līmeņi pilsētās ir tādi paši kā Ņūdeli.

Gaisa piesārņojums ir globāla problēma. Saskaņā ar PVO aplēsēm vairāk nekā 4,2 miljonus priekšlaicīgas nāves gadījumu pasaulē ik gadu izraisa āra gaisa piesārņojums. Eiropas Vides aģentūra lēš, ka priekšlaicīgas nāves gadījumu skaits Eiropā ir vairāk nekā 400 000 gadā, un to galvenais iemesls ir smalkās piesārņojošās daļiņas, slāpekļa dioksīds un ozons.

Ko ES līdz šim ir darījusi, lai cīnītos pret gaisa piesārņojumu?

Mums ir tiesību akti, kas nosaka kopējus mērķus gaisa kvalitātes jautājumā, standartus attiecībā uz galvenajiem piesārņojuma avotiem un prasības ievērot normas attiecībā uz pieļaujamo emisiju valstu līmenī. ES arī nodrošina finansējumu, lai atbalstītu pasākumus par labu gaisa kvalitātei. Piemēram, Eiropas strukturālo un investīciju fondu ietvaros šim nolūkam ir atvēlēti 1,8 miljardi eiro laikā no 2014.–2020. gadam, kam pieskaitāms finansējums, ar kura palīdzību gaisa kvalitāte nereti tiek uzlabota netiešā veidā, kā 45 miljardi eiro investīcijām ekonomikā ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Finansējums ir stimuls — tas ir sakāmvārda burkāns, bet mums ir arī žagars! Mēs varam arī tiesāties, lai panāktu ES tiesību aktu īstenojumu, un pārkāpumu lietas var nonākt Eiropas Savienības Tiesā. Mēs pašlaik esam ļoti norūpējušies par kādiem 30 gadījumiem 20 dalībvalstīs, kuros juridiskās robežvērtības, kas piemērojamas piesārņojošajām daļiņām un slāpekļa dioksīdam un sēra dioksīdu, pastāvīgi tiek pārsniegtas.

Tomēr ir jāatceras, ka tiesvedība ir tikai viens no līdzekļiem, kā panākt atbilstību. Ir vēl citi. Mēs arī veicinām labas prakses apmaiņu: piemēram, mēs izveidojam tīklus, tajos piedalāmies un organizējam ar dalībvalstīm dialogus par tīru gaisu un vides politikas īstenošanas novērtējumiem.

Kādi citi pasākumi varētu tikt veikti?

Ir jācenšas vēl vairāk samazināt emisijas visās ekonomikas nozarēs, vai tā būtu rūpniecība, transports, mājokļu apkure vai lauksaimniecība. Piemēram, lauksaimniecības nozarē ir jāsamazina amonjaka un nitrātu izmantošana mēslošanas līdzekļos, tādējādi samazinot gan gaisa, gan ūdens piesārņojumu.

Ir pēdējais laiks visā Eiropas Savienībā ievērot ES standartus attiecībā uz gaisa kvalitāti. Mums ir arī jāuzlabo gaisa kvalitāte, būtiski pārsniedzot minētos standartus, lai lielākā mērā tuvinātos PVO ieteiktajiem līmeņiem.

Situācija, izskatās, ir ļoti nopietna. Vai ir kādas labas ziņas?

Jā, ir labas ziņas: zinām, ka tīra gaisa politika darbojas! Pateicoties ES un valsts iestāžu un, reģionālo un vietējo pašvaldību kopējiem centieniem, gaisa piesārņojums Eiropas Savienībā pēdējo desmitgažu laikā ir samazinājies. Gaisa piesārņotāju emisijas arī ir ievērojami samazinājušās pat spēcīgas ekonomiskās izaugsmes periodā. Mēs esam uz pareizā ceļa, taču vēl ir daudz darāmā. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam uz pusi samazināt gaisa piesārņotāju emisijas — nacionālās emisiju samazinājuma saistības ir noteiktas ES tiesību aktos — un līdz ar to uz pusi samazināt ietekmi uz veselību salīdzinājumā ar 2005. gadu.

Ir jārīkojas nekavējoties, lai sasniegtu šo mērķi. Dalībvalstīm būs jāpieņem vērienīgi plāni un pilnībā tie jāīsteno. Tam būs vajadzīgs medicīnas darbinieku atbalsts un iesaistīšanās.

Darbības ES līmenī

Vide

Eiropas Komisija — Vide

Gaisa kvalitāte

Eiropas Komisija — Vide

Programma LIFE

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Jaunumi

ES budžets: Komisija ierosina palielināt finansējumu vides un klimata pasākumu atbalstīšanai

Komisija ierosina par gandrīz 60 % palielināt ES vides un klimata pasākumu programmas LIFE finansējumu nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.–2027. gadam.

