Siirry pääsisältöön
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 232 – Valokeilassa

EURIPID-hintatietokanta tukee terveydenhuollon suunnittelua ja parantaa lääkkeiden saatavuutta

Norjan lääkeviraston lääketurvallisuusyksikön päällikkö Helga Festøy esittelee EURIPID-yhteistyötä, jolla helpotetaan kansallisten lääkeviranomaisten tiedonsaantia ja tuetaan kustannusten hallintaa.

Mitä on EURIPID-yhteistyö?

EURIPID-yhteistyö (EURIPID Collaboration) on lääkkeiden hinnoittelu- ja korvauspolitiikasta vastaavien eurooppalaisten viranomaisten vapaaehtoista, voittoa tavoittelematonta yhteistyötä. Vuonna 2010 alkaneen hankkeen tavoitteena on lääkkeiden hinnoittelu- ja korvauspolitiikasta vastaavien eurooppalaisten viranomaisten yhteistyön avulla lisätä hinnoittelun avoimuutta ja näin parantaa lääkkeiden saatavuutta potilaille.

Yhteistyön kehittäminen ja vuoden 2019 toimintasuunnitelmat

Vuonna 2010 käynnistetyn hankkeen tuloksena perustettiin verkkosivusto ja tietokanta, johon jäsenviranomaiset toimittavat ajantasaista tietoa kaikkien korvattavien lääkevalmisteiden hinnoista. EURIPID-tietokantaa kehitetään EU:n terveysohjelman tuella edelleen muun muassa lisäämällä siihen tietoa lääkkeiden myyntimääristä. Hankkeella pyritään myös vahvistamaan lääkealan sidosryhmien yhteistyötä ja siten lisäämään avoimuutta ja parantamaan lääkkeiden saatavuutta potilaille.

Suunnitelmissa on myös laajentaa tiedotusta aiempien kansallisten hankkeiden tuloksista. Olemme julkaisseet hintavertailujärjestelmää koskevan ohjeasiakirjan. Aiomme jatkaa yhteistyötä ja teknistä apua EURIPID-käyttäjille ja perustaa uuden keskustelufoorumin keskeisille sidosryhmille.

Yhteistyön hyödyt

Kehittyneiden maiden on julkisten sairausvakuutus- tai sosiaaliturvajärjestelmiensä puitteissa valvottava lääkkeiden hinnoittelua varmistaakseen, että lääkkeiden hinnat pysyvät kohtuullisina ja potilaat saavat tarvitsemansa lääkkeet. Monissa maissa lääkekulut korvataan sosiaaliturvavakuutuksesta. Kustannukset lankeavat siis veronmaksajille, ei potilaille tai lääkäreille. EURIPID-tietokanta helpottaa hintavertailua, mikä tukee lääkkeiden saatavuuden ja sosiaaliturvan kattavuuden varmistamista sekä terveydenhuollon suunnittelua ja budjettisuunnittelua eri maissa. Tietokanta on myös tutkijoiden käytössä.

EURIPID-hankkeen osanottajat

EURIPID-tietokantaa voivat käyttää yhteistyömaiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan komission asiantuntijat. Edellytyksenä on, että maat ovat valmiita jakamaan omia tietojaan. Myös tutkijoilla on mahdollisuus käyttää tietokantaa tapauskohtaisesti. Hankkeessa ovat mukana yhteensä 26 maan toimivaltaiset viranomaiset, mukaan luettuna Norja, joka on tukenut EURIPID-hanketta alusta alkaen. Mielestäni on kaikkien edun mukaista, että lääkkeiden hinnat ovat oikeudenmukaisia ja että päätökset tehdään avoimesti. Ihmisten on voitava tietää, että he saavat tarvitsemansa lääkkeet lähiapteekeistaan ja voivat saada niistä korvausta.

