Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 245 — Priekšplānā

Dzīvs mantojums — komisāra Vīteņa Andrjukaiša cikls attiecībā uz veselības stāvokli ES

Daļa no mantojuma, ko kā veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs atstājis Vītenis Andrjukaitis (Vytenis Andriukaitis), ir cikls “Veselības stāvoklis ES”, kura ietvaros ar īsu ziņojumu palīdzību tiek sekots līdzi mūsu veselības sistēmu attīstībai. Šī izdevuma redakcijas komentārs ir ņemts no komisāra V. Andrjukaiša priekšvārda jaunajā pievienotajā ziņojumā, kas publicēts 2019. gada 28. novembrī.

Eiropa ir pilsoņu savienība pilsoņiem. Tas, kas ir svarīgi eiropiešiem, ir svarīgi Eiropas Savienībai. Nav nekāda pārsteiguma, ka Eiropā regulāri īstenotās aptaujas un diskusijas parāda, ka veselība ir viena no galvenajām Eiropas pilsoņu prioritātēm. Viņiem ir tiesības sagaidīt augsta līmeņa aizsardzību, un no ikviena no mums - visās Eiropas valstu galvaspilsētās - ir atkarīgs, vai to nodrošināsim.

Šodien Eiropa ir reģions ar visaugstāko paredzamo mūža ilgumu pasaulē. Tomēr šī progresa tempi palēninās, savukārt nevienlīdzība starp valstīm un pašās valstīs palielinās. Eiropieši raizējas, ka viņu bērnu dzīve būs sarežģītāka nekā viņu pašu. To problēmu vidū, ar kurām saskaras mūsu kontinents, ir klimata pārmaiņas, iedzīvotāju novecošana, tādi veselības apdraudējumi kā rezistence pret antibiotikām, pastāvīga digitālā plaisa un pieaugoša polarizācija, kas grauj mūsu ar faktiem pamatoto politiku. Nepietiek ar to, ka darbojamies, kā līdz šim. Bezdarbības cena veselības jomā var būt katastrofāla - kā cilvēku dzīvību ziņā, tā ekonomisko seku ziņā.

Kā rīkoties? Viss sākas ar pareizu pieeju, ko pamato fakti. Tieši tas ir cikla Veselības stāvoklis ES mērķis. Šis process ļauj politikas veidotājiem un personām, kas ietekmē politiku, viegli piekļūt informācijai, zināšanām un labai praksei veselības sistēmu jomā. Tas ir bijis viens no maniem galvenajiem mērķiem, pildot komisāra pienākumus, un mana tieša atbilde uz priekšsēdētāja Junkera pilnvarojuma vēstuli 2014. gadā. Eiropas Komisija ir pastiprinājusi sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) un Eiropas Veselības sistēmu un politikas novērošanas centru. Šīs sadarbības augļi, individuālie valstu profili veselības jomā, kurus publicē ik pēc diviem gadiem, ir kļuvuši par svarīgu zināšanu un informācijas avotu veselības politikas veidotājiem ES.

Šis pievienotais ziņojums aplūko dažas no svarīgākajām tendencēm mūsu veselības sistēmu pārveidē. Pirmkārt, es ar gandarījumu konstatēju, ka pūliņiem uzlabot veselības veicināšanu un slimību profilaksi ir pozitīvi rezultāti. Tomēr joprojām pastāv šķēršļi, kuru vidū ir maldīgi priekšstati un skepticisms, kas saistīts ar vakcināciju, kā arī grūtības, kas liedz pilnvērtīgi izmantot digitālo pārveidi, kura var radīt uzvarētājus un zaudētājus. Otrkārt, dalībvalstis ir aicinātas nodrošināt, ka iedzīvotājiem laikus ir piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei un profilaksei par pieņemamām cenām, kā norādīts Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Kā mēs izpildām šo solījumu? Vai mums ir pietiekami daudz faktu, kas atbalsta vispārēju piekļuvi aprūpei? Treškārt, mēs tiecamies nodrošināt, ka mūsu veselības sistēmas ir orientētas uz nākotni. Šajā jomā mēs akcentējam ne tikai interesantus piemērus tam, kā tiek pārdalīti uzdevumi starp veselības darbiniekiem, bet arī veidus, kā nodrošināt zāļu pieejamību par pieņemamām cenām.

Cikla Veselības stāvoklis ES galamērķis ir palīdzēt dalībvalstīm pastāvīgi uzlabot savu veselības sistēmu efektivitāti, pieejamību un noturību. Šīs pārbaudītās zināšanas, kas ir atsevišķu valstu un visas ES kā kopuma rīcībā, tagad izmanto nacionālā līmeņa politikas veidošanā un ES līmeņa sadarbībā. Daudzas dalībvalstis izmanto mūsu brīvprātīgo apmaiņu, lai sekotu līdzi šim jaunajam datu avotam, apspriestu secinājumus un apmainītos ar labu praksi. Esmu ļoti lepns par to, ka esmu licis pamatus ciklam Veselības stāvoklis ES, un es ceru, ka jaunais komisārs turpinās to izmantot savu prioritāšu īstenošanai, jo esmu pārliecināts, ka uzticama pieeja, kuras pamatā ir pārbaudīti dati, joprojām ir izšķirīgi svarīga politikas izstrādē Eiropā.

Darbības ES līmenī

Veselības stāvoklis ES

Eiropas Komisija — Veselība un pārtikas nekaitīgums

Jaunumi

Pievienotais 2019. gada ziņojums sniedz piecus galvenos secinājumus, pamatojoties uz 2019. gada individuālajiem valstu profiliem veselības jomā

Nesen publicētais pievienotais ziņojums izceļ vairākas svarīgas atziņas, kas var uzlabot mūsu veselības sistēmu efektivitāti, pieejamību un noturību. Pieci galvenie secinājumi ir apkopoti zemāk, un visu ziņojumu var skatīt tiešsaistē.

Pievienotais ziņojums sniedz vispārīgus secinājumus, pamatojoties uz individuālajiem valstu profiliem veselības jomā

Tajos uzsvērti ES valstu politikas kopīgie mērķi un norādītas potenciālās jomas, kur Eiropas Komisija var palīdzēt sekmēt savstarpējas mācības un labas prakses apmaiņu.

Valstu profili veselības jomā sniedz visaptverošu priekšstatu par problēmām, ar ko saskaras veselības politika, un nāk klajā ar to pārvarēšanas pasākumiem

Individuālie valstu profili veselības jomā, kas aptver visas ES dalībvalstis, kā arī Islandi un Norvēģiju, kalpo par vienotu zināšanu un informācijas avotu attiecībā uz katras valsts veselības aprūpes sistēmu salīdzinājumā ar citām ES valstīm.

Skatiet reklāmas videoklipu par 2019. gada pievienoto ziņojumu

Citas interesantas saites

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija — Veselības pārskata 2019 (Health at a Glance 2019) rādītāji

Pārskats par veselību: Eiropa 2018 — cikls attiecībā uz veselības stāvokli ES

“Pārskats par veselību: Eiropa 2018” sniedz salīdzinošu analīzi par ES iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības sistēmu veiktspēju 28 ES dalībvalstīs, piecās kandidātvalstīs un trijās EBTA valstīs.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) — individuālie valstu profili veselības jomā 2017

Veselības stāvoklis ES — pievienotais ziņojums 2017

Šis pievienotais ziņojums sniedz piecus galvenos secinājumus, kas izdarīti, pamatojoties uz individuālajiem valstu profiliem veselības jomā, kuri sagatavoti saistībā ar pētījumu attiecībā uz veselības stāvokli ES.