Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 246 – Priekšplānā

INHERIT: sadarbojamies, lai radītu ilgtspējīgu nākotni visiem

“EuroHealthNet” (Eiropas partnerība taisnīgumam un labklājībai veselības jomā) direktore Karolaine Kostongs iestājas par to, lai veselības uzlabošana un nevienlīdzības mazināšana tiktu saistīta ar iniciatīvām klimata jomā atbilstīgi pieejai, kas sniedz trīskāršu pozitīvu efektu. Viņa pamatojas uz ES finansētās iniciatīvas INHERIT rezultātiem, kuras noslēguma konference tika aizvadīta 2019. gada 10. decembrī.

Kāpēc vide un vienlīdzība ir saistīta ar veselību?

Klimata un ekoloģiskās krīzes nopietni apdraud sabiedrības veselību. To pārvarēšana ir steidzams uzdevums, līdz ar to ir jāpanāk, lai tiktu gādāts par pārmaiņām no valdību, uzņēmumu, kopienu un privātpersonu puses. Veselības nozarei arī ir būtiska loma, ne tikai ekoloģizējot veselības sistēmas, bet arī izmantojot šo iespēju sadarboties, lai veicinātu un nodrošinātu apstākļus noturīgai un veselīgai pārmaiņai uzvedībā..

Mums arī jāatzīst, ka personas, kuru situācija nav sociālekonomiski līdzvērtīga, būs tās, kuras klimata pārmaiņas skars vissmagāk, un tās, kuras vismazākā mērā gūs labumu no attiecīgajiem reaģēšanas pasākumiem. Iniciatīvas INHERIT ietvaros četru gadu garumā tika analizētas saiknes starp veselību, apkārtējo vidi un līdztiesīgumu. Tā šodien aicina izmantot integrētu pieeju, kurai ir trīskāršs pozitīvs efekts vides un sociālo problēmu pārvarēšanā, kuras ir savstarpēji saistītas: samazināt ietekmi uz vidi, uzlabot veselību un nostiprināt līdztiesīgumu veselības jomā.

Kā šīs pārmaiņas var patiešām īstenot?

Situācija mainīsies tikai tad, kad ikviens iesaistīsies. Mums ir jāmudina kopienas rīkoties, piemēram, nodrošinot tām sākumfinansējumu un politisko atbalstu.

Kā piemērs minams Food Garden Roterdamā — sabiedrisks dārzs, kas nodrošina bioloģisko pārtiku ģimenēm ar zemiem ienākumiem. To veido brīvprātīgo komanda, kas izmanto hibrīdu biznesa modeli (ar finansējumu no privātiem, kolektīviem un publiskiem avotiem). Projektam daudzējādā veidā ir pozitīva ietekme: tas nodrošina profesionālo apmācību bezdarbniekiem un palīdz viņiem atgriezties darba tirgū, tas ražo veselīgu un ilgtspējīgu pārtiku un padara pilsētu zaļāku. Šāda veida augšupējas iniciatīvas ir vitāli svarīgas, lai veicinātu pārmaiņas. Tās būtu jāveicina un jāatbalsta neatliekamā kārtā un plašā mērogā, no vietējā līmeņa līdz ES līmenim.

Food Garden ir tikai viena no daudzajām iniciatīvām, kuras tika izpētītas projektā INHERIT. Tajā padziļināti izanalizēja 15 gadījumus ar trīskāršu pozitīvo efektu 12 valstīs, apvienojot trīs jomas: ilgtspējīga un veselīga dzīve (zaļās zonas, energoefektivitāte), mobilitāte (aktīvā transporta veidi) un patēriņš (pārtikas produktu ražošana un patēriņš). Gūtās atziņas var palīdzēt politikas veidotājiem pieņemt integrētu pieeju, sasaistīt budžetus un saskaņot tiesību aktus, lai pārietu pie darbībām.

Vai varam rīkoties individuālā līmenī?

