Skip to main content
Public Health

Tervis-EL uudiskiri nr 243 – Fookuses

Digitaalsed lahendused aitavad muuta tervishoiuteenused lihtsamaks ja õiglasemaks

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi tervishoiusüsteemide, meditsiinitoodete ja innovatsiooni eest vastutav direktor Andrzej Rys räägib digiteerimise kasust ja võimalustest ning sellega seotud probleemidest.

Miks on oluline investeerida e-tervisesse?

Miks? Sellepärast et digitaalsed lahendused tervise ja hoolduse valdkonnas võivad tõeliselt muuta asjaomaseid teenuseid ning parandada miljonite inimeste tervist. Digiteerimine aitab tagada üle piiride reisivate inimeste ravi järjepidevuse, kuid sama oluline on, et see annab kõigile patsientidele võrdsed võimalused saada kvaliteetset ravi, olenemata sellest, kus nad elavad.

See on Euroopa tugivõrgustikest saadav kasu, mis võimaldab harvikhaigusi põdevatel patsientidel saada asjatundlikke nõuandeid kogu Euroopa spetsialistidelt, ilma et nad peaksid reisima. Nad võivad ELi tasandi platvormi kaudu osaleda virtuaalses konsultatsioonis. Liiguvad teadmised, aga mitte patsiendid.

Digiteerimine aitab tervishoiusüsteemidel liikuda haiglakesksuselt kogukonnapõhisuse ja integreerituse suunas. Digitaalsed ravivahendid võivad vähendada vajadust kohapealsete konsultatsioonide järele, võimaldades näiteks patsientidel teha rutiinseid kontrolle oma kodus. Samuti võivad digitaalsed vahendid kaasa aidata ka terviseandmete paremale kasutamisele teadusuuringutes, edendada innovatsiooni ja aidata välja töötada uusi ravimeetodeid.

Mida teeb komisjon e-tervise valdkonnas?

Komisjon võttis 2018. aastal vastu kolmeosalise kava tervise- ja hooldusvaldkonna digitaliseerimise kohta digitaalsel ühtsel turul. Selle teatise esimene sammas edendab paremat juurdepääsu kodanike terviseandmetele ja nende tõhusamat vahetamist. Viis (peagi seitse) liikmesriiki alustasid patsientide terviseandmete piiriülest vahetamist apteekide (e-retseptid) ja hädaolukorras ka haiglate (patsientide koondandmed) vahel; 2021. aastaks peaks nendega ühinema veel 15 liikmesriiki. Eelmisel aastal võttis komisjon vastu soovituse elektrooniliste terviseandmete Euroopa andmevahetusvormingu kohta, et laiendada patsientide koondandmetes sisalduvaid andmeid nii, et need hõlmaks ka laboriuuringuid, meditsiinilisi ülesvõtteid ning haiglast väljakirjutamise tõendeid.

Teise samba raames täiustatakse andmete vahetamist teadusuuringute eesmärgil. Hea näide on „ühe miljoni genoomi deklaratsioon“, mille raames 21 liikmesriiki on võtnud endale kohustuse koostada uuringukohort, mis hõlmab vähemalt ühte miljonit järjestatud genoomi.

Kolmanda samba raames julgustatakse rohkem inimesi kasutama digitaalseid tervisetehnoloogiaid ning püütakse suurendada nende digiteadmisi ja -oskusi. Samuti soovitakse selle raames kehtestada tervisetehnoloogia valideerimise ja sertifitseerimise ühised põhimõtted ning edendatakse parimate tavade vahetamist.

Milline on e-tervise tulevik?

Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et luua ühine Euroopa tervishoiuandmeruum, jagada hooldus- ja teadusandmeid ning tagada nende kättesaadavus, järgides täielikult isikuandmete kaitse üldmäärust ja rangeid turvaeeskirju. Riiklikud ametiasutused ja erinevad sidusrühmad saavad kõigi hüvanguks andmeid turvaliselt jagada, nende kohta päringuid esitada ja teha andmekaevet. Teadusuuringute seisukohast on juurdepääs terviseandmetele väga oluline. Praegu kahjustavad seda õiguslikud lüngad, taristu koostalitlusvõime puudulikkus või isikuandmete turvalise vahetamise vastastikuste koodeksite puudumine. See on suur väljakutse, et leida õige juhtimismudel, taristuinvesteeringud, piisavad eetikasuunised ja isikuandmete kaitse meetmed.

