Skip to main content
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 243 – Valokeilassa

Digitaaliset ratkaisut voivat tasa-arvoistaa terveyspalveluita

Andrzej Rys työskentelee terveysjärjestelmistä, lääkinnällisistä tuotteista ja innovoinnista vastaavana johtajana Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastossa. Haastattelimme häntä digitalisoinnin terveysalalle tuomista mahdollisuuksista ja haasteista.

Miksi on tärkeää investoida digitaaliseen terveydenhuoltoon?

Digitaaliset ratkaisut voivat mullistaa terveys- ja hoitopalvelut, ja niiden avulla voi olla mahdollista edistää miljoonien ihmisten terveyttä. Digitalisointi auttaa varmistamaan hoidon jatkuvuuden, kun henkilö matkustaa maasta toiseen. Se myös antaa kaikille potilaille samat mahdollisuudet saada korkealuokkaista hoitoa asuinpaikastaan riippumatta.

Eurooppalaisten osaamisverkostojen avulla harvinaissairauksia sairastavat voivat saada asiantuntija-apua eri puolilta Eurooppaa. Potilaan ei tarvitse matkustaa asiantuntijoiden luo, vaan heitä voidaan konsultoida virtuaalisesti osaamisverkostojen kautta. Tieto siirtyy paikasta toiseen, ei potilas.

Digitalisointi auttaa terveysjärjestelmiä siirtymään sairaalakeskeisyydestä kohti yhteisöperustaisempaa ja integroidumpaa hoitoa. Digitaaliset palvelut voivat esimerkiksi vähentää tarvetta kasvokkain tapahtuville hoitotapaamisille, koska rutiinitarkastukset voidaan tehdä kotioloissa. Digitalisointi voi myös auttaa hyödyntämään terveysdataa tutkimuksessa sekä edistää innovointia ja uusien terapiamuotojen kehittämistä.

Mitä Euroopan komissio tekee digitaalisen terveyden alalla?

Komissio hyväksyi vuonna 2018 kolmiosaisen suunnitelman terveys- ja hoitoalan digitaalimurroksesta sisämarkkinoilla. Suunnitelmassa on keskeisessä asemassa kansalaisten terveystietojen saatavuuden ja vaihdon parantaminen. EU-maista viisi on jo alkanut vaihtaa potilaiden terveystietoja apteekkien välillä (sähköiset lääkemääräykset) ja kiireellisissä tapauksissa potilaskertomuksia sairaaloiden välillä. Pian tähän toimintaan liittyy mukaan vielä kaksi EU-maata, ja 15:n maan odotetaan tulevan mukaan toimintaan vuoteen 2021 mennessä. Viime vuonna Euroopan komissio antoi suosituksen eurooppalaisten sähköisten terveystietojen vaihtoformaatista. Siinä laajennetaan potilaskertomusten sisältämiin tietoihin kuuluviksi myös esimerkiksi laboratoriokokeet, kuvat ja kotiuttamistodistukset.

Komission suunnitelman toisessa osassa keskitytään parantamaan datanvaihtoa tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Nk. miljoonan genomin julistus on hyvä esimerkki yhteistyöstä, jossa 21 EU-maata on sitoutunut perustamaan vähintään miljoonan sekvensoidun genomin tutkimuskohortin.

Suunnitelman kolmantena toimintalinjana on se, että ihmisiä kannustetaan käyttämään digitaalista terveysteknologiaa ja pyritään lisäämään heidän digitaalista osaamistaan ja digitaitojaan. Samalla pyritään luomaan yhteiset periaatteet terveysteknologian validointiin ja sertifiointiin sekä edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Miltä digitaalisen terveydenhuollon tulevaisuus näyttää?

Euroopan komissio pyrkii yhdessä EU-maiden kanssa luomaan yhteisen eurooppalaisen terveystietoalueen sekä jakamaan ja antamaan pääsyn hoidon ja tutkimuksen kannalta tärkeään dataan niin, että toiminta on yleisen tietosuoja-asetuksen ja tiukkojen turvallisuussääntöjen mukaista. Kansalliset viranomaiset ja eri sidosryhmät jakavat, hakevat ja louhivat dataa turvallisesti ja kaikkien hyödyksi. Sellaisessa terveysdatassa, jota nykyisin ei voida kunnolla louhia puutteellisen lainsäädännön, infrastruktuurien heikon yhteentoimivuuden tai yhteisten toimintasääntöjen puutteen vuoksi, on valtavasti potentiaalia tutkimuksen kannalta. On suuri haaste löytää oikea hallintomalli ja järjestää infrastruktuurin edellyttämät investoinnit, tarvittavat eettiset ohjeet ja henkilötietojen suoja.