Pilnīgi noteikti! Katra darbība ir no svara. Katra individuālā izvēle var palīdzēt pārejai uz ilgtspējīgāku sabiedrību. Tomēr katrā ziņā nevajag vainot cilvēkus par viņu pašreizējo uzvedību. Mēs visi zinām, ka ir grūti mainīties: tas ir motivācijas, kapacitātes un iespējas jautājums. Lēmumu mainīt paradumus var būt grūtāk pieņemt mazāk pārtikušiem un neaizsargātiem cilvēkiem, kuri bieži vien ir “iesprostoti” savā ikdienas dzīves situācijā. Politikas veidotāji var rīkoties, radot fizisko un sociālo vidi, kas palīdz cilvēkiem pieņemt pozitīvas pārmaiņas. Mums ir arī jāgādā, lai veselīgu un ilgtspējīgu pārtiku, zaļās zonas un aktīvā transporta veidus padarītu pievilcīgus un cenas ziņā pieejamus.

ES, valstu un vietējā līmeņa vadošie politikas veidotāji, pētnieki un ekonomisti šos jautājumus apsprieda INHERIT noslēguma konferencē. Ir laiks atbalstīt šīs idejas ar nopietnām darbībām, lai radītu ilgtspējīgu pasauli, ko mantot nākamajām paaudzēm.

Darbības ES līmenī

Sociālie faktori

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Jaunumi

INHERIT noslēguma konferencē vadošie eksperti debatē par veselīgu, taisnīgu un ilgtspējīgu nākotni

Tika paustas galvenās atziņas par to, kā Komisija, Parlaments un dalībvalstis īstenos integrētus pasākumus, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus un “trīskāršo pozitīvo efektu” INHERIT ietvaros, par pašvaldībās īstenotiem inovatīviem risinājumiem un to, vai izaugsme ir ilgtspējīga.

Vērsiet teoriju praksē! Saņemiet INHERIT politiskos instrumentus!

Kā varat veicināt trīskāršo pozitīvo efektu un palīdzēt veidot veselīgāku, taisnīgāku un ilgtspējīgāku nākotni? Iepazīstieties ar šīm idejām — un dalieties tajās!

INHERIT politikas apskatos sniegtas vadlīnijas par noturīgu pārmaiņu

Šajos politikas apskatos INHERIT sniedz vadlīnijas attiecībā uz trim svarīgākajām jomām, kuras ir noturīgas pārmaiņas pamatā: kompleksa pārvaldība, uzvedības mainīšana un vienlīdzība veselības jomā.

Skatiet 10 labas prakses piemērus, kas ar vietējām iniciatīvām būtu jāpieņem, lai sasniegtu trīskāršo pozitīvo efektu

Šo labas prakses piemēru pamatā ir 15 INHERIT īstenoti gadījumu pētījumi. To mērķis ir palīdzēt valsts un nevalstiskajiem dalībniekiem, praktizējošiem speciālistiem un pētniekiem, kas strādā dažādās nozarēs, panākt savstarpējus ieguvumus veselības un vides ilgtspējas jomā, jo īpaši par labu visnabadzīgākajām grupām un tām, kuru stāvoklis nav sociālekonomiski līdzvērtīgs.

Kā izskatītos veselīgāka, taisnīgāka un ilgtspējīgāka Eiropa 2040. gadā? Skatiet paši!

INHERIT iepazīstina ar četriem pozitīviem scenārijiem par to, kā Eiropa varētu izskatīties 2040. gadā. Uzziniet, kā scenāriji 2040. gadam tika izstrādāti, iepazīstoties ar ziņojumu “Trīskārša pozitīvā efekta sasniegšana”, un uzziniet par Ādama, Terēzas, Milānas un Izabelas ilgtspējīgo dzīvesveidu.

