Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 243 — На фокус

Цифровите решения могат да допринесат за опростяване и по-голяма справедливост на здравните грижи

Анджей Рис, директор в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия, отговарящ за здравните системи, лекарствените продукти и иновациите, говори за ползите, възможностите и предизвикателствата във връзка с цифровизацията.

Защо е важно да се инвестира в цифрово здравеопазване?

Защо ли? Тъй като цифровите решения за здравеопазването и полагането на грижи наистина могат да променят из основи здравното обслужване и имат потенциала да помогнат на милиони хора да се радват на по-добро здраве. Цифровизацията помага за гарантиране на непрекъснатост на грижите за хората, които пътуват в чужбина, но също толкова важно е, че тя предоставя на пациентите еднакъв шанс да получат качествено обслужване, без значение къде живеят.

Това именно е ползата от европейските референтни мрежи, които дават възможност на пациенти с редки болести да получат експертен съвет от специалисти от цяла Европа, без да се налага да пътуват — те могат да получат виртуална консултация чрез платформа на равнище ЕС. Пътува знанието, не пациентът.

Цифровизацията помага на здравните системи, които досега бяха насочени към болниците, да преминат към по-голяма интеграция и грижи в рамките на общността. Инструментите за цифрови грижи могат да доведат до намаляване на необходимостта от консултации лице в лице, например като дадат възможност на пациентите да преминават рутинни прегледи у дома си. Тези инструменти могат също така да допринесат за по-добро използване на здравните данни в изследвания, като стимулират иновациите и разработването на нови видове терапии.

Какво прави Комисията в областта на цифровото здравеопазване?

През 2018 г. Комисията прие план от три части за цифрова трансформация в областта на здравеопазването и грижите в условията на цифров единен пазар. Първият стълб от този план насърчава подобряването на достъпа и обмена на здравни данни за гражданите. Пет държави от ЕС, чийто брой скоро ще нарасне до седем, започнаха да обменят здравни данни за пациентите между аптеки (електронни рецепти) и болници при спешни случаи (досиета на пациенти); очаква се още 15 държави да ги последват до 2021 г. Миналата година Комисията прие препоръка относно Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета, за да се разшири наборът от данни, включени в досиетата на пациентите — например за да са включени лабораторни тестове, епикризи, резултати от образна диагностика.

Вторият стълб подобрява обмена на данни за изследователски цели. Декларацията „Един милион генома“ е добър пример в това отношение — 21 страни от ЕС поемат ангажимент да създадат изследователска кохорта от поне 1 млн. секвенирани генома.

Третият стълб насърчава повече хора да използват цифрови здравни технологии и има за цел повишаване на техните цифрови знания и умения. Друга негова цел е установяването на общи принципи за валидиране и сертифициране на здравни технологии и насърчаването на обмена на добри практики.

Какво е бъдещето на цифровото здравеопазване?

Комисията работи с държавите членки за създаване на общо европейско пространство за здравни данни с цел споделяне на данните и улесняване на достъпа до тях за грижи и изследвания, при пълно спазване на Общия регламент относно защитата на данните и съблюдаване на строги правила за сигурност. Данните ще бъдат споделяни, анализирани и използвани по безопасен начин от националните органи и различните заинтересовани страни, което ще е от полза за всички. Достъпът до здравни данни има огромен потенциал за изследвания, който в момента не се реализира достатъчно поради регулаторни пропуски, липса на оперативна съвместимост на инфраструктурите или отсъствие на кодекси за поведение по отношение на безопасния обмен на лични данни. Голямото предизвикателство е да се намери подходящ модел на управление, да се инвестира в инфраструктура, да се установят подходящи етични насоки и да се приемат мерки за защита на личните данни.

Искаме всеки да се ползва от предимствата на глобализацията, но не с цената на неприкосновеността на личния живот. Затова в момента във всички държави членки е в сила Общият регламент относно защитата на данните. В момента проверяваме как той се прилага в страните от ЕС, особено в силно чувствителната област на здравеопазването.

Дейности на равнище ЕС

Електронното здравеопазване: цифрови услуги в областта на здравеопазването и полагането на грижи

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Промени в здравеопазването и полагането на грижи в контекста на цифровия единен пазар

Европейска комисия — Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

Новини

Здравни досиета на пациенти вече могат да се обменят между Люксембург, Хърватия и Чехия

Цифрови здравни досиета на пациенти, в които са описани техните алергии, приеманите медикаменти и историята на предишни техни заболявания, например претърпени операции, за пръв път могат да се обменят между две страни от ЕС: Люксембург или Хърватия (за пристигащи пътници) и Чехия (за заминаващи пътници) за непланирано медицинско лечение (спешни случаи).

Европейските референтни мрежи получават финансова подкрепа за създаване на регистри на пациентите за изследователски цели

Тези виртуални мрежи свързват медицински специалисти, занимаващи се с пациенти, страдащи от редки или сложни заболявания в 25 европейски страни.

Комисията приема препоръка относно Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета

С това решение се разширява използването на лабораторни тестове, епикризи, резултати от образна диагностика в здравните досиета на пациенти и се улеснява трансграничната оперативна съвместимост на електронните здравни досиета.

21 държави от ЕС са подписали декларацията „Един милион генома“

С подписването на декларацията те поемат ангажимент за създаване на изследователска кохорта от поне 1 милион секвенирани генома в ЕС до 2022 г. (и 10 млн. генома до 2025 г.).

Проектът Harmony достига важен етап в събирането на данни от 45 000 пациенти с различни видове рак на кръвта

Този проект е част от програмата „Големи информационни масиви за по-добри резултати“ на инициативата за иновативни лекарства. Неговата цел е анализ на реални данни в световен мащаб за пациенти с различни видове рак на кръвта, за да се опознаят по-добре механизмите на заболяването и да се подпомогне разработването на подобрени и по-ефективни видове лечение.

35 млн. евро са на разположение за разработване на инструменти и аналитични средства, използващи изкуствен интелект, за профилактика и лечение на ракови заболявания

Отправена е покана за предложения в подкрепа на разработването на инструменти и аналитични средства, насочени към профилактика и лечение на ракови заболявания, включително инструменти, използващи изкуствен интелект за анализ на изображения на тумори.

Проектът ROADMAP стартира своя Data Cube: динамичен преглед на наличните изследователски данни за болестта на Алцхаймер в Европа

Финансиран чрез инициативата за иновативни лекарства и представляващ публично-частно партньорство, проектът ROADMAP има за цел събиране на реални данни от различни източници и страни от цял свят за резултатите в борбата с болестта на Алцхаймер. Триизмерният Data cube бе разработен, за да бъдат представени всички налични в момента изследователски данни.

Потенциалът на технологиите на блоковите вериги в Европа

Технологиите на блоковите вериги позволяват запазване на окончателен и финален регистър на трансакциите на данни в условия на децентрализация, като осигуряват проследим и сигурен обмен на чувствителни здравни данни.

Проекти по линия на здравната програма

Съвместно действие в подкрепа на мрежата за електронно здравеопазване

Съвместното действие eHAction подкрепя мрежата за електронно здравеопазване, която в многогодишната си работна програма за 2018-2021 г. определя цели за проучвания в областта на електронното здравеопазване, за да се улесни управлението на хроничните болести и мултиморбидността.

Други интересни връзки

Световна здравна организация — електронно здравеопазване