Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa 229 – I fokus

Sjukvården måste prata om kopplingen mellan luftföroreningar och hälsa

Veronica Manfredi är direktör med ansvar för livskvalitetsfrågor vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö. Hon berättar här om EU:s insatser för att minska luftföroreningarna och deras effekter på hälsan, en aktuell fråga världen över.

Hur stort är problemet med luftföroreningar i EU? Är det främst ett problem i andra världsdelar?

I Indien hittar läkare i New Delhi tonåringar med lungor som är lika svarta och skadade som hos 70-åringar på 1980-talet. Det gäller alltså Indien och vi är lyckligt lottade här i EU som har en lagstiftning som sätter tak för utsläppen. Men trots detta lever över 130 städer i EU inte upp till alla normer. I rusningstid ligger luftföroreningarna i vissa fall på samma nivå som i New Delhi.

Luftföroreningar är ett globalt problem. WHO:s beräkningar tyder på att mer än 4,2 miljoner människor varje år dör i förtid i världen på grund av luftföroreningar utomhus. Europeiska miljöbyrån har skattat att motsvarande siffra för EU är över 400 000 förtida dödsfall varje år, särskilt på grund av partiklar, kvävedioxid och ozon.

Vad har EU gjort hittills för att minska luftföroreningarna?

Vi har lagstiftning som fastställer gemensamma mål för luftkvaliteten, utsläppstak på nationell nivå och normer för stora utsläppskällor. Vi hjälper också till med finansiering av åtgärder för bättre luftkvalitet. Från EU:s struktur- och investeringsfonder har t.ex. 1,8 miljarder euro anslagits till sådana åtgärder för perioden 2014–2020. Dessutom finansieras ytterligare åtgärder som indirekt kan förbättra luftkvaliteten – ett exempel är 45 miljarder euro som investeras i en koldioxidsnål ekonomi.

Finansieringen är ett incitament – det är den berömda moroten, men vi har också piskan. Vi kan vidta rättsliga åtgärder för att se till att EU-lagstiftningen följs – och vi gör det också. De här överträdelseförfarandena kan sluta i EU-domstolen. Vi är just nu mycket bekymrade över cirka 30 fall i 20 EU-länder där de fastslagna gränsvärdena för partiklar, kvävedioxid och svaveldioxid överskrids gång på gång.

Det är dock viktigt att komma ihåg att rättsliga åtgärder bara är ett sätt att se till att reglerna följs – det finns också andra sätt. Vi bidrar exempelvis till att länderna delar bästa praxis med varandra. Vi har t.ex. inrättat eller deltar i flera nätverk och anordnar dialoger om ren luft och om granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik med EU-länderna.

Vad skulle man kunna göra mer?

Vi måste titta på hur man kan minska utsläppen i alla ekonomiska sektorer som industrin, transportnäringen och jordbruket men också bostadsuppvärmningen. För jordbrukets del måste vi minska användningen av ammoniak och nitrater i gödningsmedel. Då kan vi minska nedsmutsningen av både vatten och luft.

Det är hög tid att vi uppnår EU:s luftkvalitetsnormer i hela EU. Och vi måste förbättra kvaliteten på utomhusluften ännu mer för att närma oss WHO:s rekommenderade nivåer.

Det ser mörkt ut. Finns det några goda nyheter?

Jodå, det finns goda nyheter: vi vet att strategin för ren luft ger resultat! Tack vare EU:s och de nationella, regionala och lokala myndigheternas gemensamma insatser har luftföroreningarna minskat i EU de senaste tio åren. Utsläppen av luftförorenande ämnen har också sjunkit kraftigt, till och med i ekonomiskt goda tider. Vi är på rätt väg men mycket återstår att göra. Vårt mål är att halvera utsläppen till 2030 med hjälp av de nationella åtagandena om utsläppsminskningar i EU-lagstiftningen. Då kan vi också halvera hälsoeffekterna jämfört med 2005.

Men för att nå de målen måste vi vidta brådskande åtgärder nu. Det innebär att EU-länderna måste anta långtgående planer och genomföra dem helt och hållet och det kräver ett helhjärtat stöd och engagemang från sjukvården.