Programma LIFE: dalībvalstis gūs labumu no vairāk nekā ceturtdaļmiljarda eiro lieliem ieguldījumiem vides, dabas un klimata pasākumos

Eiropas Komisija saistībā ar Eiropas pāreju uz ilgtspējīgāku mazoglekļa nākotni apstiprinājusi ieguldījumu paketi 243 miljonu eiro vērtībā projektiem, ko saskaņā ar programmu LIFE īsteno par labu dabai, videi un dzīves kvalitātei.

Jaunā gada vēlmes — politikas veidotājus iztaujā par to, ko viņi sagaida no LIFE

Jaunā gada sākumā politikas veidotāji, kas atbalstījuši un palīdzējuši izstrādāt Vides ģenerāldirektorāta pārziņā esošo LIFE programmu (tostarp direkcijas “Dzīves kvalitāte” direktore Veronika Manfredi), tika iztaujāti par viņu vēlmēm saistībā ar programmu.

Vērienīgas normas attiecībā uz pieļaujamo emisiju spēkstacijās novestu pie ievērojama piesārņojuma samazinājuma ES

Saskaņā ar jaunu Eiropas Vides aģentūras analīzi, nosakot stingras, bet reālistiskas normas attiecībā uz pieļaujamo emisiju enerģētikas nozarē, līdz 2030. gadam varētu panākt galveno piesārņotāju emisijas samazinājumu par 79–91 % .

Kāda ir mūsu elpotā gaisa kvalitāte

Ar Eiropas gaisa kvalitātes indeksu varat pārbaudīt gaisa kvalitāti jūsu valstī pēdējo 6 līdz 48 stundu laikā.

ES gaisa kvalitātes standarti ir pieejami tiešsaistē

ES ir izstrādājusi plašu tiesību aktu kopumu, kas nosaka standartus un mērķus veselības jomā attiecībā uz vairākiem piesārņotājiem gaisā (sk. tabulu).

Kādus pasākumus ir veikusi ES, lai palīdzētu dalībvalstīm cīnīties pret gaisa piesārņojumu?

Lai uzzinātu vairāk, lasiet Eiropas Komisijas paziņojumu “Eiropa, kas aizsargā: tīrs gaiss visiem”, kurā izklāstīti pasākumi, kas veikti, lai palīdzētu ES dalībvalstīm samazināt gaisa piesārņojumu.

Kādi ir spēkā esošie ar gaisa piesārņojumu saistītie Eiropas Savienības tiesību akti?

ES tiesību akti par gaisa kvalitāti, atmosfēras piesārņojumu, sauszemes mehāniskajiem transportlīdzekļiem un citiem transportlīdzekļiem ir pieejami tiešsaistē. Noklikšķiniet uz “Gaisa kvalitāte”, lai skatītu Direktīvu 2008/50/EK par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai.

Skatīt videoklipu vietnē "YouTube" par ES vides rīcības programmu līdz 2020. gadam.

Deviņi no desmit cilvēkiem visā pasaulē elpo piesārņotu gaisu, bet arvien vairāk ir to valstu, kuras rīkojas

Gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir bīstami augsts daudzos pasaules reģionos. Jauni PVO dati rāda, ka deviņas personas no desmit elpo gaisu, kurā piesārņotāju līmenis ir augsts

Vairāk nekā 90 % planētas bērnu ik dienu elpo toksisku gaisu

Gaiss, ko elpo 93 % bērnu vecumā līdz 15 gadiem (1,8 miljardi), ir tik piesārņots, ka tas apdraud viņu veselību un attīstību. PVO lēš, ka 2016. gadā 600 000 bērnu nāvi izraisīja akūtas dziļo elpceļu infekcijas, kuru iemesls bija piesārņots gaiss.

Nākamais ES forums par tīru gaisu notiks 2019. gada novembrī

Komisija ciešā sadarbībā ar Slovākijas Republikas Vides ministriju organizē otro ES forumu par tīru gaisu, kas notiks Bratislavā. Šajā forumā galvenā uzmanība tiks pievērsta gaisa kvalitātei enerģētikas un lauksaimniecības nozarēs, kā arī tīra gaisa pasākumu finansēšanas mehānismiem.

ES nedēļa, kas veltīta ilgtspējīgai enerģijai, politiska konference un balvu pasniegšana par ilgtspējīgu attīstību notiks jūnijā Briselē

Termiņi kontaktu veidošanas sesijas vai pasākuma rīkošanai ir šajā un nākamajā mēnesī. Skatiet pamatnostādnes un izvirziet savu kandidatūru balvām līdz 11. februārim!

Citas saites

Gaisa kvalitāte Eiropā — 2018. gada ziņojums

Smalko daļiņu atlants ( PM2.5): gaisa kvalitāte Eiropas pilsētās

Pirmā PVO pasaules konference par gaisa piesārņojumu un veselību (2018. gada 30. oktobris – 1. novembris)

Pasaules Veselības organizācija — Gaisa piesārņojums

Eiropas Vides aģentūra — Gaisa piesārņojums