Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 243 – Téma

Digitálnymi riešeniami možno zdravotnú starostlivosť uľahčiť a dosiahnuť, aby bola spravodlivejšia

Andrzej Rys, riaditeľ zodpovedný za systémy zdravotnej starostlivosti, lieky a inovácie na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín, porozprával o výhodách a príležitostiach, ktoré prináša digitalizácia, ako aj o súvisiacich výzvach.

Prečo je dôležité investovať do digitálneho zdravotníctva?

Prečo? Pretože digitálne riešenia v zdravotnej a inej starostlivosti by mohli skutočne revolučným spôsobom zmeniť služby v oblasti zdravotnej a inej starostlivosti a majú potenciál pomôcť miliónom ľudí k lepšiemu zdraviu. Digitalizácia pomáha zabezpečiť kontinuitu starostlivosti v prípade ľudí, ktorí cestujú cez hranice, ale čo je rovnako dôležité, dáva všetkým pacientom rovnakú možnosť dostať kvalitnú starostlivosť bez ohľadu na to, kde žijú.

V tomto spočíva krása európskych referenčných sietí, ktoré umožňujú pacientom so zriedkavými chorobami získať odborné poradenstvo od špecialistov v celej Európe bez toho, aby museli cestovať – môžu získať virtuálne konzultácie prostredníctvom platformy na úrovni EÚ. Cestujú poznatky, a nie pacient.

Digitalizácia pomáha zdravotným systémom zmeniť ich doterajšie zameranie sa na nemocnice a orientovať sa viac na spoločenstvá a užšiu vzájomnú integráciu. Digitálne nástroje starostlivosti znižujú potrebu osobných konzultácií, a to napríklad tým, že umožňujú pacientom absolvovať pravidelné zdravotné prehliadky doma. Digitálne nástroje môžu takisto pomôcť zlepšiť využívanie údajov týkajúcich sa zdravia vo výskume a zároveň podporovať inováciu a vývoj nových liečebných postupov.

Čo robí Komisia v oblasti digitálneho zdravotníctva?

Komisia prijala v roku 2018 plán digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti v kontexte digitálneho jednotného trhu, ktorý má tri časti. V rámci prvého piliera tohto „oznámenia“ sa podporuje zlepšenie prístupu občanov k údajom týkajúcim sa zdravia a ich výmeny. Päť členských štátov, čoskoro ich bude už sedem, si začalo cezhranične vymieňať zdravotné údaje o pacientoch medzi lekárňami (elektronické predpisy) a nemocnicami v prípadoch ohrozenia zdravia (súhrnné údaje o pacientovi). Očakáva sa, že do roku 2021 sa k nim pridá ďalších 15. Komisia prijala minulý rok odporúčanie o európskom formáte na výmenu zdravotných záznamov, kde navrhuje rozšíriť súbor údajov zahrnutých v súhrnoch údajov o pacientovi tak, aby obsahoval napríklad aj výsledky laboratórnych testov, snímky a prepúšťacie správy.

Druhý pilier je zameraný na zlepšenie výmeny údajov na výskumné účely. „Vyhlásenie o jednom milióne genómov“ je dobrým príkladom, v rámci ktorého sa 21 členských štátov zaviazalo vybudovať výskumnú skupinu obsahujúcu minimálne jeden milión sekvenovaných genómov.

Tretí pilier nabáda ľudí k tomu, aby využívali digitálne technológie v oblasti zdravotníctva, a je zameraný na zvyšovanie ich digitálnych vedomostí a zručností. Ďalším cieľom je stanoviť spoločné zásady na overovanie a osvedčovanie technológie v oblasti zdravia a podporovať najlepšie postupy.

Ako sa bude digitálne zdravotníctvo vyvíjať v budúcnosti?

Komisia spolupracuje s členskými štátmi na vytvorení európskeho spoločného priestoru údajov týkajúcich sa zdravia, v ktorom sa budú môcť tieto údaje vymieňať a bude k nim umožnený prístup na účely starostlivosti a výskumu, a to pri úplnom rešpektovaní nariadenia GDPR a pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných pravidiel. Údaje si budú bezpečne vymieňať, vyhľadávať a využívať vnútroštátne orgány a rozličné zainteresované strany v záujme všetkých. Napríklad prístup k údajom týkajúcim sa zdravia ponúka obrovský potenciál, ktorý je v súčasnosti obmedzovaný medzerami v právnych predpisoch, chýbajúcou interoperabilitou infraštruktúr či neexistujúcimi spoločnými etickými kódexmi na bezpečnú výmenu osobných údajov. Je to veľká výzva, ktorá spočíva v nájdení správneho modelu riadenia, investícií do infraštruktúry, primeraných etických usmernení a opatrení na ochranu osobných údajov.

