Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 232 – Téma

Zameranie na: Farmaceutické údaje EURIPID uľahčujú plánovanie zdravotnej starostlivosti a zlepšujú prístup k liekom

Helga Festøy, vedúca oddelenia Safe Use Nórskej agentúry pre lieky, hovorí o novom vývoji v rámci projektu EURIPID, ktorý pomáha sprístupniť informácie o liekoch vnútroštátnym orgánom a uľahčuje im kontrolu nákladov.

Čo je projekt EURIPID?

Projekt EURIPID je dobrovoľný neziskový projekt najmä európskych orgánov, ktoré sú zodpovedné za stanovovanie cien a úhradu liekov. Projekt vznikol v roku 2010 s cieľom zvýšiť transparentnosť tvorby cien prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií a posilnenia spolupráce medzi európskymi orgánmi zodpovednými za stanovovanie cien a ich úhradu. Jeho úlohou je zlepšiť prístup európskych pacientov k liekom.

Čo je nové v projekte a aké sú plány na tento rok?

Počiatočný projekt v roku 2010 viedol k vytvoreniu webového sídla a databázy s aktuálnymi cenovými informáciami o všetkých preplácaných liekoch od účastníkov. Databáza EURIPID sa bude v rámci programu v oblasti zdravia ďalej rozvíjať, napríklad o informácie o objemoch predaja liekov. Cieľom projektu je aj posilniť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami farmaceutického odvetvia, aby sa zvýšila transparentnosť a zlepšil prístup pacientov k liekom.

Plánujeme aj ďalšie šírenie výsledkov predchádzajúcich projektov vo vnútroštátnych prostrediach. Propagovať budeme aj dokument s usmerneniami o externom referenčnom stanovovaní cien. Budeme pokračovať v spolupráci s používateľmi EURIPID a v ich technickej podpore a vo vytváraní novej platformy pre dialóg s kľúčovými zainteresovanými stranami.

Prečo je niečo také potrebné?

Každá rozvinutá krajina, ktorá má zavedený systém verejného zdravotného poistenia alebo sociálneho zabezpečenia, musí kontrolovať stanovovanie cien, aby boli lieky prístupné a cenovo dostupné pre verejnosť. Ak žijete v krajine, kde ceny určuje tretia strana, lieky sa uhrádzajú zo sociálneho zabezpečenia. Takže v konečnom dôsledku neplatia pacienti a lekári, ale daňoví poplatníci. Samozrejme, je jednoduchšie porovnávať ceny, ak máte tento typ údajov, a pomocou údajov EURIPID sa krajiny môžu lepšie pripraviť na dostupnosť/sociálne zabezpečenie, zdravotné plánovanie a rozpočtové potreby. Výskumní pracovníci môžu takisto sledovať, či existujú nedostatky v poznatkoch a hľadať riešenia.

Kto sa zúčastňuje na projekte EURIPID?

Do databázy majú prístup experti príslušných vnútroštátnych orgánov a Európska komisia. Aby mali krajiny prístup k databáze EURIPID, musia byť ochotné zdieľať svoje údaje. Výskumní pracovníci môžu mať prístup k údajom aj ad hoc. Nórsko podporuje EURIPID od začiatku a pripojili sa k nám príslušné orgány ďalších 25 krajín. Myslím si, že je v záujme všetkých, aby ceny liekov boli spravodlivé a aby sa rozhodnutia prijímali transparentným spôsobom. A samozrejme aj to, aby ľudia vedeli, že lieky, ktoré potrebujú, môžu dostať vo svojich miestnych lekárňach a že im budú uhradené.

V Nórskej agentúre pre lieky prehodnocujeme každoročne ceny približne 70 % liekov na trhu. Pretože máme vlastnú menu, ktorá môže výrazne kolísať voči euru, prehodnotenie pomáha udržiavať ceny na primeranej úrovni tým, že sa zvýšia alebo znížia. Údaje, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom siete EURIPID, jednoznačne uľahčujú toto prehodnotenie, ale pomôžu aj pacientom, aby mali prístup k liekom, ktoré potrebujú a aby si ich mohli dovoliť.

