Skip to main content
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 243 – Focus

Digitale oplossingen kunnen de gezondheidszorg makkelijker en rechtvaardiger maken

Andrzej Rys, directeur bij de Europese Commissie, bevoegd voor gezondheidsstelsels, medische producten en innovatie bij het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid, spreekt over digitalisering: voordelen, mogelijkheden en uitdagingen.

Waarom is investeren in digitale gezondheid belangrijk?

Waarom? Omdat digitale oplossingen een revolutie in de gezondheidszorg kunnen betekenen en miljoenen mensen kunnen helpen gezonder te zijn. Digitalisering verzekert de continuïteit van de zorg voor mensen die naar een ander land gaan, maar even belangrijk is dat alle patiënten dezelfde kans op kwaliteitszorg hebben, ongeacht waar ze wonen.

Dat is het mooie van de Europese referentienetwerken: die maken het mogelijk dat patiënten met een zeldzame ziekte deskundig advies krijgen van specialisten in heel Europa zonder dat zij hoeven te reizen. Zij kunnen via een platform op EU-niveau virtueel op consult gaan. De kennis reist, de patiënt niet.

Digitalisering maakt de gezondheidsstelsels minder ziekenhuisafhankelijk en meer gemeenschapsgericht en geïntegreerd. Digitale zorgtools kunnen de behoefte aan een bezoek aan de dokter verminderen, bijvoorbeeld doordat patiënten thuis routine-checkups kunnen krijgen. Digitale tools kunnen er ook voor zorgen dat gezondheidsgegevens meer worden gebruikt voor onderzoek, en dat bevordert de innovatie en de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Wat doet de Commissie op het gebied van digitale gezondheidszorg?

In 2018 heeft de Commissie een driedelig plan goedgekeurd voor de digitale transformatie van de gezondheidszorg in de digitale eengemaakte markt. De eerste pijler van dit plan is het bevorderen van de toegang tot en de uitwisseling van gezondheidsgegevens van burgers. Vijf EU-landen, binnenkort zeven, wisselen patiëntengegevens uit tussen elkaars apotheken (elektronische recepten) en ziekenhuizen met het oog op noodgevallen (patiëntendossiers); nog eens 15 andere lidstaten sluiten zich naar verwachting tegen 2021 hierbij aan. En vorig jaar kwam de Commissie met een aanbeveling inzake een Europees uitwisselingsformaat voor patiëntendossiers om de gegevens in de patiëntendossiers uit te breiden met analyse-uitslagen, resultaten van medische beeldvorming en medische ontslagverslagen.

De tweede pijler bestaat uit een betere uitwisseling van gegevens voor onderzoeksdoeleinden. De "One Million Genomes Declaration" is een goed voorbeeld, waarbij 21 EU-lidstaten zich ertoe hebben verbonden om een bestand van ten minste een miljoen gesequentieerde genomen aan te leggen.

De derde pijler gaat om het stimuleren van het gebruik van digitale gezondheidstechnologie, en van digitale kennis en vaardigheden. Bovendien wordt beoogd gemeenschappelijke beginselen vast te stellen voor de validering en certificering van gezondheidstechnologie en de uitwisseling van beste praktijken te bevorderen.

Wat brengt de toekomst voor de digitale gezondheidszorg?

De Commissie werkt samen met de EU-lidstaten aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, om deze te delen en toegankelijk te maken voor zorg en onderzoek, met volledige inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming en onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De gegevens worden veilig gedeeld, doorzocht en opgevraagd door de nationale autoriteiten en de verschillende belanghebbenden, en dat is in ieders belang. De toegang tot gezondheidsgegevens opent enorme mogelijkheden voor onderzoek. Momenteel wordt dat verhinderd door lacunes in de regelgeving, een gebrek aan interoperabiliteit van de infrastructuur en het ontbreken van gezamenlijke gedragscodes voor de veilige uitwisseling van persoonsgegevens. Het is een grote uitdaging om het juiste beheersmodel, investeringen in infrastructuur, adequate ethische richtsnoeren en maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens te vinden.

