Siirry pääsisältöön
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 246 – Valokeilassa

INHERIT-hankkeen tulokset auttavat rakentamaa kestävää tulevaisuutta

Caroline Costongs on terveyttä, tasa-arvoa ja hyvinvointia edistävän eurooppalaisen EuroHealth-verkoston johtaja. Hän haluaa kehittää yhteistyötä terveys-, tasa-arvo- ja ilmastohankkeiden välille, koska silloin toimilla voidaan saavuttaa kolminkertainen hyöty. EU-rahoitusta saanut INHERIT-hanke, jonka päätöskonferenssi järjestettiin 10.12.2019, tarjoaa Costongsin mielestä hyvän pohjan tällaisen yhteistyön kehittämiselle.

Mitä yhteistä ympäristö- ja tasa-arvokysymyksillä on terveyden kanssa?

Ilmastonmuutos ja ekologiset kriisit ovat vakava uhka kansanterveydelle. Niihin on puututtava välittömästi, ja hallitusten, liike-elämän, kansalaisten sekä kaikkien järjestöjen ja yhteisöjen on oltava mukana toteuttamassa muutoksia. Myös terveyssektorilla on tärkeä rooli. Terveydenhoitojärjestelmien viherryttämisen lisäksi on tartuttava tilaisuuteen tehdä yhteistyötä, jonka avulla voidaan edistää muutosta kohti kestävämpiä ja terveempiä elintapoja.

Meidän on myös muistettava, että sosioekonomisesti epäedullisessa asemassa olevat ihmiset kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta ja hyötyvät vähiten sen torjuntatoimista. INHERIT-hankkeessa analysoitiin neljän vuoden ajan terveyden, ympäristön ja tasa-arvon välisiä yhteyksiä, ja tulokset kannustavat lähestymistapaan, jossa nämä kolme puolta otetaan huomioon. Silloin voidaan saavuttaa kolminkertainen hyöty ja samanaikaisesti lieventää ympäristövaikutuksia, edistää terveyttä ja lisätä terveyden tasa-arvoa.

Kuinka tällaisia muutoksia voidaan saada aikaan?

Asiat muuttuvat vain, kun kaikki ovat mukana toteuttamassa muutosta. Meidän on kannustettava järjestöjä ja yhteisöjä ryhtymään toimeen ja annettava niille alkurahoitusta ja poliittista tukea.

Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Rotterdamissa sijaitseva yhteisöllinen puutarha ja kasvimaa, josta pienituloiset perheet voivat saada luonnonmukaista ruokaa. Hanketta pyörittävät vapaaehtoistyöntekijät, ja siinä noudatetaan hybridiliiketoimintamallia (rahoitusta yksityisistä, kollektiivisista ja julkisista lähteistä). Hankkeella on monenlaisia myönteisiä vaikutuksia: vapaaehtoistyöntekijöille se tarjoaa työkokemusta ja osalle heistä mahdollisuuden palata takaisin työmarkkinoille, ja samalla tuotetaan terveellistä ja kestävää ravintoa sekä viherretään kaupunkiympäristöä. Muutosten toteuttamisen kannalta tällainen alhaalta ylöspäin -lähestymistapa on erittäin tärkeää. Siihen pitäisi kannustaa paikallistasolta aina EU:n tasolle asti, ja sille olisi osoitettava pikaisesti tukea.

Tämä kasvimaa on vain yksi INHERIT-hankkeen yhteydessä tutkituista toimista. INHERITin tutkimuksessa analysoitiin perusteellisesti 15 tapaustutkimusta, jotka oli tehty 12 maassa toteutetuista hankkeista. Tarkasteltavana olivat kestävä ja terveellinen asuminen (viheralueet, energiatehokkuus), liikkuminen (aktiivinen liikenne) ja kuluttaminen (elintarvikkeiden tuotanto ja kulutus). Tutkimuksen tulokset voivat auttaa päättäjiä omaksumaan integroidun lähestymistavan, luomaan budjettien välisiä yhteyksiä ja tekemään tarvittavia mukautuksia lainsäädäntöön.

Voiko yksittäinen kansalainen tehdä mitään?

Ehdottomasti. Pienetkin teot ovat suureksi avuksi. Ihmisten henkilökohtaiset teot ja ratkaisut voivat auttaa meitä siirtymään kestävämpään yhteiskuntamuotoon. Mutta ihmisiä ei missään tapauksessa pidä syyttää heidän nykyisestä toiminnastaan. Kaikki tiedämme, että muutoksenteko ei ole helppoa: tarvitaan motivaatiota, valmiuksia ja tilaisuutta muutokseen. Päätös toimintatapojen muuttamisesta voi olla vielä vaikeampaa vähävaraisille ja heikossa asemassa oleville ihmisille, joiden on usein vaikea irrottautua päivittäisten tarpeiden asettamista rajoituksista. Päättäjät voivat edistää muutosta luomalle sille otollisen sosiaalisen ja fyysisen ympäristön, jossa ihmisten on helpompi omaksua uusia myönteisiä toimintatapoja. Terveellisen ja kestävällä tavalla tuotetun ruoan, viheralueiden ja aktiivisen liikenteen on oltava houkuttelevia ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja.

Juuri näistä aiheista EU:n kansalliset ja paikallistason päättäjät, tutkijat ja taloustieteilijät kokoontuivat keskustelemaan INHERIT-hankkeen päätöskonferenssissa. Nyt on aika osoittaa käytännön tukea näille ajatuksille ja ryhtyä toimiin, jotta voimme jättää kestävällä pohjalla olevan maailman perinnöksi meidän jälkeemme tuleville sukupolville.

