Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 246 – Fokus

Samarbejde om at skabe en bæredygtig fremtid for alle – INHERIT

Caroline Costones, der er direktør for EuroHealthNet (det europæiske partnerskab for lighed inden for sundhed og trivsel), går ind for at skabe forbindelse mellem bedre sundhed og mindre ulighed med klimainitiativer i det, hun beskriver som en "Triple-win-tilgang". Hun trækker på resultaterne af det EU-finansierede INHERIT-initiativ, som afholdt sin endelige konference den 10. december 2019.

Hvorfor forbinde miljø og lighed med sundhed?

Klima- og miljøkrisen udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden. Der er et presserende behov for at tackle dem, og det vil kræve, at lande, virksomheder, lokalsamfund og enkeltpersoner ændrer adfærd. Sundhedssektoren spiller også en central rolle, ikke blot ved at gøre sundhedssystemerne grønnere, men også ved at gribe denne mulighed for at samarbejde for at muliggøre og fremme en bæredygtig og sund adfærdsændring.

Vi må også erkende, at mennesker, der står over for socioøkonomiske vanskeligheder, vil blive hårdest ramt af klimaforandringerne og drage mindst fordel af de foranstaltninger, der træffes for at løse dem. INHERIT-initiativet har brugt fire år på at analysere forbindelserne mellem sundhed, miljø og retfærdighed, og det opfordrer nu til en integreret tilgang med en tredobbelt gevinst ("Triple win") for at tackle de indbyrdes forbundne miljømæssige og sociale udfordringer: mindske miljøpåvirkningen, forbedre sundheden og øge ligheden på sundhedsområdet.

Hvordan kan disse ændringer føres ud i livet?

Vi kan kun ændre situationen, hvis vi alle er med til det. Vi er nødt til at tilskynde lokalsamfundene til at træffe foranstaltninger, f.eks. ved at give dem startkapital og politisk støtte.

Tag f.eks. Food Garden i Rotterdam, en lokalhave, der leverer økologiske fødevarer til familier med lav indkomst. Food Garden, hvis personale består af frivillige, bruger en hybrid forretningsmodel (med finansiering fra private, kollektive og offentlige kilder). Det har en positiv indvirkning på mange forskellige måder: Det tilbyder jobtræning og hjælper arbejdsløse med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, producerer sunde, bæredygtige fødevarer og gør byområdet grønnere. Denne bottom-up-tilgang skaber forandring og bør fremmes og støttes hurtigt og i stor skala fra lokalt plan til EU-plan.

Food Garden er blot et enkelt initiativ, som INHERIT har set på: Det har også gennemført indgående analyser af 15 casestudier om "Triple win" i 12 lande, hvor man ser på en bæredygtig og sund levevis (grønne områder, energieffektivitet), bevægelse (aktiv transport) og forbrug (produktion og forbrug af fødevarer). De erfaringer, vi har gjort, kan hjælpe de politiske beslutningstagere med at vælge en integreret tilgang, forbinde budgetter og tilpasse lovgivningen, så den ansporer til handling.

Kan enkeltpersoner gøre noget?

Helt sikkert! Intet er for småt til at være en stor hjælp. De enkelte valg, som mennesker træffer, kan hjælpe os med at blive et mere bæredygtigt samfund. Men det er afgørende ikke at give folk skylden for deres nuværende adfærd. Vi ved alle, at det er svært at forandre sig: Det, vi behøver, er motivation, evner og muligheder. At handle anderledes kan være sværere for mindre velstillede og udsatte personer, da de ofte er mere "låst fast" i hverdagen. De politiske beslutningstagere kan hjælpe med at skabe sociale og fysiske miljøer, der gør det lettere for folk at skabe positive forandringer. Vi er også nødt til at gøre det attraktivt og økonomisk overkommeligt at nyde godt af sunde, bæredygtige fødevarer, grønne områder og aktiv transport.

De ledende politikere fra EU, nationale og lokale beslutningstagere, forskere og økonomer drøftede disse emner på INHERIT's endelige konference. Tiden er nu inde til at bakke disse ord op med en resolut indsats og skabe en bæredygtig verden, som de kommende generationer kan overtage.

Aktiviteter på EU-plan

Sociale determinanter

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Nyheder

Førende eksperter deler synspunkter om, hvordan vi får en sund, retfærdig og bæredygtig fremtid på den endelige INHERIT-konference

Der blev givet vigtige oplysninger om, hvordan Kommissionen, Parlamentet og EU-landene vil gennemføre integrerede foranstaltninger for at nå målene for bæredygtig udvikling og INHERIT's "Triple win", hvordan kommunerne gennemfører innovative løsninger, og hvorvidt "væksten" er bæredygtig.

