Skip to main content
Public Health

Tervis-EL uudiskiri nr 245 – Fookuses

Elav pärand – volinik Andriukaitise algatus „Tervislik seisund ELis“

ELi tervishoiu ja toiduohutuse voliniku Vytenis Andriukaitise ametiaja pärandi hulka kuulub algatus „Tervislik seisund ELis“, millega jälgida kokkuvõtlike aruannete komplekti abil meie tervishoiusüsteemide muutusi. Käesoleva väljaande juhtkiri pärineb volinik Andriukaitis eessõnast uuele, 28. novembril 2019 avaldatud, täiendavale aruandele.

Euroopa on kodanike liit. See, mis on oluline eurooplaste jaoks, on oluline ka ELi jaoks. Ei tohiks olla üllatav, et korrapärastes küsitlustes ja aruteludes on Euroopa kodanikud pidevalt nimetanud ühe kõige olulisema prioriteedina tervist. Kodanikel on õigus oodata kõrgetasemelist kaitset ja olenemata sellest, millise liikmesriigi pealinnas keegi asub, on selle saavutamine meie kõigi ülesanne.

Euroopa on maailma kõige kõrgema oodatava elueaga piirkond. Kuid edasiminek on aeglustumas ning ebavõrdsused nii riikide vahel kui ka riigi piires muutuvad järjest suuremaks. Kodanikud muretsevad, et nende laste elu saab olema keerulisem kui neil endil. Euroopa on silmitsi mitme probleemiga, sealhulgas kliimamuutuste, vananeva elanikkonna, terviseohtudega näiteks antimikroobikumiresistentsuse tõttu, püsiva digilõhe ja meie tõenduspõhist poliitikat õõnestava suureneva polariseerumisega. Me peame midagi ette võtma. Tervisega seotud tegematajätmiste kulud võivad olla katastroofilised nii inimelude kui ka majandusliku mõju poolest.

Mida me saaksime teha? Kõik algab usaldusväärsest tõenduspõhisest lähenemisviisist. See ongi algatuse „Tervislik seisund ELis“ eesmärk. Sellega saame oma käsutusse taristu, mille kaudu teha tervishoiusüsteemi alane teave, valdkondlikud eksperditeadmised ja parimad tavad poliitikakujundajatele ja -mõjutajatele hõlpsalt kättesaadavaks. See on olnud minu ametiajal volinikuna üks mu peamisi eesmärke ja see sisaldus ka otseselt president Junckeri 2014. aasta missioonikirjas. Euroopa Komisjon on suurendanud koostööd Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Euroopa tervishoiupoliitika ja -süsteemide vaatluskeskusega. Selle koostöö tulemused, iga kahe aasta tagant koostatavad riikide terviseprofiilid, on osutunud ELi tervishoiupoliitika kogukonna jaoks oluliseks teabeallikaks.

Käesolevas täiendavas aruandes tuuakse välja tervishoiusüsteemide ümberkujundamise kõige olulisemaid arengusuundumusi. Esiteks on mul hea meel näha, et tervise edendamise ja haiguste ennetamise jõupingutused annavad juba tulemusi. Siiski on ka takistusi. Sealhulgas vaktsineerimisega seotud väärarusaamad ja skeptitsism, samuti raskused digiülemineku ärakasutamisel, mille tulemusel võivad tekkida võitjad ja kaotajad. Teiseks – liikmesriike kutsutakse üles tagama kodanikele taskukohase, ennetava ja aktiivse ravi õigeaegne kättesaadavus, nagu on kajastatud Euroopa sotsiaalõiguste sambas. Kuid kuidas me selle teoks teeme? Kas meil on piisavalt tõendeid, et toetada üldist juurdepääsu tervishoiuteenustele? Kolmandaks uurime oma tervishoiusüsteemide tulevikukindlaks muutmise võimalusi. Seejuures ei vaata me üksnes huvitavaid näiteid tervishoiutöötajate ülesannete muutmisest, vaid ka seda, kuidas tagada ravimite kättesaadavus ja taskukohasus.

Algatuse „Tervislik seisund ELis“ lõppeesmärk on toetada liikmesriike nende tervishoiusüsteemi tõhususe, kättesaadavuse ja säilenõtkuse pideval parandamisel. Saadavaid usaldusväärseid riigipõhiseid ja ELi-üleseid teadmisi kasutatakse edaspidi nii liikmesriigi poliitika kujundamisel kui ka ELi tasandi koostööks. Paljud liikmesriigid kasutavad meie vabatahtlikke teabevahetusi, et võtta uute tõendite baasi tugevdamiseks järelmeetmeid, arutada tulemusi ja jagada parimaid tavasid. Olen väga uhke algatuse „Tervislik seisund ELis“ ellukutsumise üle ja loodan, et ka uus volinik kasutab seda oma prioriteetide elluviimiseks, sest ma usun kindlalt, et usaldusväärne tõenduspõhine lähenemisviis on Euroopas poliitikakujundamisel ka edaspidi kõige alus.

ELi tasandi meetmed

Tervislik seisund ELis

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

Uudised

2019. aasta riigi terviseprofiili juurde kuuluvas 2019. aasta täiendavas aruandes tuuakse välja viis peamist järeldust

Hiljuti avaldatud täiendavas aruandes tuuakse välja analüüsi kohta paar olulisemat järeldust, millest võib olla abi meie tervishoiusüsteemide tõhususe, kättesaadavuse ja säilenõtkuse parandamisel. Allpool on esitatud viie peamise järelduse kokkuvõte ning täielik aruanne on nüüd avaldatud ka veebis.

Riikide terviseprofiilide juurde kuuluvas aruandes tehakse valdkonnaüleseid järeldusi

Profiilides tuuakse esile ELi riikide ühised poliitilised eesmärgid ja valdkonnad, kus Euroopa Komisjon saaks üksteiselt õppimist ja heade tavade vahetamist hõlbustades kaasa aidata.

Riikide terviseprofiilidest saab põhjaliku ülevaate tervishoiupoliitika probleemidest ja lahendustest

Kõikide ELi liikmesriikide ning lisaks Islandi ja Norra kohta koostatud riikide terviseprofiilid on mõeldud ühtse allikana, kust saab ELi-ülest võrdlust võimaldaval viisil teavet ja konkreetseid andmeid riikide tervishoiusüsteemi kohta.

Vt 2019. aasta täiendava aruande reklaamvideo

Muud huvipakkuvad lingid

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) – 2019. aasta näitajad

Aruanne „Health at a Glance: Europe“ 2018 / algatus „Tervislik seisund ELis“

Aruandes „Health at a Glance: Europe“ on esitatud ELi 28 liikmesriigi, viie kandidaatriigi ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni kolme liikmesriigi kodanike terviseseisundi ja tervishoiusüsteemide toimimise võrdlev analüüs.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) – riikide terviseprofiilid 2017

Aruanne: Tervislik seisund ELis – 2017. aasta täiendav aruanne.

Kõnealuses täiendavas aruandes tuuakse välja algatuse „Tervislik seisund ELis“ raames riikide kohta koostatud terviseprofiilide viis peamist järeldust.