Soovime, et kõik saaksid kasu digiteerimise eelistest, kuid mitte eraelu puutumatuse arvelt. Seepärast jõustatakse isikuandmete kaitse üldmäärust nüüd kõikides liikmesriikides. Jälgime praegu selle kohaldamist liikmesriikides ning eelkõige ülimalt tundlikus tervisevaldkonnas.

ELi tasandi meetmed

E-tervis: tervise- ja hooldusvaldkonna digitaliseerimine

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

Tervise- ja hooldusvaldkonna digitaliseerimise digitaalsel ühtsel turul

Euroopa Komisjon – Sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia

Uudised

Luksemburgi, Horvaatia ja Tšehhi vahel on nüüd võimalik vahetada esimesi patsientide koondandmeid

Digitaalseid patsientide koondandmeid, mis annavad ülevaate patsiendi allergiatest, manustatavatest ravimitest ja varasemast haigusloost (nt operatsioonidest), saab nüüd vahetada esimeste ELi riikide vahel: Luksemburg või Horvaatia (saabuvad reisijad) ja Tšehhi (väljuvad reisijad) planeerimata ravi (hädaolukorrad) puhul.

Euroopa tugivõrgustikud saavad rahalist toetust patsiendiregistrite loomiseks teadusuuringute eesmärgil

Need virtuaalsed võrgustikud ühendavad 25 Euroopa riigi tervishoiutöötajaid, kes tegelevad harvik- või komplekshaigusi põdevate patsientidega.

Komisjon võtab vastu soovituse elektrooniliste terviseandmete Euroopa andmevahetusvormingu kohta

Selle otsusega laiendatakse patsientide koondandmete hulka kuuluvate laboriuuringute, haiglast väljakirjutamise tõendite ning meditsiiniliste ülesvõtete ja nende kirjelduste kasutamist ning hõlbustatakse elektrooniliste terviseandmete piiriülest koostalitlusvõimet.

21 liikmesriiki on kirjutanud alla „ühe miljoni genoomi deklaratsioonile“

Deklaratsiooni allkirjastamine kohustab neid koostama uuringukohorti, et teha Euroopa Liidus 2022. aastaks kättesaadavaks vähemalt miljon järjestatud genoomi (ja 2025. aastaks 10 miljonit genoomi).

Projekt „Harmony“ jõuab verstapostini – kogutud on 45 000 verevähki põdeva patsiendi andmed

Projekt on osa innovatiivsete ravimite algatuse programmist „Suurandmed paremate tulemuste jaoks“ ning selle eesmärk on kasutada verevähki põdevate patsientide tegelikke andmeid, et saada rohkem teada haiguse kulgemismehhanismi kohta ning toetada täiustatud ja tõhusama ravi väljatöötamist.

35 miljonit eurot, mida saab kasutada tehisintellektivahendite ja analüüsi arendamiseks vähiennetuse ja -ravi valdkonnas

Käivitati projektikonkurss, et toetada selliste vahendite ja analüüsi väljatöötamist, mis keskenduvad vähi ennetamisele ja ravile (sealhulgas tehisintellektivahendid vähikujutiste analüüsimiseks).

ROADMAP käivitab oma andmekuubi, mis pakub dünaamilist ülevaadet Alzheimeri tõve kohta kättesaadavatest uurimisandmetest üle kogu Euroopa

Innovatiivsete ravimite algatuse kaudu rahastatud avaliku ja erasektori partnerlus ROADMAP soovib integreerida eri allikatest ja riikidest pärinevad tegelikud andmed Alzheimeri tõve kohta. 3D andmekuup töötati välja selleks, et kaardistada kõik praegu kättesaadavad uurimisandmed.

Plokiaheltehnoloogia potentsiaal Euroopas

Plokiahel on hajusraamatu tehnoloogia, mille abil säilitatakse andmeedastuse lõplik ja viimane salvestis detsentraliseeritult, võimaldades delikaatsete terviseandmete jälgitavat ja turvalist vahetamist.

Terviseprogrammi projektid

E-tervise võrgustikku toetav ühismeede

Ühismeetme eHAction abil toetatakse e-tervise võrgustikku, mille mitmeaastases tööprogrammis 2018–2021 on seatud eesmärgiks uurida e-tervist, et hõlbustada krooniliste haiguste ja hulgihaigestumuse haldamist.

Muud huvipakkuvad lingid

Maailma Terviseorganisatsioon – E-tervis