Haluamme kaikkien hyötyvän digitalisoinnin eduista, mutta se ei saa tapahtua yksityisyyden kustannuksella. Tämän vuoksi yleistä tietosuoja-asetusta pannaan nyt täytäntöön kaikissa EU-maissa. Seuraamme, miten sitä niissä sovelletaan erityisesti terveyden alalla.

EU:n tason toimet

Sähköiset terveydenhuoltopalvelut (eHealth): terveys- ja hoitoalan digitaaliset ratkaisut

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Terveys- ja hoitoalan kehitys digitaalisilla sisämarkkinoilla

Euroopan komissio – Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto

Uutiset

Sähköisten potilaskertomusten vaihto mahdollista Kroatian, Luxemburgin ja Tšekin välillä

Sähköiset potilaskertomukset voivat sisältää tietoa esimerkiksi potilaan allergioista, lääkityksestä ja aiemmista sairauksista ja leikkauksista. Nyt niitä voidaan ensimmäistä kertaa vaihtaa kahden EU-maan välillä. Sähköisiä potilaskertomuksia voidaan ennakoimatonta hoitoa vaativissa hätätilanteissa lähettää Tšekistä Kroatiaan ja Luxemburgiin.

Eurooppalaisille osaamisverkostoille rahoitustukea potilasrekisterien perustamiseen tutkimustarkoituksia varten

Harvinaissairauksien osaamisverkostoissa on mukana terveysalan ammattilaisia 25 maasta eri puolilta Eurooppaa.

Komissio hyväksyi suosituksen eurooppalaisten sähköisten terveystietojen vaihtoformaatista

Suositus laajentaa sähköisten terveystietojen vaihtoa potilaskertomusten laboratoriokokeisiin, kotiuttamislausuntoihin sekä kuviin ja kuvantamislausuntoihin sekä helpottaa sähköisten potilastietokantojen yhteentoimivuutta yli valtiollisten rajojen.

21 EU-maata allekirjoittanut nk. miljoonan genomin julistuksen

Julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat perustamaan vähintään miljoonan sekvensoidun genomin tutkimuskohortin EU:ssa vuoteen 2022 mennessä ja 10 miljoonan genomin kohortin vuoteen 2025 mennessä.

Harmony-hanke: dataa kerätty jo 45 000 verisyöpäpotilaalta

Hanke on osa innovatiivisia lääkkeitä koskevaa Big Data for Better Outcomes -ohjelmaa, ja sen tavoitteena on tuottaa todellisissa olosuhteissa kerättyä dataa (real world data, RWD) verisyöpiä sairastavilta potilailta. Datan avulla pyritään selvittämään sairauksien mekanismeja ja edistämään parempien ja tehokkaampien hoitojen kehittämistä.

Syövän torjunta ja hoito – tekoälyyn liittyvien välineiden ja analytiikan kehittämiseen 35 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta

Ehdotuspyynnön kohteena on syövän ehkäisyyn ja hoitoon keskittyvien välineiden ja analytiikan kehittäminen, mukaan luettuna tekoälyn käyttö kuvien analyysissa.

ROADMAP-hanke: datakuutio Alzheimerin taudista Euroopassa olevasta tutkimusdatasta

Innovatiivisia lääkkeitä koskevasta yhteisestä teknologia-aloitteesta (IMI-aloite) rahoitusta saanut julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke ROADMAP pyrkii yhdistämään Alzheimerin tautia koskevan eri lähteistä ja eri maista todellisissa olosuhteissa kerätyn datan (RWD). Hankkeessa on kehitetty kolmiulotteinen datakuutio, jonka avulla voidaan esittää kaikki nykyisin saatavilla oleva tutkimusdata.

Lohkoketjuteknologioiden potentiaali Euroopassa

Lohkoketju on hajautetun tilikirjan teknologiaa, jonka avulla pidetään lopullista ja pysyvää kirjanpitoa datatransaktioista hajautetussa ympäristössä. Se mahdollistaa arkaluonteisten terveystietojen turvallisen ja jäljitettävissä olevan vaihdon.

EU:n terveysohjelman hankkeet

JAseHN – sähköisten terveyspalvelujen verkoston yhteiset tukitoimet

JAseHN-hankkeen avulla tuetaan sähköisten terveyspalvelujen verkostoa, joka monivuotisen työohjelmansa (2018–2021) mukaisesti etsii ratkaisuja kroonisten sairauksien ja monien sairauksien yhteisesiintymisen aiheuttamiin haasteisiin

Muita linkkejä

Maailman terveysjärjestö (WHO) – sähköinen terveys