Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 246 – Téma

INHERIT: Spolupráce v zájmu udržitelné budoucnosti pro všechny, kterou po nás zdědí příští generace

Caroline Costongsová, ředitelka organizace EuroHealthNet (Evropské partnerství pro oblast zdraví, rovnost a dobré životní podmínky) se zasazuje o usouvztažnění opatření přijímaných v zájmu zlepšování veřejného zdraví a snižování nerovnosti s problematikou klimatu. Tento přístup má podle ní potenciál dosáhnout trojnásobného úspěchu. Vychází z výsledků iniciativy INHERIT financované Evropskou unií, jejíž závěrečná konference se konala 10. prosince 2019.

Jak souvisí otázky životního prostředí a rovnosti v oblasti zdraví?

Klimatické a ekologické krize představují pro veřejné zdraví vážnou hrozbu. Jejich řešení je naléhavé a bude vyžadovat, aby přizpůsobení od vlád, podnikatelské sféry, komunit i jednotlivců . Také odvětví zdravotnictví hraje klíčovou úlohu, a to nejen z hlediska začleňování environmentálních aspektů do systémů zdravotní péče, ale také tím, že využije této příležitosti k tomu, abychom společně umožnili a podpořili udržitelné a zdravé změny chování.

Je též třeba uznat, že lidé, kteří čelí socioekonomickému znevýhodnění, budou změnou klimatu postiženi nejvíce a zároveň budou mít nejmenší přínos z přijatých protiopatření. V rámci iniciativy INHERIT jsme po dobu čtyři let analyzovali vazby mezi zdravím, životním prostředím a rovností v této oblasti. Nyní prosazujeme integrovaný přístup, který nazýváme jako „triple-win“ (trojí vítězství). Účelem je řešit vzájemně provázané environmentální a sociální výzvy: omezit dopady na životní prostředí, zlepšit veřejné zdraví a posílit v oblasti zdraví rovnost.

Jak lze takových změn docílit?

Změn se dá docílit pouze tak, že zapojíme všechny aktéry. Musíme povzbudit komunity, aby se chopily iniciativy, například tak, že jim poskytneme počáteční financování a politickou podporu.

Dobrým příkladem je například projekt Food Garden v Rotterdamu. Jedná se o obecní zahradu, která poskytuje biopotraviny rodinám s nižšími příjmy. Zapojuje dobrovolníky a využívá hybridní obchodní model (financováním ze soukromých, kolektivních i veřejných zdrojů). Pozitivních dopadů je řada: Nacházejí v ní odbornou přípravu a novou šanci nezaměstnaní při opětovném vstupu na trh práce, produkuje zdravé a udržitelně pěstované potraviny a funguje jako městská zeleň. Tento přístup ˆ„zdola nahoru“ má zásadní význam pro dosažení skutečných změn a měl by být s dostatečnou naléhavostí a ve velkém měřítku prosazován směrem z místní úrovně na úroveň EU.

Food Garden je pouze jednou z iniciativ, které INHERIT analyzoval: Byly provedeny hloubkové analýzy 15 případových studií z 12 zemí. Analyzovala se udržitelnost a zdravý životní styl (zeleň, energetická účinnost), aspekt pohybu (aktivní doprava) a spotřeba (výroba a spotřeba potravin). Získané poznatky mohou pomoci tvůrcům politik přijmout integrovaný přístup, propojit rozpočty a sladit právní předpisy, což následně přinese kýžená opatření.

Mohou nějak přispět i jednotlivci?

Rozhodně ano. Každá pomoc je dobrá. Volby, které jednotlivci činí, mohou společnosti pomoci přejít na udržitelnější způsob života. Je však velmi důležité ostatní neobviňovat za jejich současné chování. Všichni víme, že změna nepřichází snadno: Je zapotřebí motivace, schopností a příležitostí tak učinit. Rozhodování o tom, že se věci budou dělat jinak, může být obtížnější pro chudší a zranitelné osoby, kteří často žijí v hlubokém stereotypu. Tvůrci politik mohou pomoci tím, že vytvoří sociální a fyzické prostředí, které lidem přijímání pozitivních změn usnadní. Zdravý životní styl – tj. například zdravé, udržitelné potraviny, zelené plochy a aktivní doprava – musí být atraktivní a cenově dostupný.

Vedoucí tvůrci politik z evropské, vnitrostátní i místní úrovně, výzkumní pracovníci a ekonomové probírali tato témata na závěrečné konferenci INHERIT. Nyní nastal čas podpořit slova činy, jež pomohou vytvořit takový udržitelný svět, který budeme moct bez výčitek odkázat příštím generací.

Činnosti na úrovni EU

Sociální determinanty

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Aktuality

Závěrečná konference INHERIT: Přední odborníci sdílejí stanoviska ohledně zdravé, spravedlivé a udržitelné budoucnosti

Zazněly příspěvky o způsobech, jakými by měly Komise, Parlament a členské státy poskytovat integrovaná opatření k dosažení cílů udržitelného rozvoje a tzv. trojího vítězství v rámci iniciativy INHERIT, jakým způsobem obce inovativní řešení realizují a zda je vůbec růst jako takový udržitelný.