We willen dat iedereen profiteert van de voordelen van digitalisering, maar niet ten koste van onze privacy. Daarom hebben we nu de algemene verordening gegevensbescherming. We bekijken momenteel hoe die in de afzonderlijke landen wordt toegepast, met name op het delicate gebied van de gezondheidszorg.

Activiteiten op EU-niveau

E-gezondheidszorg: digitale gezondheid en zorg

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt

Europese Commissie – Communicatienetwerken, inhoud en technologie

Nieuws

Eerste patiëntendossiers kunnen nu worden uitgewisseld tussen Luxemburg, Kroatië en Tsjechië

Digitale patiëntendossiers die een overzicht bieden van allergieën, huidige medicatie en medische voorgeschiedenis (bijv. operaties) van patiënten kunnen nu worden uitgewisseld tussen deze EU-landen: Luxemburg of Kroatië (binnenkomende reizigers) en Tsjechië (vertrekkende reizigers) voor niet-geplande zorg (noodgevallen).

Europese referentienetwerken krijgen financiële steun voor het opzetten van patiëntenregisters voor onderzoeksdoeleinden

Deze virtuele netwerken verbinden gezondheidswerkers met patiënten die aan zeldzame of complexe ziekten lijden in 25 landen in Europa.

Commissie komt met aanbeveling inzake het uitwisselingsformaat voor het Europese elektronische patiëntendossier

Met dit besluit wordt het elektronisch patiëntendossier uitgebreid met analyse-uitslagen, medische ontslagverslagen en de resultaten van medische beeldvorming en wordt de grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronische gezondheidsgegevens vergemakkelijkt.

21 lidstaten hebben de verklaring “1+ miljoen genomen” ondertekend

Hun handtekening verplicht hen in de EU uiterlijk in 2022 een bestand van minstens een miljoen gesequentieerde genomen aan te leggen (en tegen 2020 10 miljoen).

Project “Harmony” bereikt mijlpaal: data van 45 000 leukemiepatiënten geïnventariseerd

Het project maakt deel uit van het programma Big Data for Better Outcomes en gebruikt reële data van leukemiepatiënten om meer inzicht te krijgen in de ziekte en de ontwikkeling van verbeterde en effectievere behandelingen te ondersteunen.

35 miljoen euro voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en analyses voor kankerpreventie en -behandeling

Er is een oproep tot het indienen van voorstellen gedaan voor de ontwikkeling van instrumenten en analyses voor de preventie en behandeling van kanker, waaronder toepassingen van kunstmatige intelligentie voor de analyse van kankerbeelden.

ROADMAP komt met Data Cube, een dynamische samenvatting van de resultaten van het Alzheimeronderzoek in Europa

ROADMAP, een publiek-privaat partnerschap, gefinancierd via het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen, wil reële gegevens over de ziekte van Alzheimer uit verschillende bronnen en landen samenbrengen. Op deze kubus vindt u een overzicht van alle beschikbare onderzoeksgegevens.

Het potentieel van blockchaintechnologie in Europa

Blockchain is een ledger-technologie die gegevenstransacties definitief en ondubbelzinnig registreert in een gedecentraliseerde omgeving en zo de traceerbare en veilige uitwisseling van gevoelige gezondheidsgegevens mogelijk maakt.

Projecten van het gezondheidsprogramma

Gemeenschappelijk optreden ter ondersteuning van het e-gezondheidsnetwerk

Het gemeenschappelijk optreden ondersteunt het e-gezondheidsnetwerk, dat in zijn meerjarig werkprogramma voor 2018-2021 doelstellingen vaststelt voor het onderzoek naar hoe e-gezondheid het beheer van chronische ziekten en multimorbiditeit kan vergemakkelijken.

Andere links

Wereldgezondheidsorganisatie – e-gezondheid