Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 243 – Priekšplānā

Digitālie risinājumi var padarīt veselības aprūpi vienkāršāku un taisnīgāku

Andžejs Riss, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta direktors, kas atbild par veselības sistēmām, zāļu produktiem un inovāciju, runā par digitalizācijas ieguvumiem, iespējām un problēmām.

Kāpēc ir svarīgi investēt digitālajā veselībā?

Kāpēc? Tāpēc ka digitālie risinājumi veselības un aprūpes jomā patiešām var radikāli mainīt veselības aprūpes pakalpojumus un palīdzēt miljoniem cilvēku baudīt labāku veselību. Digitalizācija palīdz nodrošināt aprūpes nepārtrauktību personām, kas ceļo uz ārzemēm, bet tikpat svarīgi ir tas, ka tā piedāvā visiem pacientiem vienādas iespējas saņemt kvalitatīvu aprūpi neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

Tieši tas arī ir ieguvums no Eiropas references tīkliem, kas ļauj reto slimību pacientiem saņemt padomu no speciālistiem visā Eiropā bez nepieciešamības doties ceļā: viņiem tiek piedāvātas virtuālas konsultācijas ar ES līmeņa platformas starpniecību. Tās ir zināšanas, kas ceļo, un nevis pacients.

Digitalizācija palīdz veselības sistēmām, kuras līdz šim bija vērstas uz slimnīcām, mainīties uz lielāku integrāciju un aprūpi kopienas ietvaros. Digitālās aprūpes rīki var samazināt vajadzību pēc konsultācijām klātienē, piemēram, ļaujot pacientiem veikt regulārās pārbaudes mājās. Digitālie rīki var arī palīdzēt labāk izmantot veselības datus pētniecībā, veicināt inovāciju un attīstīt jaunus terapijas veidus.

Ko Komisija dara digitālās veselības jomā?

2018. gadā Komisija pieņēma trīsdaļīgu plānu veselības un aprūpes digitālajai pārveidei digitālajā vienotajā tirgū. Šī “paziņojuma” pirmais pīlārs veicina uzlabojumus iedzīvotāju veselības datu pieejamībā un apmaiņā. Piecas dalībvalstis, kurām drīz vien pievienosies vēl divas, sākušas apmainīties ar pacientu veselības datiem pāri robežām starp aptiekām (e-receptes) un slimnīcām ārkārtas gadījumos (pacientu kartes); sagaidāms, ka līdz 2021. gadam tām pievienosies vēl 15 valstis. Pērn Komisija pieņēma ieteikumu attiecībā uz Eiropas e-veselības karšu apmaiņas formātu, kura mērķis ir paplašināt pacientu kartēs iekļauto datu kopumu, lai tajās ietvertu laboratorijas analīžu rezultātus, attēldiagnostikas rezultātus un slimnīcas izrakstus.

Otrais pīlārs uzlabo datu apmaiņu pētniecības nolūkos. Deklarācija “Miljons genomu”, ir labs piemērs: 21 dalībvalsts ir apņēmušās izveidot pētniecisku kohortu, kas ļauj piekļūt vismaz vienam miljonam genomu.

Trešais pīlārs mudina cilvēkus plašāk izmantot digitālās tehnoloģijas veselības jomā un tiecas vairot viņu digitālās zināšanas un prasmes. Tā mērķis ir arī noteikt kopīgus principus veselības tehnoloģiju apstiprināšanā un sertificēšanā un veicināt labas prakses apmaiņu.

Kāda ir digitālās veselības nākotne?

Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai izveidotu vienotu Eiropas veselības datu telpu ar mērķi apmainīties ar datiem un atvieglināt to pieejamību aprūpes un pētniecības nolūkiem, pilnībā ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu un stingrus noteikumus drošības jomā. Datus vispārējās interesēs drošā veidā pārsūtīs, analizēs un izmantos nacionālās iestādes un dažādas ieinteresētās personas. Veselības datu pieejamībai irmilzīgs pētniecības potenciāls. Šis potenciāls pašlaik netiek pietiekami īstenots, piemēram, nepilnīga regulējuma dēļ, tāpēc ka nav operatīvās infrastruktūras sadarbspējas vai nav savstarpēja ētikas kodeksa attiecībā uz persondatu drošu apmaiņu. Liela problēma ir rast piemērotu pārvaldības modeli, veikt ieguldījumus infrastruktūrā, noteikt atbilstošas ētikas vadlīnijas un pieņemt persondatu aizsardzības pasākumus.

Mēs vēlamies, lai digitalizācijas un globalizācijas priekšrocības būtu pieejamas vispārēji, bet ne par privātās dzīves neaizskaramības cenu. Tāpēc Vispārīgā datu aizsardzības regula tagad tiek piemērota visās dalībvalstīs. Pašlaik mēs aplūkojam to, kā to piemēro dalībvalstīs, jo īpaši ļoti sensitīvajā veselības jomā.

Darbības ES līmenī

E-veselība: digitālā veselība un aprūpe

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Veselības un aprūpes pārveide digitālā vienotā tirgū

Eiropas Komisija – Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts

Jaunumi

Tagad starp Luksemburgu, Horvātiju un Čehiju var apmainīties ar pirmajām pacientu kartēm

Ar digitālajām pacientu kartēm, kas sniedz pārskatu par alerģijām, parakstītajām zālēm un iepriekšējo slimību vēsturi, tādu kā iepriekšējas operācijas, tagad var apmainīties starp Luksemburgu un Horvātiju (ienākošie ceļotāji) un Čehiju (izejošie ceļotāji) saistībā ar neplānotu medicīnisku ārstēšanu (neatliekamā medicīniskā palīdzība).

Eiropas references tīkli saņem finansiālu atbalstu pacientu reģistru izveidei pētniecības vajadzībām

Šie virtuālie tīkli satuvina un apvieno veselības speciālistus, kas nodarbojas ar pacientiem, kuri cieš no retām vai sarežģītām slimībām 25 valstīs Eiropā.

Komisija pieņem ieteikumu attiecībā uz Eiropas e-veselības karšu apmaiņas formātu

Šis ieteikums paplašina pacientu laboratorijas testu, slimnīcu izrakstu un attēldiagnostikas rezultātu izmantojumu, kā arī atvieglo elektronisko e-veselības karšu pārrobežu sadarbspēju.

21 dalībvalstis ir parakstījušas deklarāciju “1 miljons genomu”

Parakstot šo deklarāciju, šīs valstis apņemas līdz 2022. gadam izveidot pētījumu kohortu no vismaz 1 miljona sekvencētu genomu (un 10 milj. genomu līdz 2025. gadam).

Projekts “Harmonija” sasniedz svarīgu etapu, ievācot datus par 45 000 asins vēža pacientiem

Šo projektu īsteno programmas “Megadati labākiem rezultātiem” ietvaros atbilstīgi iniciatīvai novatorisku zāļu jomā. Tā mērķis ir analizēt reālus asins vēža pacientu datus pasaules mērogā, lai labāk saprastu slimības mehānismus un palīdzētu izstrādāt labākas un efektīvākas ārstēšanas metodes.

35 miljoni eiro ir pieejami tādu instrumentu un analītisku līdzekļu izstrādei, kuros izmantots mākslīgais intelekts un kuri ir orientēti uz vēža profilaksi un ārstēšanu

Ir izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tādu instrumentu un analītisku līdzekļu izstrādes atbalstam, kuri ir orientēti uz vēža profilaksi un ārstēšanu, ieskaitot instrumentus, kas izmanto mākslīgo intelektu vēža attēlu analīzē.

Projekts ROADMAP startējis savu datu kubu, kas piedāvā dinamisku pārskatu par datiem, kuri iegūti visā Eiropā īstenotos Alcheimera slimības pētījumos

Šis projekts, ko finansē no novatorisku zāļu iniciatīvas un kurš ir privātā un publiskā sektora partnerība, tiek īstenots ar mērķi no dažādiem avotiem un valstīm vākt datus par cīņā ar Alcheimera slimību gūtajiem rezultātiem. 3D datu kubs tika izstrādāts tā, lai apzinātu un kartētu visus pašlaik pieejamos pētniecības datus.

Blokķēžu tehnoloģiju potenciāls Eiropā

Blokķēžu tehnoloģijas ļauj uzturēt datu transakciju galīgo reģistru decentralizētos apstākļos, nodrošinot izsekojamu un drošu apmaiņu ar sensitīviem veselības datiem.

Veselības programmas projekti

Vienotā rīcība tīkla “E-veselība” atbalstam

Šī kopīgā rīcība atbalsta tīklu “E-veselība”, kas savā daudzgadu darba programmā 2018.-2021. gadam izvirza mērķus pētīt e-veselību un līdz ar to atvieglināt hronisko slimību un multimorbiditātes pārvaldību.

Citas interesantas saites

Pasaules Veselības organizācija – E-veselība