Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 245 – Téma

Odkaz komisaře Vytenise Andriukaitise: cyklus zpráv o zdravotním stavu populace v EU

Jedním z odkazů evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenise Andriukaitise je zavedení cyklu zpráv monitorujících zdravotní stav obyvatelstva Unie, v nichž je podrobně zaznamenán i vývoj zdravotnických systémů EU. V tomto vydání zpravodaje uvádíme předmluvu komisaře Andriukaitise k nové průvodní zprávě, která byla zveřejněna dne 28. listopadu 2019.

Evropu tvoří její občané a Evropská unie hájí jejich zájmy. Co je důležité pro evropské občany, je důležité i pro EU. Není zajisté překvapením, že ve veřejných průzkumech a diskusích po celé Evropě označují občané téma zdraví stále jako jednu z hlavních priorit. Mají zcela určitě právo očekávat vysokou úroveň ochrany a úkolem na nás všech, v celé Evropě, je jim ji zajistit.

Dnes je Evropa regionem s nejvyšší střední délkou života na světě. Pokrok v této oblasti však oslabuje a rozdíly mezi zeměmi i v rámci jednotlivých zemí se prohlubují. Občané mají strach, že jejich děti to budou mít v životě těžší. Náš kontinent čelí mnoha výzvám, k nimž patří změna klimatu, stárnutí obyvatelstva, hrozby pro veřejné zdraví jako například antimikrobiální rezistence, přetrvávající digitální propast a rostoucí polarizace, která podrývá vědeckými důkazy podloženou politiku. Proto je třeba jednat. Náklady způsobené nečinností v oblasti veřejného zdraví mohou být katastrofální, a to jak z hlediska lidských životů, tak hospodářství.

Co tedy můžeme podniknout? Zaprvé musíme zaujmout přístup založený na důkazech. A právě to je cílem cyklu Zdravotní stav populace v EU, který má tvůrcům politik a subjektům s vlivem na tvorbu politiky poskytnout přístup k údajům o systémech zdravotní péče, k odborným informacím a osvědčeným postupům z této oblasti. To bylo jedním z mých hlavních cílů ve funkci komisaře v Junckerově Komisi. Reagoval jsem tak na pověřovací dopis předsedy Komise. Evropská komise tehdy zintenzivnila spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropským střediskem pro sledování zdravotnických systémů a politik (European Observatory on Health Systems and Policies). Výsledkem této spolupráce je vydávání zdravotní profilů jednotlivých zemí, které slouží jako užitečný zdroj informací pro evropské tvůrce politik v oblasti zdraví.

Právě vydaná průběžná zpráva obsahuje příklady nejvýznamnějších trendů transformace našich zdravotních systémů. Jsem velice rád, že naše snaha o propagaci zdraví a prevenci nemocí přináší pozitivní výsledky. Nicméně stále ještě narážíme na překážky, jakými jsou například mylné představy a skepticismus ohledně očkování či nedostatečné využívání možností digitální transformace, což může mít za následek nerovné rozdělení výhod mezi občany. Členské státy mají svým občanům zajišťovat včasný přístup k cenově dostupné, kvalitní preventivní a léčebné zdravotní péči, jak je uvedeno v evropském pilíři sociálních práv. Jak se nám ale daří tento slib plnit? Máme dostatečné důkazy na podporu všeobecného přístupu ke zdravotní péči? V neposlední řadě je třeba zajistit připravenost evropských systémů zdravotní péče na budoucí vývoj. Zde je třeba zmínit nejen inspirativní příklady nového rozdělení úkolů zdravotních pracovníků, ale rovněž nutnost zajistit přístup k léčivým přípravkům a jejich cenovou dostupnost.

Konečným cílem cyklu Zdravotní stav populace v EU je podporovat členské státy v kontinuálním zlepšování účinnosti, dostupnosti a odolnosti jejich zdravotnictví. Čerpat je nyní možné z velkého objemu spolehlivých údajů o situaci v jednotlivých členských zemích i v celé EU, což napomůže tvorbě vnitrostátních politik i celounijní spolupráci. Mnohé členské země na základě těchto poznatků spolupracují i mimo určený rámec, sdílejí zkušenosti a osvědčené postupy. Jsem proto velice hrdý na to, že se mi podařilo dát cyklus Zdravotní stav populace v EU do pohybu, a doufám, že mé nástupkyni poslouží jako odrazový můstek při plnění jejích vlastních priorit – jsem totiž přesvědčen, že předpokladem tvorby politik v Evropě je právě přístup založený na spolehlivých důkazech.

Činnosti na úrovni EU

Zdravotní stav obyvatel EU

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Aktuality

Průvodní zpráva obsahuje pět klíčových závěrů vyplývajících ze zdravotních profilů zemí v roce 2019

Nově zveřejněná průvodní zpráva představuje několik důležitých výsledků analýzy, díky nimž bude možné zvýšit účinnost a odolnost evropských zdravotních systémů i přístup ke zdravotní péči obecně. Pět hlavních závěrů je shrnuto níže a celé znění zprávy je nyní k dispozici online.

Průvodní zpráva dochází k závěrům na základě zdravotních profilů zemí

Závěry poukazují na význam sdílených politických cílů všech zemí EU a upozorňují na případné oblasti, ve kterých by Evropská komise mohla pomoci s výměnou osvědčených postupů a se vzájemným učením.

Zdravotní profily jednotlivých zemí podávají přehled činností a výzev v oblasti zdravotnické politiky

Zdravotní profily se vydávají pro všechny členské státy EU a dále Island a Norsko. Mají poskytovat přehled veškerých údajů o systémech zdravotní péče jednotlivých zemí a jejich srovnání s ostatními zeměmi.

Video o průvodní zprávě za rok 2019

Další zajímavé odkazy

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – Zdravotní profily zemí za rok 2019

Stručný pohled na zdraví: Zpravodaj č. 2018 – Zdravotní stav populace v EU:

Stručný pohled na zdraví: Evropa 2018 představuje srovnávací analýzy zdravotního stavu občanů EU a výkonnosti zdravotnických systémů 28 členských států EU, 5 kandidátských zemí a 3 zemí ESVO.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – Zdravotní profily zemí za rok 2017

Průvodní zpráva o zdravotním stavu obyvatelstva EU za rok 2017

Tato zpráva obsahuje pět klíčových závěrů pro zdravotní profily zemí a byla připravena v souvislosti se zprávou o zdravotním stavu populace EU.