Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 245 – I fokus

Ett levande arv – kommissionär Vytenis Andriukaitis initiativ ”Hälsotillståndet i EU”

Ett av de initiativ som kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, Vytenis Andriukaitis, dragit igång är ”Hälsotillståndet i EU” som vartannat år redogör för utvecklingen av vår hälso- och sjukvård i flera kortfattade rapporter. Det här nyhetsbrevets inledning är hämtad från Vytenis Andriukaitis förord till den nya kompletterande rapporten från den 28 november 2019.

EU är en union av och för våra invånare. Det som är viktigt för dem är viktigt för EU. Det är ingen överraskning att hälsa är en av de viktigaste frågorna för invånarna i EU. Det framgår tydligt av olika enkäter och debatter. De som bor i EU har rätt att förvänta sig ett bra skydd och det är upp till oss – i alla länder – att se till att de får det.

Europa är i dag den region i världen som har högst förväntad livslängd. Men utvecklingen har bromsat in i takt med att ojämlikheterna mellan och inom länderna ökar. Föräldrar oroar sig för att barnens liv blir svårare än deras eget. Europa står inför problem som klimatförändringar, en åldrande befolkning, hälsohot som antibiotikaresistens, en digital klyfta och en växande polarisering som undergräver vår faktabaserade politik. Vi kan inte fortsätta i samma hjulspår. Om vi inte gör något åt hälsoproblemen kan konsekvenserna bli enorma, både i fråga om människoliv och ekonomi.

Vad kan vi göra? Allting börjar med en trovärdig evidensbaserad strategi. Det är det som är syftet med ”Hälsotillståndet i EU”. Det är ett initiativ som ska förse beslutsfattare och opinionsbildare med vårdfakta, sakkunskap och information om bra metoder. Det här har varit ett av mina viktigaste mål under min tid som kommissionär i enlighet med kommissionsordförande Jean-Claude Junckers uppdragsbeskrivning från 2014. EU-kommissionen har fördjupat samarbetet med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård. Resultatet av samarbetet, de landsspecifika hälsoprofiler som publiceras vartannat år, har blivit en viktig kunskaps- och informationskälla för hälso- och sjukvårdsaktörerna i EU.

Den kompletterande rapporten visar några av de viktigaste tendenserna i arbetet med att förändra hälso- och sjukvårdssystemen. Jag är glad över att se att åtgärderna för att främja hälsa och förebygga sjukdomar har gett positiva resultat. Bland problemen finns dock misstron och missuppfattningarna kring vaccinationer och svårigheterna att utnyttja digitaliseringen på rätt sätt, vilket kan resultera i både vinnare och förlorare. Medlemsländerna måste också se till att invånarna får bra och säker förebyggande vård och medicinsk behandling till ett överkomligt pris i enlighet med EU:s pelare för sociala rättigheter. Men hur ska vi kunna infria de här löftena? Har vi tillräckligt med underlag för att stödja allmän tillgång till vård? Vi tittar också på hur vi kan framtidssäkra vården. Vi studerar inte bara intressanta exempel på arbetsomfördelning utan också hur vi kan garantera tillgången på läkemedel till rimliga priser.

Det slutliga målet för ”Hälsotillståndet i EU” är att hjälpa medlemsländerna att göra hälso- och sjukvården effektivare, tillgängligare och mer flexibel. Den här gedigna kunskapen om tillståndet i EU och medlemsländerna bildar nu underlag till både nationella politiska beslut och samarbete på EU-nivå. Många medlemsländer använder våra frivilliga utbyten för att följa upp det nya faktaunderlaget, diskutera resultaten och dela med sig av bra metoder och rutiner. Jag är mycket stolt över att ha varit med om att starta initiativet ”Hälsotillståndet i EU” och hoppas att min efterträdare kommer att fortsätta att använda resultaten för att nå sina mål. Jag är nämligen övertygad om att en trovärdig evidensbaserad strategi är en förutsättning för bra politiska beslut i Europa.

Åtgärder på EU-nivå

Hälsotillståndet i EU

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nyheter

Den kompletterande rapporten 2019 innehåller fem slutsatser från de landsspecifika hälsoprofilerna

Den nyligen publicerade kompletterande rapporten innehåller viktiga lärdomar från analysen som kan göra hälso- och sjukvården mer effektiv, tillgänglig och flexibel. De fem viktigaste slutsatserna sammanfattas nedan och hela rapporten finns nu på nätet.

Den kompletterande rapporten innehåller övergripande slutsatser från de landsspecifika hälsoprofilerna

Rapporten tar upp EU-ländernas gemensamma politiska prioriteringar och områden där kommissionen kan underlätta ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis.

De landsspecifika hälsoprofilerna ger en inblick i hälsopolitiska utmaningar och åtgärder

Landsprofilerna för EU-länderna, Island och Norge ger kunskap och information om varje lands hälso- och sjukvårdssystem i jämförelse med andra EU-länder.

Titta på videoklippet om den kompletterande rapporten 2019

Läs mer

OECD – landsspecifika hälsoprofiler 2019

Health at a Glance: Europe 2018/Hälsotillståndet i EU

I Health at a Glance:Europe 2018 finns jämförande analyser av EU-invånarnas hälsotillstånd och hälso- och sjukvårdssystemen i de 28 EU-länderna, fem kandidatländerna och tre Eftaländerna.

OECD – landsspecifika hälsoprofiler 2017

Kompletterande rapport om hälsotillståndet i EU 2017

Den kompletterande rapporten innehåller fem slutsatser från de landsspecifika hälsoprofiler som tagits fram som en del av kartläggningen av hälsotillståndet i EU.