Chceme, aby si výhody digitalizácie užívali všetci, ale nie za cenu straty súkromia. Preto sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov teraz presadzuje vo všetkých členských štátoch. V súčasnosti preverujeme, ako sa v členských štátoch uplatňuje, a to najmä v takej citlivej oblasti, akou je zdravie.

Činnosti na úrovni EÚ

Elektronické zdravotníctvo (eHealth): Digitálna zdravotná a iná starostlivosť

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Transformácia zdravotnej a inej starostlivosti v kontexte digitálneho jednotného trhu

Európska komisia – komunikačné siete, obsah a technológie

Aktuality

Prvé výmeny súhrnných údajov o pacientovi sa už môžu uskutočňovať medzi Luxemburskom, Chorvátskom a Českom

Digitálne súhrnné údaje o pacientovi, ktoré obsahujú prehľad pacientových alergií, informácie o súčasnej liečbe a anamnéze, napríklad podstúpených operáciách, si už môžu vymieňať prvé dve krajiny EÚ: Luxembursko alebo Chorvátsko (v prípade osôb prichádzajúcich z inej krajiny EÚ) a Česko (v prípade osôb cestujúcich do inej krajiny EÚ) na účely neplánovanej zdravotnej starostlivosti (v prípade ohrozenia zdravia).

Európske referenčné siete dostali finančnú podporu na vytvorenie registrov pacientov na výskumné účely

Tieto virtuálne siete spájajú zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o pacientov postihnutých zriedkavými alebo komplexnými chorobami v 25 krajinách v celej Európe.

Komisia prijala odporúčanie o európskom formáte na výmenu elektronických zdravotných záznamov

Na základe tohto rozhodnutia sa rozširuje používanie výsledkov laboratórnych testov v súhrnných údajoch o pacientovi, lekárskych prepúšťacích správ, snímok a správ o zobrazovaní a uľahčuje sa cezhraničná interoperabilita elektronických zdravotných záznamov.

21 členských štátov podpísalo „vyhlásenie o jednom milióne genómov“

Podpísaním vyhlásenia sa štáty zaviazali, že do roku 2022 vybudujú výskumnú skupinu obsahujúcu najmenej 1 milión sekvenovaných genómov prístupných v EÚ (a 10 miliónov genómov do roku 2025).

Platforma Harmony dosiahla míľnik – obsahuje údaje o 45 000 pacientoch s rakovinou krvi

Tento projekt je súčasťou programu Veľké dáta pre lepšie výsledky v rámci iniciatívy za inovačnú medicínu a je zameraný na využívanie skutočných údajov o pacientoch s rakovinou krvi na získanie ďalších poznatkov o mechanizme jednotlivých typov tohto ochorenia a na podporu vývoja lepších a účinnejších liečebných postupov.

Na vývoj nástrojov a analýz založených na umelej inteligencii v oblasti prevencie a liečby rakoviny je k dispozícii 35 mil. EUR

Bola vyhlásená výzva na predkladanie návrhov na podporu vývoja nástrojov a analýz zameraných na prevenciu a liečbu rakoviny vrátane nástrojov založených na umelej inteligencii na analýzu snímok rakoviny.

V rámci projektu ROADMAP bola spustená dátová kocka, ktorá ponúka dynamický prehľad dostupných výskumných údajov o Alzheimerovej chorobe z celej Európy

Cieľom projektu ROADMAP, ktorý je financovaný prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva iniciatívy za inovačnú medicínu, je sústreďovať skutočné údaje o výsledkoch týkajúcich sa Alzheimerovej choroby z rozličných zdrojov a krajín. Na zmapovanie všetkých aktuálne dostupných výskumných údajov bola vytvorená trojrozmerná dátová kocka.

Potenciál technológií blockchainu v Európe

Blockchain je technológia vedenia účtovnej knihy na uchovávanie konečných a nemenných záznamov o transakciách údajov v decentralizovanom prostredí, ktorá umožňuje vysledovateľnú a bezpečnú výmenu citlivých údajov týkajúcich sa zdravia.

Projekty v rámci programu v oblasti zdravia

Jednotná akcia na podporu siete elektronického zdravotníctva

Jednotná akcia eHAction je zameraná na podporu siete elektronického zdravotníctva, ktorá má vo svojom viacročnom pracovnom programe na obdobie rokov 2018 – 2021 stanovené ciele preskúmať elektronické zdravotníctvo na ľahšie zvládnutie chronických chorôb a multimorbidity.

Ďalšie zaujímavé odkazy

Svetová zdravotnícka organizácia – Elektronické zdravotníctvo