Направо към основното съдържание
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 246 — На фокус

INHERIT: Да работим заедно за изграждане на устойчиво бъдеще за всички

Каролайн Костонгс, директор на EuroHealthNet, се обявява за свързване на по-доброто здраве и намалените неравенства с инициативи в областта на климата, като го описва като подход с троен положителен ефект. Тя се основава на резултатите от финансираната от ЕС инициатива INHERIT, чиято заключителна конференция се проведе на 10 декември 2019 г.

Защо правите връзка между околната среда и равнопоставеността със здравето?

Климатичните и екологичните кризи представляват сериозна заплаха за общественото здраве. Справянето с тях е спешна задача, която ще изисква извършване на промени от страна на правителствата, предприятията, общностите и отделните хора. Здравният сектор също ще играе важна роля, не само чрез екологизиране на здравните системи, но и чрез използване на тази възможност за съвместна работа за насърчаване и създаване на условия за устойчива и здравословна промяна в поведението.

Също така трябва да признаем, че лицата в неравностойно социално-икономическо положение ще бъдат най-тежко засегнати от изменението на климата и ще се възползват най-малко от мерките, предприети в отговор на това. В рамките на инициативата INHERIT в продължение на четири години бяха анализирани връзките между здравето, околната среда и равнопоставеността, и сега призоваваме за интегриран подход, който води до троен положителен ефект, за да отговорим на взаимосвързаните екологични и социални предизвикателства: намаляване на въздействието върху околната среда, подобряване на здравето и повишаване на равнопоставеността в здравеопазването.

Как тези промени могат наистина да бъдат осъществени?

Нещата ще се променят само ако всички участват. Трябва да насърчим общностите да предприемат действия, например като им предоставим начално финансиране и политическа подкрепа.

Да вземем за пример Food Garden в Ротердам — обществена градина, която осигурява органични храни за семейства с ниски доходи. Съставеният от доброволци екип използва хибриден бизнес модел (с финансиране от частни, колективни и публични източници). Положителното въздействие е в няколко посоки: предоставя се професионално обучение и се помага на безработни да навлязат отново на трудовия пазар, произвежда се здравословна храна по устойчив начин и се озеленява градското пространство. Този подход отдолу нагоре е изключително важен за промяната и трябва да се насърчава и подкрепя без отлагане, и то в големи мащаби — от местно равнище до равнище ЕС.

Food Garden е само една от инициативите, проучени от INHERIT: в рамките на инициативата бе извършен задълбочен анализ на 15 случая с троен положителен ефект в 12 страни, като бе обърнато внимание на устойчивия и здравословен начин на живот (зелени пространства, енергийна ефективност), придвижването (активен транспорт) и потреблението (производство и потребление на храни). Извлечените от нас поуки могат да помогнат на създателите на политики да възприемат интегриран подход, да свързват бюджетите и да привеждат законодателството в съответствие, за да се премине към действия.

Може ли отделният човек да направи нещо?

Категорично да! Дори малките действия са от голяма полза. Всеки отделен личен избор може да подпомогне прехода ни към по-устойчиви общества. Много важно е обаче да не обвиняваме хората за поведението им в момента. Всички знаем, че промените са трудно нещо: това е въпрос на мотивация, способности и възможности. За по-бедните и уязвими хора, притиснати от своето ежедневие, може да бъде по-трудно да решат да променят навиците си. Създателите на политики могат да помогнат, като създадат социална и физическа среда, която улеснява възприемането на положителните промени от хората. Също така трябва да направим привлекателни и достъпни здравословната и устойчива храна, зелените пространства и активният транспорт.

Водещи създатели на политики на равнище ЕС, на национално и местно равнище, изследователи и икономисти обсъждаха тези теми на заключителната конференция на INHERIT. Време е да подкрепим тези думи с незабавни действия и да създадем устойчив свят, който да бъде наследен от бъдещите поколения.

Дейности на равнище ЕС

Социални фактори

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Новини

На последната конференция на INHERIT водещи експерти споделят вижданията си за изграждане на здравословно, справедливо и устойчиво бъдеще

Бяха споделени ключови становища за това как Комисията, Парламентът и страните членки ще изпълнят интегрирани мерки, за да постигнат целите за устойчиво развитие, за тройния положителен ефект в рамките на INHERIT, за това как общините прилагат новаторски решения и дали растежът е устойчив.

Превърнете теорията в практика! Получете политическите инструменти на INHERIT!

Как можете да допринесете за тройния положителен ефект и да помогнете за изграждане на по-здравословно, справедливо и устойчиво бъдеще? Вижте тези идеи и ги споделете!

