Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 245 – Téma

Živé dedičstvo – cyklus Stav zdravia v EÚ komisára Andriukaitisa

Jedným z odkazov Vytenisa Andriukaitisa, komisára EÚ pre zdravie a bezpečnosť potravín, je cyklus Stav zdravia v EÚ, v rámci ktorého sa sleduje vývoj našich systémov zdravotnej starostlivosti v súbore stručných správ. V tomto vydaní spravodajcu uvádzame predslov komisára Andriukaitisa k novej sprievodnej správe uverejnenej 28. novembra 2019.

Európa je Úniou občanov a pre občanov. Čo má význam pre Európanov, má význam aj pre EÚ. Nie je žiadnym prekvapením, že z pravidelných prieskumov a debát po celom kontinente neustále vyplýva, že zdravie sa radí medzi najvyššie priority európskych občanov. Oprávnene očakávajú vysokú úroveň ochrany zdravia a je na nás všetkých – vo všetkých európskych hlavných mestách – zabezpečiť ju.

Európa je dnes región sveta s najvyššou strednou dĺžkou života. Tento vývoj sa však spomaľuje, zatiaľ čo rozdiely medzi krajinami a v rámci krajín sa prehlbujú. Občania sa obávajú, že ich deti budú mať ťažší život než oni sami. K problémom, ktorým čelí náš kontinent, patria zmena klímy, starnúce obyvateľstvo, ohrozenia zdravia ako antimikrobiálna rezistencia, pretrvávajúca digitálna priepasť a rastúca polarizácia, ktorá oslabuje naše politiky založené na dôkazoch. Treba preto konať. Náklady spojené s nečinnosťou v oblasti zdravia môžu byť z hľadiska ľudských životov aj hospodárskeho vplyvu katastrofálne.

Čo teda môžeme urobiť? Všetko sa začína dôveryhodným prístupom založeným na dôkazoch. Presne toto je cieľom cyklu Stav zdravia v EÚ. Je to infraštruktúra, vďaka ktorej sú informácie o systéme zdravotnej starostlivosti, odborné znalosti a najlepšie postupy ľahko prístupné tvorcom politík a tým, čo majú vplyv na politiku. Toto bol jeden z mojich kľúčových cieľov počas môjho pôsobenia vo funkcii komisára. Reagoval som tak na poverovací list predsedu Junckera v roku 2014. Európska komisia zintenzívnila spoluprácu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a s Európskym strediskom pre monitorovanie systémov a politík v oblasti zdravia. Výsledky tejto spolupráce, dvojročné zdravotné profily krajín, sa stali jadrom poznatkov a informácií v komunite, ktorá sa venuje politike EÚ v oblasti zdravia.

V tejto sprievodnej správe sa prezentujú niektoré z najvýraznejších trendov transformácie našich systémov zdravotnej starostlivosti. S radosťou sledujem, že úsilie o väčšiu podporu zdravia a prevenciu chorôb prináša pozitívne výsledky. K prekážkam však patria nepochopenie a skepticizmus, ktoré sprevádzajú očkovanie, ako aj problémy s riadnym využívaním digitálnej transformácie, čo môže viesť k nerovnakému rozdeľovaniu výhod. Členské štáty nabádame, aby občanom zaistili včasný prístup ku kvalitnej cenovo dostupnej, preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti, ako sa uvádza v európskom pilieri sociálnych práv. Ako sa nám však darí tento sľub splniť? Máme dostatok dôkazov na podporu univerzálneho prístupu k starostlivosti? V neposlednom rade sa zaoberáme nadčasovosťou našich systémov zdravotnej starostlivosti. Obraciame tu pozornosť nielen na zaujímavé príklady delegovania úloh u pracovnej sily v zdravotníctve, ale aj na spôsob zaistenia prístupu k liekom a ich cenovej dostupnosti.

Základným cieľom cyklu Stav zdravia v EÚ je podporovať členské štáty v neustálom zlepšovaní účinnosti, dostupnosti a odolnosti svojich systémov zdravotnej starostlivosti. Tieto rozsiahle poznatky z jednotlivých krajín a celej EÚ sa teraz začleňujú jednak do vnútroštátnej tvorby politík, jednak do spolupráce na úrovni EÚ. Mnohé členské štáty využívajú naše dobrovoľné výmeny s cieľom nadviazať na túto novú základňu dôkazov, pričom diskutujú o zisteniach a zdieľajú najlepšie postupy. Som veľmi hrdý na to, že som inicioval cyklus Stav zdravia v EÚ, a dúfam, že moja nasledovníčka bude pokračovať v jeho využívaní pri dosahovaní svojich priorít – lebo pevne verím, že dôveryhodný prístup založený na dôkazoch ostane kľúčom k našej tvorbe politík v Európe.

Aktivity na úrovni EÚ

Stav zdravia v EÚ

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Aktuality

V sprievodnej správe za rok 2019 sa vymedzuje päť kľúčových záverov zo zdravotných profilov krajín v roku 2019

V nedávno uverejnenej sprievodnej správe sa uvádzajú niektoré dôležité odporúčania vyplývajúce z analýzy, na základe ktorých možno zlepšiť účinnosť, dostupnosť a odolnosť našich systémov zdravotnej starostlivosti. Nižšie je zhrnutých päť hlavných záverov a celá správa sa teraz nachádza na internete.

Sprievodná správa prináša prierezové závery zo zdravotných profilov krajín

Zdôrazňujú sa v nich spoločné politické ciele všetkých krajín EÚ a poukazuje sa na prípadné oblasti, v ktorých Európska komisia môže pomôcť uľahčiť vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených postupov.

Zdravotné profily krajín poskytujú komplexný pohľad na výzvy a reakcie politiky v oblasti zdravia

Zdravotné profily krajín, ktoré pokrývajú všetky členské štáty EÚ, Island a Nórsko, sú určené ako jednotné kontaktné miesto pre poznatky a informácie o systéme zdravotnej starostlivosti krajiny v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.

Pozri propagačné video k sprievodnej správe za rok 2019

Ďalšie zaujímavé odkazy

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – Zdravie v skratke 2019 – Ukazovatele

Zdravie v skratke: Európa 2018/cyklus Stav zdravia v EÚ

Zdravie v skratke: V dokumente Európa 2018 sa uvádzajú porovnávacie analýzy zdravotného stavu občanov EÚ a výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti 28 členských štátov EÚ, 5 kandidátskych krajín a 3 krajín Európskeho združenia voľného obchodu.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) – Zdravotné profily krajín v roku 2017

Stav zdravia v EÚ – Sprievodná správa za rok 2017

V tejto sprievodnej správe sa vymedzuje päť kľúčových záverov zo zdravotných profilov krajín vypracovaných v kontexte Stavu zdravia v EÚ.