Pielietojiet pētījumu rezultātus — uzziniet, kā izmantot INHERIT modeli

INHERIT modelis ir instruments, kas palīdz sistēmiski domāt par kompleksu pārvaldību. Tas palīdz izprast, kā daudzi faktori ietekmē vidi “šeit un tagad”, t.i. tur, kur dzīvojam, bet arī vidi “tur un tad”, t.i. ekosistēmu plašākā nozīmē un nākamās paaudzēs.

Iepazīstieties ar vietējām iniciatīvām, kas īstenotas visā Eiropā, lai sasniegtu trīskāršo pozitīvo efektu: INHERIT datubāze

INHERIT datubāzē apkopoti vairāk nekā 100 daudzsološas prakses piemēri dažādās dzīves jomās (zaļas zonas, energoefektivitāte), mobilitātes jomā (aktīva transporta veidi) un patēriņš (ilgtspējīga pārtikas ražošana un patēriņš).

Turpmākie soļi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei — Eiropas darbība par labu ilgtspējībai: jautājumi un atbildes

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka F. Timmermana paziņojums par turpmākajiem pasākumiem ilgtspējīgai Eiropas nākotnei aptver ilgtspējīgas attīstības ekonomisko, sociālo un vides dimensiju, kā arī pārvaldību gan ES, gan pasaulē.

PVO ziņojumā ir atspoguļots nevienlīdzības apmērs attiecībā uz veselību saistībā ar apkārtējo vidi

Šajā ziņojumā izmantoti 19 nevienlīdzības rādītāji, kas apraksta pilsētvidi, mājokļus un darba apstākļus, pamatpakalpojumus un traumatismu, lai skaitliski izteiktu nevienlīdzību, kas pastāv visās PVO Eiropas reģionu valstīs. Tas apstiprina, ka visnelabvēlīgākajā situācijā esošie ir tie, kurus visvairāk skar vides apdraudējumi.

Klimata jomā īstenoto darbību tempa kāpināšana: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ziņojums

Ziņojumā “Accelerating Climate Action: Refocusing Policies through a Well-being Lens” (2019. gada septembris), ESAO akcentē nepieciešamību pārorientēt visaptverošos politikas mērķus transporta, pārtikas un enerģētikas u.c. jomās.

Jaunā Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena iestājas par Eiropas zaļo kursu

“Šī kursa centrā ir mūsu apņemšanās kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu. Ilgtermiņā tā ir ekonomiska nepieciešamība: pirmie un ātrākie būs tie, kas izmantos ekoloģiskās pārejas sniegtās iespējas. ES vēlos, lai Eiropa būtu priekšgalā šajā jomā.”

Veselības programmas projekti

EuroHealthNet — Eiropas partnerība veselības, taisnīguma un labklājības jomā

EuroHealthNet mērķis ir veselības uzlabošana un nevienlīdzības mazināšana šajā jomā, īstenojot darbības attiecībā uz veselības sociālekonomiskajiem un vides faktoriem, integrējot ilgtspējīgas attīstības mērķus un veicinot veselības aprūpes sistēmu pārveidi.

JAHEE - Joint Action Health Equity Europe

Šī projekta galvenais mērķis ir uzlabot ES iedzīvotāju veselību un labklājību un panākt lielāku vienlīdzību veselības jomā, galveno uzmanību pievēršot sociālekonomiskajiem faktoriem, kas saistīti ar dzīvesveidu. Prioritāte ir migrantiem, kuriem var būt grūtības piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem.

CHRODIS +

CHRODIS PLUS apvieno 42 partnerus, kas pārstāv 21 Eiropas valsti un sadarbojas, lai īstenotu izmēģinājuma projektus un gūtu praktiskas atziņas hronisko neinfekciozo slimību jomā.

Citas saites

Labklājības ekonomika (Somijas prezidentūra, Padomes secinājumi)

Eiropas mēroga pētniecības iniciatīva “Blue Health” (Zilā veselība)

EuroHealthNet faktu lapa: nevienlīdzība veselības jomā Eiropā