Skip to main content
Public Health

Biuletyn „Zdrowie-UE” nr 245 – W centrum uwagi

Żywe świadectwo – cykl „Stan zdrowia w UE” zainicjowany przez komisarza Andriukaitisa

Częścią spuścizny kadencji Vytenisa Andriukaitisa, jako unijnego komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, jest cykl „Stan zdrowia w UE”, który śledzi ewolucję naszych systemów opieki zdrowotnej przy pomocy serii zwięzłych sprawozdań. Słowo wstępne do tego wydania pochodzi z przedmowy komisarza Vytenisa Andriukaitisa do nowego sprawozdania towarzyszącego opublikowanego 28 listopada 2019 r.

Europa jest Unią obywateli działającą na rzecz obywateli.To, co jest ważne dla Europejczyków, jest ważne dla UE.Nie jest zaskoczeniem, że regularne badania i debaty odbywające się na całym kontynencie wykazują, że zdrowie jest jednym z priorytetów obywateli Europy.Mają oni prawo oczekiwać wysokiego poziomu ochrony. A my wszyscy – w europejskich stolicach – jesteśmy odpowiedzialni za jej zapewnienie.

Obecnie w Europie średnia długość życia jest najwyższa na świecie.Niestety ta tendencja ulega spowolnieniu, a nierówności między krajami i wewnątrz nich się pogłębiają.Obywatele obawiają się, że życie ich dzieci będzie trudniejsze niż ich własne.Wyzwania, przed którymi stoi nasz kontynent, i które podważają naszą opartą na dowodach politykę to między innymi zmiana klimatu, starzenie się społeczeństwa, zagrożenia dla zdrowia, takie jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, utrzymująca się przepaść cyfrowa i rosnąca polaryzacja.Dotychczasowy scenariusz postępowania już nie wystarcza.Koszty niepodejmowania działań w dziedzinie zdrowia mogą mieć katastrofalne skutki, zarówno jeśli chodzi o życie ludzkie, jak i skutki ekonomiczne.

Jak możemy działać?Wszystko zaczyna się od wiarygodnego podejścia opartego na faktach.Taki właśnie jest zamysł publikacji „Stan zdrowia w UE”. Jest to platforma służąca udostępnianiu informacji, wiedzy fachowej i najlepszych praktyk w zakresie systemu opieki zdrowotnej osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki, jak i osobom mającym wpływ na politykę. Był to jeden z moich głównych celów podczas mojej kadencji jako komisarza, w odpowiedzi na pismo określające zadania, jakie otrzymałem od przewodniczącego Junckera w 2014 r. Komisja Europejska zintensyfikowała swoją współpracę z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskim Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej. Publikowane co dwa lata profile zdrowotne poszczególnych krajów, które są owocem tej współpracy, stały się podstawą wiedzy i informacji w środowisku odpowiedzialnym za europejską politykę zdrowotną.

W sprawozdaniu towarzyszącym przedstawiono niektóre z najsilniejszych tendencji transformacji naszych systemów opieki zdrowotnej. Po pierwsze cieszę się, że wysiłki na rzecz większej promocji zdrowia i profilaktyki chorób przynoszą pozytywne rezultaty. Pojawiają się jednak przeszkody obejmujące błędne przekonania i sceptycyzm dotyczące szczepień, a także trudności w odpowiednim czerpaniu korzyści z transformacji cyfrowej, co może skutkować podziałem na wygranych i przegranych. Po drugie wzywam państwa członkowskie do zapewnienia obywatelom terminowego dostępu do przystępnej cenowo opieki profilaktycznej i usług leczniczych o dobrej jakości, zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych. Ale jak wywiązać się z tej obietnicy? Czy dysponujemy wystarczającymi dowodami, aby wspierać powszechny dostęp do opieki zdrowotnej? Po trzecie staramy się dostosować nasze systemy opieki zdrowotnej do przyszłych wyzwań. Należy zwrócić uwagę nie tylko na interesujące przykłady przekazywania zadań między pracownikami służby zdrowia, ale również na to, jak zapewnić dostępność i przystępność cenową leków.

Ostatecznym celem cyklu „Stan zdrowia w UE” jest wspieranie państw członkowskich w stałej poprawie skuteczności, dostępności i odporności ich systemów opieki zdrowotnej. Ta solidna wiedza na temat sytuacji w poszczególnych krajach i w całej UE jest obecnie podstawą zarówno procesu kształtowania polityki krajowej, jak i współpracy na szczeblu UE. Wiele państw członkowskich korzysta z naszej dobrowolnej wymiany, aby śledzić te nowe fakty, omawiać wyniki i dzielić się najlepszymi praktykami. Jestem dumny z tego, że zainicjowałem cykl „Stan zdrowia w UE” i mam nadzieję, że moja następczyni będzie nadal go wykorzystywać, aby realizować swoje priorytety. Jestem przekonany, że wiarygodne podejście oparte na dowodach ma kluczowe znaczenie dla kształtowania naszej europejskiej polityki.

Działania na poziomie UE

Stan zdrowia w UE

Komisja Europejska – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności

Aktualności

Sprawozdanie towarzyszące z 2019 r. przedstawia pięć najważniejszych wniosków z krajowych profili zdrowotnych opublikowanych w 2019 r.

Niedawno opublikowane sprawozdanie towarzyszące przedstawia kilka istotnych wniosków z analizy, które mogą poprawić skuteczność, dostępność i odporność naszych systemów opieki zdrowotnej. Pięć głównych wniosków podsumowano poniżej, a pełne sprawozdanie można znaleźć w internecie.

Sprawozdanie towarzyszące przedstawia przekrojowe wnioski z krajowych profili zdrowotnych

W profilach tych podkreślono wspólne cele polityczne poszczególnych krajów UE i wskazano potencjalne obszary, w których Komisja Europejska może ułatwić wzajemne uczenie się i wymianę dobrych praktyk.

Krajowe profile zdrowotne zawierają kompleksowy przegląd wyzwań w zakresie polityki zdrowotnej i odpowiedzi na nie

Profile zdrowotne poszczególnych krajów, obejmujące wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandię i Norwegię, mają być źródłem kompleksowej wiedzy i informacji na temat systemu opieki zdrowotnej w danym kraju na tle całej Unii.

Zobacz film promujący sprawozdanie towarzyszące z 2019 r.

Inne ciekawe strony

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie, wskaźniki z 2019 r.

Publikacja „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018” / cykl „Stan zdrowia w UE”

W publikacji „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018” przedstawiono analizy porównawcze stanu zdrowia obywateli Unii oraz funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej 28 państw członkowskich UE, 5 krajów kandydujących i 3 krajów EFTA.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – „Krajowe profile zdrowotne 2017”

„Stan zdrowia w UE” – sprawozdanie towarzyszące 2017

Sprawozdanie przedstawia pięć głównych wniosków dotyczących krajowych profili zdrowotnych opracowanych w ramach publikacji „Stan zdrowia w UE”.