Skip to main content
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 245 – Focus

Een levende nalatenschap - De cyclus State of Health in the EU van EU-commissaris Andriukaitis

Een deel van de nalatenschap van EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis is de cyclus State of Health in the EU, die de ontwikkeling van onze gezondheidsstelsels met een reeks beknopte verslagen volgt. Het hoofdartikel van deze editie is overgenomen van het voorwoord van commissaris Andriukaitis bij het nieuwe begeleidend verslag, dat op 28 november 2019 werd gepubliceerd.

Europa is een Unie van en voor burgers. Wat voor Europeanen van belang is, is van belang voor de EU. Het mag niet verbazen dat uit regelmatige enquêtes en debatten op het hele continent altijd blijkt dat gezondheid een van de topprioriteiten voor de Europese burgers is. Zij verwachten terecht een hoog niveau van bescherming en het is aan ons allen, in alle Europese hoofdsteden, om daarvoor te zorgen.

Vandaag is Europa de regio met de hoogste levensverwachting ter wereld. De vooruitgang vertraagt echter, terwijl de ongelijkheid tussen en binnen de landen toeneemt. De burgers zijn bang dat hun kinderen het moeilijker zullen hebben dan zijzelf. De uitdagingen waar ons continent mee te maken heeft, zijn onder andere klimaatverandering, een vergrijzende bevolking, bedreigingen voor de gezondheid zoals antimicrobiële resistentie, een hardnekkige digitale kloof en een toenemende polarisatie die ons op feiten gebaseerde beleid ondermijnt. “Business as usual” volstaat niet. De kostprijs van niet-handelen in de gezondheidszorg kan rampzalig zijn, zowel in mensenlevens als in economische gevolgen.

Wat kunnen we doen? Alles begint met een geloofwaardige, op feiten gebaseerde aanpak. Dit is precies de doelstelling van State of Health in the EU. Het is een kader om informatie, expertise en goede praktijken in de zorg toegankelijk te maken voor beleidsmakers en influencers. Dit was een van mijn belangrijkste doelstellingen tijdens mijn ambtstermijn als commissaris, als direct antwoord op de opdrachtbrief die voorzitter Juncker me in 2014 toezond. De Europese Commissie heeft intensiever samengewerkt met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid. De vruchten van deze samenwerking, de tweejaarlijkse landprofielen, zijn uitgegroeid tot een bron van kennis en informatie voor al wie in de EU betrokken is bij het gezondheidsbeleid.

In dit begeleidend verslag worden enkele van de belangrijkste tendensen in de transformatie van onze zorgstelsels belicht. Ten eerste ben ik blij dat de inspanningen voor meer gezondheidsbevordering en ziektepreventie positieve resultaten opleveren. Maar er blijven belemmeringen bestaan, zoals de misvattingen en de scepsis rond vaccinatie, en de problemen om de digitale transformatie optimaal te benutten, waardoor er winnaars en verliezers komen. Ten tweede moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de burgers tijdig toegang krijgen tot betaalbare preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit, zoals wordt gesteld in de Europese pijler van sociale rechten. Maar hoe kunnen we deze belofte waarmaken? Beschikken we over voldoende bewijzen om universele toegang tot zorg te ondersteunen? Ten derde kijken we naar de toekomstbestendigheid van onze gezondheidsstelsels. We vestigen hierbij niet alleen de aandacht op interessante voorbeelden van taakverschuivingen bij gezondheidswerkers, maar ook op de vraag hoe de beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen kan worden gewaarborgd.

Het is het uiteindelijke doel van de cyclus State of Health in the EU om de lidstaten te ondersteunen bij het voortdurend verbeteren van de doeltreffendheid, de toegankelijkheid en de veerkracht van hun gezondheidsstelsels. Deze robuuste landspecifieke en sectoroverschrijdende kennis wordt nu meegenomen, zowel in de nationale beleidsvorming als in de samenwerking op EU-niveau. Veel lidstaten gebruiken onze vrijwillige uitwisselingen om deze nieuwe empirische basis te volgen, de bevindingen te bespreken en beste praktijken uit te wisselen. Ik ben er erg trots op dat ik het initiatief voor de cyclus State of Health in the EU heb mogen nemen en ik hoop dat mijn opvolgster hieruit zal blijven putten om haar prioriteiten te verwezenlijken, aangezien ik ervan overtuigd ben dat een geloofwaardige, op feiten gebaseerde aanpak cruciaal blijft voor ons beleid in Europa.

Activiteiten op EU-niveau

State of Health in the EU

Europese Commissie – Gezondheid en Voedselveiligheid

Nieuws

Begeleidend verslag 2019 trekt vijf conclusies uit de gezondheidsprofielen van de landen

In het onlangs gepubliceerde begeleidend verslag worden enkele belangrijke actiepunten uit de analyse belicht die de doeltreffendheid, toegankelijkheid en veerkracht van onze gezondheidsstelsels kunnen verbeteren. De vijf belangrijkste conclusies worden hieronder samengevat en het volledige verslag staat nu online.

Begeleidend verslag trekt algemene conclusies uit de landprofielen

Daaruit blijkt welke beleidsdoelstellingen door alle EU-landen worden gedeeld, en op welke gebieden de Europese Commissie kan helpen bij het bevorderen van wederzijds leren en de uitwisseling van beproefde methoden.

Landprofielen bieden een uitgebreide kijk op uitdagingen voor het gezondheidsbeleid en antwoorden daarop

De landprofielen, een voor elke EU-lidstaat, IJsland en Noorwegen, geven alle informatie over de nationale gezondheidsstelsels in de vorm van een onderlinge vergelijking.

Promotievideo voor het begeleidend verslag 2019

Andere links

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Indicatoren Health at a Glance 2019

Health at a Glance: Europe 2018 / State of Health in the EU cycle

Health at a Glance: Europe 2018 omvat vergelijkende analyses van de gezondheidstoestand van EU-burgers en de prestaties van de zorgstelsels in de 28 lidstaten van de EU, 5 kandidaat-lidstaten en 3 EVA-landen.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Landprofielen Gezondheid 2017

Begeleidend verslag bij “State of Health in the EU” 2017

Het begeleidend verslag trekt vijf belangrijke conclusies uit de gezondheidsprofielen, die zijn opgesteld in het kader van State of Health in the EU.