EU:n tason toimet

Sosiaaliset tekijät

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uutiset

INHERIT-hankkeen päätöskonferenssi: miten edistää tervettä, oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta

Päätöskonferenssissa keskusteltiin siitä, miten Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja EU-maat voivat toteuttaa integroituja toimia, joiden avulla saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet ja edistetään INHERIT-hankkeen mukaisesti ympäristönsuojelua, terveyttä ja terveyden tasa-arvoa. Lisäksi keskusteltiin tavoista, joilla kunnat ja kaupungit voivat toteuttaa innovatiivisia ratkaisuja.

Käytännön toteutus – INHERIT-hankkeen välineistö

Tutustu INHERIT-hankkeen välineistöön ja levitä siitä tietoa. Ole mukana edistämässä tervettä, oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta.

INHERIT-hankkeen toimintapoliittiset katsaukset: ohjeistusta kestävään muutokseen

INHERIT-hankkeen toimintapoliittisissa katsauksissa käsitellään kolmea kestävän muutoksen ytimessä olevaa alaa: integroitua toimintaa, käyttäytymisen muutosta ja terveyden tasa-arvoa.

10 hyvää toimintatapaa INHERIT-hankkeen tavoitteiden edistämiseen

International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä julkaistussa artikkelissa esitellään 10 hyvää toimintatapaa, jotka perustuvat INHERIT-hankkeen tapaustutkimuksiin. Tavoitteena on tukea viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja muita alan toimijoita tekemään eri alojen yhteistyötä. Yhteistyön avulla voidaan edistää sekä terveyttä että ympäristönsuojelua ja siitä hyötyvät etenkin köyhemmät ja sosioekonomisesti muita heikommassa asemassa olevat ryhmät.

Millainen on terveempi, oikeudenmukaisempi ja kestävämpi Eurooppa vuonna 2040?

INHERIT-hanke esittelee neljä positiivista skenaariota siitä, millainen Eurooppa voisi olla vuonna 2040. Näiden skenaarioiden perusteisiin voi tutustua Reaching the Triple-Win -raportissa.

Kuinka soveltaa INHERIT-mallia – video

INHERIT-malli on väline systeemiajattelun soveltamiseen integroidussa hallinnossa. Se auttaa ymmärtämään, miten monet tekijät vaikuttavat ympäristöön sekä omassa elinpiirissämme ”tässä ja nyt” että laajemmassa ekosysteemissä ja tulevien sukupolvien elinaikana.

INHERIT-hankkeen lupaavien käytäntöjen tietokannassa tietoa hankkeista eri puolilta Eurooppaa

Tietokantaan on koottu yli 100 lupaavaa käytäntöä esimerkiksi asumisen (viheralueet, energiatehokkuus), liikkumisen (aktiiviset liikennemuodot) ja kulutuksen kannalta (elintarvikkeiden tuotanto ja kulutus).

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet – Kysymyksiä ja vastauksia

Tiedonannossa ”Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi – Kestävyyttä edistävät EU:n toimet” varapuheenjohtaja Frans Timmermans käsittelee kestävän kehityksen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ulottuvuuksia sekä hallintoa EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.

WHO:n raportti: ympäristöterveyden epätasa-arvo

Raportissa selvitetään eriarvoisuutta 19 indikaattorin avulla. Indikaattorit liittyvät esimerkiksi kaupunki-, asuin- ja työoloihin, peruspalveluihin sekä tapaturmiin, ja niiden avulla tarkastellaan ympäristöterveyteen liittyvää epätasa-arvoa WHO:n Euroopan aluetoimiston piiriin kuuluvissa maissa. Raportti osoittaa, että ympäristöstä aiheutuvat terveyshaitat kasaantuvat erityisesti sosiaalisesti heikoimmassa asemassa oleville.

Ilmastotoimien vauhdittaminen – OECD:n raportti

OECD käsittelee syyskuussa 2019 julkaistussa raportissaan ”Accelerating Climate Action: Refocusing Policies through a Well-being Lens” tarvetta uudelleenmuotoilla esimerkiksi liikennettä, elintarvikkeita ja energiaa koskevan politiikan kokonaistavoitteet.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma – Ursula von der Leyen

Euroopan komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen on todennut Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta: ”Ohjelman keskeisenä tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Tämä on pitkällä aikavälillä myös taloudellinen välttämättömyys: ne, jotka toimivat ensimmäisinä ja nopeimmin, pääsevät myös hyödyntämään ekologisen siirtymän tuomia mahdollisuuksia. Haluan, että Eurooppa on edelläkävijä.”

EU:n terveysohjelman hankkeet

EuroHealthNet – eurooppalaista yhteistyötä terveyden, tasa-arvon ja hyvinvoinnin puolesta

EuroHealthNet-verkosto pyrkii edistämään terveyttä ja kaventamaan terveyseroja. Se keskittyy etenkin terveyteen vaikuttaviin sosioekonomisiin ja ympäristöön liittyviin tekijöihin sekä terveysjärjestelmien kehittämiseen. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeisiä sen toiminnassa.

Terveyseroja EU:ssa käsittelevä yhteinen toimi (JAHEE)

JAHEE-hankkeen päätavoitteena on parantaa EU-kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja lisätä terveydellistä tasa-arvoa. Hankkeessa keskitytään terveyteen vaikuttaviin sosioekonomisiin tekijöihin, jotka liittyvät elintapoihin. Huomiota kiinnitetään etenkin maahanmuuttajiin, joilla voi olla ongelmia terveyspalvelujen saamisessa.

CHRODIS+ -hanke

CHRODIS Plus -hankkeessa on mukana 42 yhteistyökumppania yhteensä 21 EU-maasta. Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa ei-tarttuviin tauteihin liittyviä pilottihankkeita ja vaihtaa kokemuksia.

Muita linkkejä