Teorie se musí odrážet v praxi. Soubor nástrojů k politice INHERIT

Jak můžete přispět k „trojímu vítězství“ – přínosů pro veřejnost, zdravotnické systémy a trh – a pomoci zajistit zdravější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost? Seznamte se s návrhy odborníků a sdílejte je!

Zprávy k politice INHERIT: Pokyny k udržitelné změně

Série souhrnných zpráv poskytuje k iniciativě INHERIT pokyny ohledně třech kriticky důležitých oblastí, na kterých stojí změny směrem k udržitelnosti. Jsou jimi: integrovaná správa, změna chování a spravedlnost v oblasti zdraví.

10 tipů: Osvědčené postupy, které lze využít pro místní iniciativy při plnění trojího cíle iniciativy

Rady vycházejí z 15 případových studií realizovaných v rámci iniciativy INHERIT a zaměřují se na podporu vládních i nevládních aktérů, odborníků z praxe a výzkumných pracovníků působících napříč odvětvími s cílem dosáhnout vzájemných přínosů v oblasti zdraví a environmentální udržitelnost a zajistit přínos pro chudší a socioekonomicky znevýhodněné skupiny.

Jak by mohla vypadat zdravější, spravedlivější a udržitelnější Evropa v roce 2040? Čtete dál!

V rámci iniciativy INERIT vznikly čtyři pozitivní scénáře toho, jak by Evropa mohla vypadat v roce 2040. Kromě zprávy k tématu „Jak dosáhnout vytyčeného trojího vítězství“ najdete na stránce videa o tom, jak bude vypadat udržitelný životní styl 4 Evropanů: Adama, Terezy, Milana a Isabelly.

Aplikování výsledků výzkumu – využívejte model INHERIT

Model INHERIT je nástroj, který pomáhá vytvářet systémové myšlení směřující k integrované správě věcí veřejných. Ilustruje, jak různé faktory ovlivňují životní prostředí, a to jak z pohledu současných tak budoucích generací a v kontextu širšího ekosystému.

INHERIT představuje databázi slibných postupů využitých lokálními iniciativami v různých částech Evropy

Databáze INHERIT obsahuje přes 100 slibných postupů z různých oblastí života (zeleň, energetická účinnost), dopravy (aktivní doprava) a spotřeby (udržitelná výroba a spotřeba potravin).

Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti: Otázky a odpovědi

Sdělení o dalších krocích při vytváření udržitelné evropské budoucnosti, předložené místopředsedou Timmermansem zahrnuje hospodářský, sociální a environmentální rozměr udržitelného rozvoje, jakož i správu věcí veřejných, a to jak z pohledu EU, tak celosvětového.

Hodnotící zpráva WHO o míře environmentálně podmíněné nerovnosti v oblasti zdraví

Zpráva vznikla podle 19 ukazatelů nerovnosti zaměřených na životní podmínky v městském prostředí, bydlení, pracovní podmínky, základní služby a úrazy. Analyzuje nerovnosti, které existují ve všech zemích evropského regionu Světové zdravotnické organizace (WHO). Důkazy potvrzují, že environmentální rizika nejvíce ohrožují sociálně znevýhodněné osoby.

Zpráva OECD o urychlení opatření v oblasti klimatu

Ve své zprávě nazvané „Urychlení opatření v oblasti klimatu: Zaměření politik v zájmu dobrých pracovních podmínek“ (září 2019) se OECD zaměřuje na potřebu přeformulovat zastřešující politické cíle (mimo jiné) v oblasti dopravy, zajištění potravin a energetiky.

Předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová prosazuje Zelenou dohodu pro Evropu

„Ústředním bodem je náš závazek stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Jedná se rovněž o dlouhodobý ekonomický imperativ: ti, kteří budou jednat jako první a nejrychleji, budou pro sebe moci využít příležitosti, které ekologická transformace nabízí. Chci, aby Evropa stála v čele.“

Projekty v rámci programu EU pro oblast zdraví

EuroHealthNet – Evropské partnerství pro oblast zdraví, rovnost a dobré životní podmínky

Projekt EuroHealthNet usiluje o zlepšování veřejného zdraví a snižování nerovností v oblasti zdraví. Využívá k tomu opatření zaměřená na socioekonomické a environmentální faktory ovlivňující zdraví, integraci cílů udržitelného rozvoje a přispívá k transformaci systémů zdravotní péče.

JAHEE – Společná akce projektu Health Equity Europe

Hlavním cílem projektu je zlepšit zdraví a kvalitu života občanů EU a dosáhnout větší spravedlnosti ve výsledcích zdravotní péče. Zaměřuje se na socioekonomické determinanty nerovnosti v oblasti zdraví souvisejících s životním stylem. Přednost mají migranti – ti mohou při využívání zdravotnických služeb narážet na problémy.

CHRODIS +

V rámci akce CHRODIS PLUS spolupracuje 42 partnerských organizací z 21 evropských zemí. Jejich cílem je realizovat pilotní projekt a získat praktické poznatky v oblasti nepřenosných onemocnění.

Další zajímavé odkazy

Ekonomika a dobré životní podmínky (závěry Rady finského předsednictví)

Celoevropská výzkumná iniciativa zaměřená na zdraví v kontextu vodních ekosystémů

Infopřehled sítě EuroHealthNet: Nerovnosti v oblasti zdraví v Evropě