Åtgärder på EU-nivå

Miljö

EU-kommissionen – Miljö

Ren luft

EU-kommissionen – Miljö

Programmet Life

Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Nyheter

EU:s budget: Kommissionen föreslår ökade anslag till stöd för miljön och klimatåtgärder

I EU:s långtidsbudget för 2021–2027 föreslår kommissionen att anslagen till Life, EU:s program för miljö- och klimatpolitik, ska höjas med nästan 60 procent.

Life-programmet: Medlemsländerna kan dra nytta av en kvarts miljard euro i investeringar för miljö-, natur- och klimatåtgärder

EU-kommissionen har godkänt ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-projekt för natur, miljö och livskvalitet i samband med övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål framtid i EU.

Vad EU-personligheter önskar sig för Life inför det nya året

I början av 2019 fick några beslutsfattare inom EU:s miljöpolitik svara på frågan vad de önskar att EU:s miljöprogram Life ska uppnå under året. Bland de som svarar finns Veronica Manfredi, direktör för livskvalitet vid kommissionens generaldirektorat för miljö.

Strängare utsläppstak för kraftverk skulle kraftigt minska luftföroreningarna i EU

Enligt nya beräkningar från Europeiska miljöbyrån skulle stränga men realistiska utsläppstak för kraftverk leda till utsläppminskningar på 79–91 procent för viktiga förorenande ämnen fram till 2030.

Hur bra är luften där du bor?

Du kan zooma in ditt land på europeiska luftkvalitetsindexets karta och se vilka värden som uppmättes för luftkvaliteten i ditt land för 6 till 48 timmar sedan.

Gällande luftkvalitetsnormer i EU på nätet

EU har en omfattande lagstiftning som slår fast normer och mål för flera luftförorenande ämnen för att skydda människors hälsa. Läs mer om vilka värden som gäller.

Hur hjälper EU medlemsländerna att bekämpa luftföroreningarna?

Läs mer i kommissionens meddelande ”Ett Europa som skyddar: Ren luft åt alla” där man beskriver de EU-åtgärder som ska hjälpa EU-länderna att minska luftföroreningarna.

Vilken EU-lagstiftning om luftföroreningar finns det?

Du hittar EU:s lagstiftning om luftkvalitet, ämnen som bryter ner ozonskiktet och utsläpp från fordon på nätet. Under rubriken ”luftkvalitet” hittar du t.ex. direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa.

Titta på filmen om EU:s miljöhandlingsprogram på Youtube

Nio av tio människor i världen andas dålig luft men fler länder försöker komma till rätta med problemet

Luftföroreningarna ligger på farligt höga nivåer i många delar av världen. Färsk statistik från WHO visar att nio av tio lever på platser där luften är kraftigt förorenad.

Över 90 procent av världens barn utsätts dagligen för dålig luft

I hela världen exponeras 93 procent av barnen under 15 år (1,6 miljarder barn) för så förorenad luft att deras hälsa och utveckling äventyras. WHO uppskattar att 600 000 barn dog av akuta infektioner i de nedre luftvägarna till följd av dålig luft år 2016.

Nästa EU-forum för ren luft går av stapeln i november 2019

I nära samarbete med det slovakiska miljöministeriet anordnar kommissionen det andra forumet för ren luft i Bratislava. Forumets teman är luftkvalitet och energi, luftkvalitet och jordbruk och finansieringsmekanismer för ren luft.

Intresserad av EU-veckan för hållbar energi? Vill du delta i konferensen i Bryssel i juni eller få en utmärkelse för hållbar energi?

Kolla vilka datum som gäller för att stå värd för ett evenemang eller en nätverksaktivitet. Läs reglerna för utmärkelserna och anmäl dig senast den 11 februari!

Läs mer

Luftkvalitet i EU – 2018 års rapport

Atlas över fina partiklar – luftkvalitet i europeiska städer

WHO:s första världskonferens om luftföroreningar och hälsa den 30 oktober till den 1 november 2018

WHO – Luftföroreningar

Europeiska miljöbyrån – Luftföroreningar