Norjan lääkevirasto seuraa lääkevalmisteiden hintoja. Vuosittain hinta-arvioinnin kohteena on noin 70 % markkinoilla olevista tuotteista. Koska Norjan kruunu saattaa vaihdella voimakkaastikin euroon nähden, säännöllinen arviointi auttaa pitämään hinnat asianmukaisella tasolla. Hintoja voidaan tarkistaa ylös- tai alaspäin. EURIPID-tietokanta helpottaa viranomaisten arviointityötä, jonka perimmäisenä tavoitteena on auttaa potilaita saamaan tarvitsemiaan lääkkeitä kohtuulliseen hintaan.

EU:n tason toimet

Lääkkeiden kustannustehokas käyttö

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uutiset

Euripid-hankkeen sidosryhmäfoorumin aloituskokous 10.4.2019

EU:n terveysohjelmasta rahoitetun EURIPID-yhteistyöhankkeen tueksi perustetaan uusi keskustelufoorumi keskeisille sidosryhmille ja muille asiasta kiinnostuneille tahoille (mm. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, Maailman terveysjärjestö WHO ja EU-maat).

EU-ohjausjakson 2019 maaraportit julkaistu

Euroopan komission 27.2. julkaiseman tiedonannon mukaan terveydenhuoltojärjestelmien uudistuksilla pyritään parantamaan järjestelmien tehokkuutta, saavutettavuutta ja sopeutumiskykyä. Monet EU-maat pyrkivät suuntaamaan terveydenhoitojärjestelmiensä painopistettä ennaltaehkäisevään hoitoon.

Kilpailusääntöjen täytäntöönpano lääkealalla (2009–2017)

Euroopan komissio toteaa tammikuussa 2019 antamassaan raportissa, että lääkealalla tarvitaan tiukkaa kilpailulainsäädännön valvontaa. Raportissa annetaan esimerkkejä siitä, miten kilpailulainsäädännön täytäntöönpanolla varmistetaan, että EU:ssa on potilaiden saatavilla kohtuuhintaisia ja innovatiivisia lääkkeitä.

Lääkkeiden viitehinnat – EURIPID-suositukset

EURIPID-hankkeen yhteistyöryhmä on julkaissut ERP-viitehintajärjestelmää koskevan teknisen ohjeasiakirjan kansallisille viranomaisille. Ohjeiden avulla voidaan välttää ja lieventää kielteisiä vaikutuksia, joita hinnoittelulla mahdollisesti on lääkkeiden saatavuuteen potilaiden kannalta.

Vuoden 2018 ikääntymisraportti

Raportin mukaan terveysmenojen kehitystä ohjaavat vahvasti muutkin kuin väestörakenteeseen liittyvät kustannustekijät, kuten lääketieteellisen teknologian kehitys.

Lääkkeiden hinnoittelu- ja korvauspolitiikka: WHO:n konferenssi (Wien 23.–24.10.2019)

WHO:n yhteistyökeskuksen järjestämässä konferenssissa tarkastellaan lääkkeiden saatavuuden haasteita ja hinnoittelu- ja korvauspolitiikkojen merkitystä niiden kannalta.

EU:n terveysohjelman hankkeet

Lääkkeiden kestävä saatavuus: EU rahoittaa OECD:n työtä

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on EU:n terveysohjelman tuella toteuttanut useita hankkeita selvittääkseen, miten lääkemenoja voitaisiin tehostaa ja miten markkinoiden muutoksiin voitaisiin valmistautua paremmin.

Muita linkkejä

Avoimuusdirektiivi

EU on lääkkeiden hintasääntelyn avoimuutta koskevalla direktiivillä luonut yhteiset puitteet varmistaakseen, että lääkkeiden hinnoittelua ja korvaamista koskevat kansalliset päätökset tehdään avoimesti ja että ne eivät häiritse sisämarkkinoiden toimintaa.

Innovatiiviset maksumallit kalliita innovatiivisia lääkkeitä varten

Tehokkaita terveysinvestointeja käsittelevän asiantuntijapaneelin lausunto