Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 229 – Zameranie

Lekárska komunita by sa mala rozhodne zapojiť do diskusií o prepojení medzi znečistením ovzdušia a zdravím

Veronica Manfredi, riaditeľka riaditeľstva pre kvalitu života na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre životné prostredie, hovorí o opatreniach EÚ na zníženie znečistenia ovzdušia a jeho vplyve na zdravie, čo je problematika v popredí celosvetového záujmu.

Aký veľký problém predstavuje znečistenie ovzdušia v EÚ? Ide o problém, ktorý sa týka hlavne iných častí sveta?

Indickí lekári objavujú v Naí Dillí tínedžerov s pľúcami čiernymi a poškodenými tak, ako boli pľúca 70-ročných ľudí v 80. rokoch minulého storočia. Áno, to je v Indii a my v EÚ máme šťastie, že máme právne predpisy, v ktorých sú stanovené zákonné limity na znečistenie ovzdušia, ale napriek tomu viac ako 130 miest EÚ nespĺňa všetky tieto normy a v niektorých prípadoch môže znečistenie ovzdušia v mestských oblastiach počas hlavnej špičky dosiahnuť rovnaké úrovne ako v Naí Dillí.

Znečistenie ovzdušia je celosvetový problém. V odhadoch WHO sa poukazuje na viac ako 4,2 milióna predčasných úmrtí každoročne v dôsledku znečistenia vonkajšieho ovzdušia. Pokiaľ ide o Európu, Európska environmentálna agentúra odhaduje, že každý rok umrie predčasne viac než 400 000 ľudí, a to najmä kvôli tuhým časticiam, oxidu dusičitému a ozónu.

Aké kroky urobila EÚ doteraz pri riešení znečistenia ovzdušia?

Máme právne predpisy, v ktorých sa stanovujú spoločné ciele v oblasti kvality ovzdušia, prijímajú sa záväzky k emisným limitom na vnútroštátnej úrovni a stanovujú sa normy pre kľúčové zdroje znečistenia. Poskytujeme finančné prostriedky na podporu opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia. Napríklad v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov bolo na obdobie 2014 – 2020 vyčlenených 1,8 miliardy EUR. K tomu treba pridať ďalšie financovanie, z ktorého môže mať kvalita ovzdušia nepriamy prospech, napríklad investície vo výške 45 miliárd EUR do nízkouhlíkového hospodárstva.

Financovanie je motivácia – je to ten príslovečný cukor, ale máme aj bič. Môžeme prijímať a aj prijímame právne kroky na presadzovanie právnych predpisov EÚ a prípady porušenia právnych predpisov môžu skončiť na Európskom súdnom dvore. V súčasnosti nás veľmi znepokojuje asi 30 prípadov v 20 členských štátoch, v ktorých sa neustále prekračujú zákonné limity pre tuhé častice, oxid dusičitý alebo oxid siričitý.

Treba však pamätať na to, že právny krok je len jedným prostriedkom na dosiahnutie súladu – existujú aj iné. Uľahčujeme tiež výmenu osvedčených postupov: napríklad zriaďujeme alebo aktívne pôsobíme v niekoľkých relevantných sieťach a s členskými štátmi organizujeme dialógy o čistom ovzduší a dialógy o preskúmaní vykonávania predpisov v oblasti životného prostredia.

Aké ďalšie opatrenia by sa mohli prijať?

Musíme sa pozrieť na znižovanie emisií vo všetkých odvetviach hospodárstva, či už ide o priemysel, dopravu, vykurovanie domácností a poľnohospodárstvo. V prípade poľnohospodárstva musíme znížiť používanie amoniaku a dusičnanov v hnojivách – a tak znížiť znečistenie ovzdušia a vody.

Je najvyšší čas, aby sme normy EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia plnili v celej Európskej únii. Okrem toho musíme výrazne zlepšiť kvalitu vonkajšieho ovzdušia a priblížiť sa k odporúčaným úrovniam WHO.

Situácia vyzerá dosť zúfalo. Existujú aj nejaké dobré správy?

Áno, je tu dobrá správa: vieme, že politika čistého ovzdušia funguje! Vďaka spoločnému úsiliu zo strany EÚ a národných, regionálnych a miestnych orgánov sa znečistenie ovzdušia v posledných desaťročiach v EÚ znížilo. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie sa tiež výrazne znížili, a to aj počas obdobia pokračujúceho silného hospodárskeho rastu. Sme na správnej ceste, no nejaký čas to ešte potrvá. Naším cieľom je znížiť do roku 2030 emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia o polovicu vďaka národným záväzkom týkajúcim sa zníženia emisií, ktoré sú zakotvené v právnych predpisoch EÚ, a teda znížiť aj ich vplyv na zdravie o polovicu v porovnaní s rokom 2005.

Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje okamžité kroky. Je potrebné, aby členské štáty prijali ambiciózne plány a realizovali ich v celom rozsahu, čo si vyžaduje plnú podporu a angažovanosť lekárskej komunity.

Aktivity na úrovni EÚ

Životné prostredie

Európska komisia – Životné prostredie

Čisté ovzdušie

Európska komisia – Životné prostredie

Program LIFE

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

Aktuality

Rozpočet EÚ: Komisia navrhuje zvýšiť financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia navrhuje v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 zvýšiť finančné prostriedky určené na program LIFE – program EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy – o takmer 60 %.

Program LIFE: Členské štáty dostanú viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy

Komisia schválila investičný balík vo výške 243 miliónov EUR na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť.

Novoročné priania – kľúčoví tvorcovia politík dostali otázku, čo očakávajú od programu LIFE

Kľúčových tvorcov politík, ktorí podporujú a pomáhali pri príprave programu LIFE pre Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (vrátane riaditeľky pre kvalitu života Veroniky Manfrediovej), sa na začiatku roka opýtali, čo si v súvislosti s týmto programom želajú.

Výsledkom ambicióznych emisných limitov pre elektrárne by bolo výrazné zníženie emisií v EÚ

Podľa novej analýzy Európskej environmentálnej agentúry by sa stanovením prísnych, ale realistických emisných limitov pre energetický sektor mohli do roku 2030 znížiť emisie hlavných znečisťujúcich látok o 79 – 91 %.

Aká je kvalita ovzdušia, ktorý dýchate?

Európsky index kvality ovzdušia vám umožňuje identifikovať vašu krajinu a skontrolovať kvalitu ovzdušia pred 6 až 48 hodinami.

Normy kvality ovzdušia EÚ dostupné online

EÚ vypracovala rozsiahly súbor právnych predpisov, v ktorých sa stanovujú normy a ciele týkajúce sa zdravia pre množstvo znečisťujúcich látok prítomných vo vzduchu, ktoré sú zhrnuté tu.

Aké opatrenia EÚ sú k dispozícii na pomoc členským štátom v boji proti znečisťovaniu ovzdušia?

Pozri oznámenie Európskej komisie „Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých“ uvádzajúce opatrenia, ktoré majú pomôcť členským štátom EÚ znížiť znečistenie ovzdušia.

Aké právne predpisy Európskej únie existujú v oblasti znečistenia ovzdušia?

Právne predpisy EÚ o kvalite ovzdušia, znečistení ovzdušia, pozemných motorových vozidlách a iných vozidlách sú k dispozícii online. V časti „kvalita ovzdušia“ nájdete smernicu 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Pozri video na YouTube o Európskom environmentálnom akčnom programe do roku 2020

9 z 10 ľudí na celom svete dýcha znečistený vzduch, opatrenia však prijíma stále viac krajín

Úroveň znečistenia ovzdušia zostáva v mnohých častiach sveta nebezpečne vysoká. Z nových údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyplýva, že 9 z 10 ľudí dýcha vzduch obsahujúci vysokú úroveň znečisťujúcich látok.

Viac ako 90 % detí vo svete dýcha každý deň toxický vzduch

93 % detí vo svete vo veku do 15 rokov (1,8 miliardy detí) dýcha znečistený vzduch, ktorý ohrozuje ich zdravie a rozvoj. Podľa odhadov WHO v roku 2016 zomrelo na akútne infekcie dolných dýchacích ciest spôsobené znečisteným vzduchom 600 000 detí.

Ďalšie fórum EÚ pre čisté ovzdušie sa uskutoční v novembri 2019

Komisia v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR organizuje v Bratislave druhé fórum EÚ pre čisté ovzdušie. Toto fórum bude zamerané na kvalitu ovzdušia a energiu; kvalitu ovzdušia a poľnohospodárstvo, ako aj na mechanizmy financovania čistého ovzdušia.

Európsky týždeň udržateľných zdrojov energie, konferencia o politike a udeľovanie cien za udržateľné zdroje energie, ktoré sa uskutočnia v júni v Bruseli

Konečné termíny pre organizáciu relácie alebo aktivít súvisiacich s vytváraním sietí sa blížia, a to teraz, tento a budúci mesiac. Prečítajte si pokyny a prihláste sa do súťaže o túto cenu do 11. februára!

Ďalšie zaujímavé odkazy

Kvalita ovzdušia v Európe – správa za rok 2018

Mestský atlas častíc PM2,5: Kvalita ovzdušia v európskych mestách

Prvá celosvetová konferencia organizácie WHO o znečistení ovzdušia a zdraví: 30. októbra – 1. novembra 2018

Svetová zdravotnícka organizácia – Znečistenie ovzdušia

Európska environmentálna agentúra – Znečistenie ovzdušia