В обзори на политиката на INHERIT се предоставят насоки за устойчива промяна

В тази поредица от обзори на политиката на инициативата INHERIT се предоставят насоки относно трите най-важни области, които са в основата на една устойчива промяна: комплексно управление, промяна в поведението и равнопоставеност в здравеопазването.

Вижте 10 добри практики, които местните инициативи могат да възприемат, за да постигнат троен положителен ефект

Добрите практики са резултат от 15 проучвания на случаи в рамките на INHERIT, като целта е да се подкрепят действащи лица на правителствено и неправителствено равнище, практикуващи специалисти и изследователи, които работят в различни сектори, за да се постигнат взаимни ползи за устойчивостта на здравеопазването и околната среда, и по-специално за да бъдат облагодетелствани по-бедните и групите в неравностойно социално-икономическо положение.

Как ще изглежда една по-здрава, по-равноправна и устойчива Европа през 2040 г.? Вижте сами!

INHERIT представя четири положителни сценария за това как може да изглежда Европа през 2040 г. Научете повече за разработването на сценариите за бъдещето през 2040 г., като прочетете доклада „Постигане на троен положителен ефект“, и научете за устойчивия начин на живот на Адам, Тереза, Милан и Изабела.

Приложете изследванията на практика — научете как да използвате модела INHERIT

Моделът INHERIT е инструмент за подпомагане на системното мислене за комплексно управление. Той помага да се разбере как множество фактори въздействат върху околната среда — както „тук и сега“ — т.е. на местата, където живеем, така и „тогава и там“ — т.е. върху екосистемата като цяло и върху бъдещите поколения.

Запознайте се с базата данни на INHERIT за обещаващи практики на местни инициативи в Европа, постигнали троен положителен ефект

Над 100 обещаващи практики в различни области на живота (зелени пространства, енергийна ефективност), придвижването (активен транспорт) и потреблението (устойчиво производство и потребление на храни) са намерили място в базата данни на INHERIT.

Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще — европейско действие за устойчивост: въпроси и отговори

Съобщението за следващите стъпки към устойчиво европейско бъдеще, представено от заместник-председателя Тимерманс, обхваща икономически, социални и екологични измерения на устойчивото развитие, както и управлението — в ЕС и в световен мащаб.

В доклад на СЗО са отразени мащабите на неравенствата по отношение на здравето, свързани с околната среда

В този доклад са използвани 19 показателя за неравенство по отношение на градската среда, жилищното настаняване, условията на труд, основните услуги и травмите, за да се измерят неравенствата, които съществуват в страните от европейския регион на СЗО. Данните потвърждават, че лицата, които в най-голяма степен са в неравностойно социално положение, са и най-силно засегнати от екологичните опасности.

Доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за ускоряването на действията в областта на климата

В своя доклад Accelerating Climate Action: Refocusing Policies through a Well-being Lens („Ускоряване на действията в областта на климата: промяна на фокуса на политиките в посока на благосъстоянието“) (септември 2019 г.) ОИСР насочва вниманието си към необходимостта от преформулиране на водещите политически цели в областите на транспорта, храните, енергетиката и др.

Новоизбраният председател на Комисията Урсула фон дер Лайен отстоява Европейския зелен пакт

„В основата на този пакт лежи нашият ангажимент да се превърнем в първия в света неутрален по отношение на климата континент. В дългосрочен план това е икономически императив: тези, които действат първи и са най-бързи, ще се възползват от възможностите, които предлага екологичният преход. Искам Европа да е начело в тази област.“

Проекти по линия на здравната програма

EuroHealthNet — Европейско партньорство за здраве, равнопоставеност и благосъстояние

Целта на EuroHealthNet е подобряване на здравето и намаляване на неравенствата по отношение на здравето чрез действия във връзка със социално-икономическите и екологичните определящи здравето фактори, като се включват целите за устойчиво развитие и се допринася за трансформацията на здравните системи.

JAHEE — Joint Action Health Equity Europe

Основната цел на проекта е подобряване на здравето и благосъстоянието на гражданите на ЕС и постигане на по-голяма равнопоставеност по отношение на здравните резултати, като се насочи вниманието към социално-икономическите фактори за неравенствата по отношение на здравето, свързани с начина на живот. Приоритет се дава на мигрантите, които може да имат проблеми с достъпа до здравни услуги.

CHRODIS +

В рамките на CHRODIS PLUS 42 партньори, представляващи 21 европейски държави, си сътрудничат за изпълняване на пилотни проекти и извличане на практически поуки в областта на незаразните болести.

Други интересни връзки