Aktivity na úrovni EÚ

Nákladovo efektívne používanie liekov

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Aktuality

Úvodné stretnutie zainteresovaných strán platformy EURIPID sa uskutoční 10. apríla 2019

V rámci financovania programu EÚ v oblasti zdravia sa vytvorí na základe projektu EURIPID nová platforma pre dialóg s kľúčovými a inými zainteresovanými stranami vrátane Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, WHO a členských štátov EÚ.

Komisia uverejnila správy o jednotlivých krajinách v súvislosti s európskym semestrom 2019

V oznámení, ktoré bolo uverejnené 27. februára, sa konkrétne uvádza, že reformy zdravotníckych systémov sa zameriavajú na efektivitu, dostupnosť a odolnosť. Mnohé členské štáty sa usilujú o preorientovanie zdravotníckych systémov na preventívnu zdravotnú starostlivosť.

Komisia prijala správu o presadzovaní hospodárskej súťaže vo farmaceutickom odvetví

V správe prijatej v januári sa potvrdzuje, že vo farmaceutickom odvetví sa vyžaduje dôkladné preskúmanie práva hospodárskej súťaže, a poskytuje sa celý rad príkladov, ako presadzovanie práva hospodárskej súťaže konkrétne pomáha chrániť prístup pacientov EÚ k cenovo dostupným a inovačným liekom.

EURIPID uverejnil odporúčania o vonkajších referenčných cenách

V rámci projektu EURIPID bol uverejnený dokument s technickými usmerneniami o vonkajších referenčných cenách (ERP) s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom vyhnúť sa možnému negatívnemu vplyvu ERP na prístup pacientov k liekom, resp. takýto vplyv zmierniť.

V správe o starnutí obyvateľstva z roku 2018 sa zistilo, že nedemografické nákladové faktory, ako napríklad zdravotnícka technológia, môžu zvyšovať náklady na zdravotnú starostlivosť.

V správe sa uvádza, že ak budú doterajšie trendy pretrvávať, nedemografické faktory budú jednou z kľúčových hnacích síl výdavkov na zdravie. V správe sa ďalej konštatuje, že inovácie lekárskych technológií sa vo všeobecnosti považujú za primárnu hnaciu silu výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

Nezabudnite: 4. konferencia WHO o stanovovaní cien liekov a ich úhrade sa uskutoční 23. – 24. októbra 2019

Konferencia s názvom „Výzva v oblasti dostupnosti liekov – hodnota politík určovania cien a úhrad“ sa uskutoční vo Viedni a organizovať ju bude centrum WHO pre spoluprácu v oblasti politík stanovovania cien liekov a ich úhrad.

Projekty v rámci programu v oblasti zdravia

Program v oblasti zdravia financuje prácu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj týkajúcu sa udržateľného prístupu k liekom

S finančnou podporou programu EÚ v oblasti zdravia uskutočnila OECD niekoľko projektov s cieľom ďalej identifikovať spôsoby ako zefektívniť farmaceutické výdavky a lepšie sa pripraviť na zmeny na trhu.

Ďalšie zaujímavé odkazy

Smernica o transparentnosti

EÚ vytvorila spoločný procedurálny rámec prostredníctvom prijatia smernice o transparentnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa vnútroštátne rozhodnutia o stanovovaní cien a úhradách uskutočňovali transparentným spôsobom a aby nenarúšali fungovanie vnútorného trhu.

Iniciatívy Komisie v oblasti stanovovania cien a úhrady liekov

Stanovisko k inovačným platobným modelom pre inovačné lieky s vysokými nákladmi

Toto stanovisko vypracovala nezávislá skupina expertov pre účinné spôsoby investovania v zdravotníctve.

Správa o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k liekom

Centrum WHO pre spoluprácu v oblasti politík stanovovania cien a úhrady liekov