Gør teori til virkelighed! Få INHERIT's værktøjskasse med politikker!

Hvordan kan du bidrage til "Triple win" og være med til at skabe en mere sund, retfærdig og bæredygtig fremtid? Se disse idéer – og del dem!

INHERIT'S politiske oplæg vejleder om bæredygtige forandringer

I denne række af politiske oplæg giver INHERIT-initiativet vejledning om tre kritiske områder i centrum for en bæredygtig forandring: integreret styring, adfærdsændring og sundhedsmæssig lighed.

Lær af 10 erfaringer med god praksis, som lokale initiativer bruge for at nå "Triple win".

Erfaringerne med god praksis bygger på 15 INHERIT-casestudier og sigter mod at støtte statslige og ikke-statslige aktører, fagfolk og forskere, der arbejder på tværs af sektorer, med henblik på at opnå gensidige fordele for sundhed og miljømæssig bæredygtighed. De skal især være til gavn for fattigere og socioøkonomisk ringere stillede grupper.

Hvordan ser et sundere, mere retfærdigt og bæredygtigt Europa ud i 2040? Se selv!

INHERIT præsenterer fire positive scenarier for, hvordan Europa kan se ud i 2040. Få mere at vide om, hvordan de har udviklet de fremtidige 2040 scenarier ved at læse deres rapport "Reaching the Triple win" og opdage den bæredygtige livsstil, som Adam, Tereza, Milano og Isabella fører.

Brug forskningen – lær, hvordan INHERIT-modellen anvendes

INHERIT-modellen er et redskab til at bidrage til systemisk tænkning med henblik på integreret forvaltning. Den hjælper med at forstå, hvordan mange drivkræfter påvirker miljøet, både "her og nu", på de steder, hvor vi bor, og "der", i det bredere økosystem og i de kommende generationer.

Få mere at vide om lokale "Triple-win-initiativer" i hele Europa i INHERIT's database for lovende praksis

Over 100 eksempler på lovende praksis inden for livsstil (grønne områder, energieffektivitet), bevægelse (aktiv transport) og forbrug (bæredygtig produktion og forbrug af fødevarer) er samlet i en INHERIT-database.

Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid – En europæisk indsats for bæredygtighed: Spørgsmål og svar

Meddelelsen om de næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid, der blev fremlagt af næstformand Frans Timmermans, omfatter de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling samt styreformer i EU og globalt.

WHO rapporterer om omfanget af uligheder inden for miljø og sundhed

I denne rapport anvendes 19 indikatorer for ulighed, hvad angår vilkårene i byerne, boligforhold og arbejdsvilkår, grundlæggende tjenester og personskader for at belyse de uligheder, der findes i alle lande i WHO's europæiske region. Dokumentationen bekræfter, at de socialt dårligst stillede er dem, der er mest påvirket af miljørisici.

OECD rapporterer om styrkelse af klimaindsatsen

I sin betænkning om "Hurtigere klimaindsats: Fornyet fokus på politikker med henblik på bedre trivsel" (september 2019) fokuserer OECD på behovet for at ændre de overordnede politiske mål for transport, fødevarer og energi.

Den nyvalgte formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, er fortaler for Europas grønne pagt

"Det er vores forpligtelse til at blive verdens første klimaneutrale kontinent. Det er også en langsigtet økonomisk nødvendighed: De, der handler først og hurtigst vil være dem, der udnytter de muligheder, der ligger i den økologiske omstilling. Jeg ønsker, at Europa skal gå foran."

Projekter under sundhedsprogrammet

EuroHealthNet – det europæiske partnerskab for sundhed, lighed og trivsel

EuroHealthNet fokuserer på at forbedre sundheden og mindske ulighederne på sundhedsområdet ved at gøre en indsats for de socioøkonomiske og miljømæssige determinanter for sundhed, integrere mål for bæredygtig udvikling og bidrage til omstillingen af sundhedssystemerne.

JAHEE – Joint Action Health Equity Europe

Hovedformålet med projektet er at forbedre EU-borgernes sundhed og velfærd og opnå større lighed i sundhedsresultaterne ved at fokusere på socioøkonomiske faktorer, der er bestemmende for uligheder på sundhedsområdet i forbindelse med livsstil. Der gives prioritet til migranter, som kan have problemer med at få adgang til sundhedsydelser.

CHRODIS +

Under CHRODIS PLUS samarbejder 42 partnere fra 21 europæiske lande om at gennemføre pilotprojekter og drage praktiske erfaringer inden for kroniske sygdomme.

Andre interessante links

Økonomien i velfærd (det finske formandskabs rådskonklusioner)

Det paneuropæiske initiativ vedrørende paneuropæisk forskning

EuroHealthNet faktablad: Uligheder på sundhedsområdet i Europa