Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Ενημερωτικό δελτίο Υγεία-ΕΕ 245 - Ειδικό θέμα

Μια ζωντανή κληρονομιά - Ο κύκλος «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» του επιτρόπου Αντριουκάιτις

Μέρος του έργου που ολοκλήρωσε κατά τη θητεία του ο Βιτένις Αντρουκάιτις, επίτροπος της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, είναι ο κύκλος «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» όπου περιγράφεται η εξέλιξη των συστημάτων υγείας μας σε μια σειρά συνοπτικών εκθέσεων. Το κύριο άρθρο της έκδοσης αυτής έχει ληφθεί από τον πρόλογο του επιτρόπου Αντρουκάιτις στη νέα συνοδευτική έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019.

Η Ευρώπη είναι μια Ένωση πολιτών για τους πολίτες. Αυτό που έχει σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες έχει σημασία και για την ΕΕ. Δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το ότι τακτικές έρευνες και συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη τοποθετούν συστηματικά την υγεία μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δικαίως, οι πολίτες αναμένουν υψηλό επίπεδο προστασίας και είναι καθήκον όλων μας – σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες – να ανταποκριθούμε στην προσδοκία αυτή.

Σήμερα, η Ευρώπη είναι η περιοχή του κόσμου με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή επιβραδύνεται, ενώ οι ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών διευρύνονται. Οι πολίτες ανησυχούν ότι η ζωή των παιδιών τους θα είναι πιο δύσκολη από τη δική τους. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρός μας είναι η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού, οι απειλές κατά της υγείας όπως η μικροβιακή αντοχή, το συνεχιζόμενο ψηφιακό χάσμα και η αυξανόμενη πόλωση που υπονομεύει τις τεκμηριωμένες πολιτικές μας. Το να συντηρούμε απλώς την υφιστάμενη κατάσταση δεν αρκεί πλέον. Το κόστος της αδράνειας στον τομέα της υγείας μπορεί να είναι καταστροφικό σε ό,τι αφορά τόσο τις ανθρώπινες ζωές όσο και τον οικονομικό αντίκτυπο.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Πρώτα-πρώτα, μια αξιόπιστη και τεκμηριωμένη προσέγγιση. Αυτός είναι ακριβώς ο στόχος του κύκλου Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ. Είναι η υποδομή που διευκολύνει τους πολιτικούς ιθύνοντες και όσους επηρεάζουν τη διαμόρφωση πολιτικών στην πρόσβασή τους σε πληροφορίες, εμπειρογνωσία και βέλτιστες πρακτικές. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς μου στόχους κατά τη θητεία μου ως επιτρόπου, σε άμεση ανταπόκριση προς την επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που έλαβα από τον πρόεδρο Γιούνκερ το 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάθμισε τη συνεργασία της με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας. Οι καρποί αυτής της συνεργασίας, δηλαδή τα διετή προφίλ υγείας ανά χώρα, αποτελούν βασική πηγή γνώσεων και πληροφοριών για την κοινότητα χάραξης πολιτικής για την υγεία στην ΕΕ.

Η παρούσα συνοδευτική έκθεση παρουσιάζει ορισμένες από τις μεγαλύτερες τάσεις όσον αφορά τον μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας μας. Πρώτον, με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι οι προσπάθειες για μεγαλύτερη προαγωγή της υγείας και για την πρόληψη των ασθενειών αποφέρουν θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, εμπόδια όπως οι λανθασμένες αντιλήψεις και ο σκεπτικισμός που περιβάλλουν τον εμβολιασμό, καθώς και δυσκολίες όσον αφορά την κατάλληλη αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορούν να δημιουργήσουν «κερδισμένους» και «χαμένους». Δεύτερον, τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν την έγκαιρη πρόσβαση των πολιτών σε οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας, όπως αντικατοπτρίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Πώς μπορούμε όμως να υλοποιούμε αυτή την υπόσχεση; Έχουμε αρκετά στοιχεία για την υποστήριξη της καθολικής πρόσβασης στην περίθαλψη; Τρίτον, επιδιώκουμε τη μελλοντική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας μας. Εδώ δεν προβάλλουμε μόνο ενδιαφέροντα παραδείγματα ανάθεσης διαφορετικών καθηκόντων μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, αλλά και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα και την προσιτή τιμή των φαρμάκων.

Απώτερος στόχος του κύκλου Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ είναι να στηρίζονται τα κράτη μέλη ώστε να βελτιώνουν συνεχώς την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας τους. Οι διαθέσιμες τεκμηριωμένες γνώσεις ανά χώρα και σε επίπεδο ΕΕ τροφοδοτούν τώρα τόσο τη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο όσο και τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ. Πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις εθελοντικές ανταλλαγές για να δώσουν συνέχεια σ’ αυτή τη νέα βάση στοιχείων, συζητώντας τα πορίσματα και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές. Είμαι πολύ περήφανος που δρομολόγησα τον κύκλο Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ και ελπίζω ότι η διάδοχός μου θα συνεχίσει να τον αξιοποιεί για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της –γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι μια αξιόπιστη και βασιζόμενη σε στοιχεία προσέγγιση παραμένει θεμελιώδης για τη χάραξη της πολιτικής μας στην Ευρώπη.

Δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ

Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Ειδήσεις

Η συνοδευτική έκθεση του 2019 εξάγει πέντε κύρια συμπεράσματα από τα προφίλ υγείας των χωρών για το 2019.

Η πρόσφατα δημοσιευθείσα συνοδευτική έκθεση παρουσιάζει ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση και μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας μας. Τα πέντε κύρια συμπεράσματα συνοψίζονται στη συνέχεια, ενώ η πλήρης έκθεση είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Στη συνοδευτική έκθεση συνάγονται οριζόντια συμπεράσματα από τα προφίλ υγείας ανά χώρα.

Σ’ αυτά υπογραμμίζονται οι κοινοί στόχοι πολιτικής των χωρών της ΕΕ και εντοπίζονται τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμβάλει στην αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων και των απαντήσεων στον τομέα της πολιτικής για την υγεία

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα, τα οποία καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία και τη Νορβηγία, έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν μια ενιαία πηγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με το σύστημα υγείας μιας χώρας, υπό το πρίσμα της σύγκρισης με όλες τις χώρες της ΕΕ.

Δείτε το βίντεο για τη συνοδευτική έκθεση του 2019

Άλλοι ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - Η υγεία με μια ματιά, Δείκτες 2019

Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2018 / Κύκλος για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ

Στην έκθεση «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2018» παρουσιάζονται συγκριτικές αναλύσεις όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των πολιτών της ΕΕ και τις επιδόσεις των συστημάτων υγείας των 28 κρατών μελών της ΕΕ, 5 υποψήφιων χωρών και 3 χωρών της ΕΖΕΣ.

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) - Προφίλ υγείας ανά χώρα, 2017

Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ - Συνοδευτική έκθεση για το 2017.

Στη συνοδευτική έκθεση διατυπώνονται πέντε βασικά συμπεράσματα για τα προφίλ υγείας των χωρών, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του κύκλου «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ»: