Direct naar de inhoud
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 246 – Focus

INHERIT: Samenwerken aan een duurzame toekomst voor iedereen

Caroline Costongs, directeur van EuroHealthNet (het Europees partnerschap voor gezondheid, gelijke rechten en welzijn), pleit voor het koppelen van betere gezondheid en minder ongelijkheid aan klimaatinitiatieven, in wat zij beschrijft als een “triple-win” -benadering. Zij bouwt voort op de resultaten van het door de EU gefinancierde INHERIT-initiatief, dat op 10 december 2019 zijn slotconferentie heeft gehouden.

Waarom milieu en gelijke kansen verbinden met gezondheid?

De klimaat- en milieucrisis vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. We moeten dringend ingrijpen en regeringen, bedrijven, gemeenschappen en individuen moeten allemaal hun aanpak veranderen. Ook de gezondheidssector heeft een belangrijke rol, niet alleen via een vergroening van de zorg, maar ook door deze gelegenheid te baat te nemen om samen te werken aan een duurzame en gezonde gedragsverandering.

We moeten ook erkennen dat mensen die sociaaleconomisch achtergesteld zijn, het hardst zullen worden getroffen door de klimaatverandering en dat zij het minst profiteren van de maatregelen die zijn genomen om dit probleem aan te pakken. Het INHERIT-initiatief heeft vier jaar lang de verbanden tussen gezondheid, milieu en gelijke kansen onderzocht en roept nu op tot een geïntegreerde “triple-win”-aanpak van de onderling verbonden ecologische en sociale uitdagingen: milieueffecten verminderen, de volksgezondheid verbeteren en ongelijkheden op gezondheidsgebied wegwerken.

Hoe kunnen we deze veranderingen concreet maken?

Er zal pas iets veranderen als iedereen meewerkt. Zo moeten we gemeenschappen aanmoedigen actie te ondernemen, bijvoorbeeld door hun startkapitaal en politieke steun te geven.

Neem bijvoorbeeld Voedseltuin Rotterdam, een gemeenschapstuin die biologische voeding produceert voor arme gezinnen. Het initiatief werkt met vrijwilligers en hanteert een hybride bedrijfsmodel (met financiering uit particuliere, collectieve en openbare bronnen). Dat heeft allerlei positieve gevolgen: werklozen krijgen een praktische opleiding die hen voorbereidt op de arbeidsmarkt, er wordt gezond, duurzaam voedsel geproduceerd en de wijk wordt groener. Deze “bottom-up” -benadering is van cruciaal belang voor verandering en moet dringend en op grote schaal worden aangemoedigd en ondersteund, van het lokale tot op het EU-niveau.

De Voedseltuin is maar een van de vele initiatieven die door INHERIT werden bekeken. In totaal werden 15 “triple-win”-casestudies in 12 landen uitgevoerd, waarbij is gekeken naar duurzaam en gezond wonen (groene ruimte, energie-efficiëntie), vervoer (actief vervoer) en consumptie (productie en consumptie van levensmiddelen). De lessen die we hebben geleerd, kunnen beleidsmakers helpen om een geïntegreerde aanpak te volgen, budgetten vrij te maken en de wetgeving aan te passen.

Kunnen particulieren iets doen?

Zeker! Ook de kleinste bijdrage telt. Individuele keuzes kunnen ons helpen om de overgang naar een duurzamere samenleving te maken. Het is echter van cruciaal belang om mensen niet de schuld te geven voor hun huidige gedrag. We weten allemaal dat veranderen moeilijk is: we moeten daarvoor de motivatie, de capaciteit en de mogelijkheid hebben. Besluiten om zaken anders te doen kan moeilijker zijn voor minder draagkrachtige en kwetsbare mensen, die vaak opgeslorpt worden door hun dagelijkse zorgen. Beleidsmakers kunnen helpen door het creëren van een sociale en fysieke omgeving die het voor mensen makkelijker maakt om positieve veranderingen te maken. We moeten ook gezond en duurzaam voedsel, groene ruimten en actief vervoer aantrekkelijk en betaalbaar maken.

Vooraanstaande Europese, nationale en lokale beleidsmakers, onderzoekers en economen bespraken deze onderwerpen op de slotconferentie van INHERIT. Nu is het tijd om deze woorden om te zetten in daden en de volgende generaties een duurzame wereld na te laten.

Activiteiten op EU-niveau

Sociale gezondheidsdeterminanten

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Nieuws

Experts praten over een gezonde, eerlijke en duurzame toekomst op de INHERIT-slotconferentie

Het ging onder meer over geïntegreerde maatregelen van Commissie, Parlement en lidstaten om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de INHERIT-”triple win” te halen, over innovatieve oplossingen van gemeenten en over de vraag of groei an sich duurzaam is.

Van theorie naar praktijk! Maak kennis met de beleidstoolkit van INHERIT!

Hoe kunt u bijdragen tot de “triple win” en tot een gezondere, eerlijkere en duurzamere toekomst? Bekijk deze ideeën en verspreid ze!

INHERIT Policy Briefs: tips voor een duurzame verandering

In deze reeks documenten geeft het INHERIT-initiatief raad over drie cruciale thema’s voor duurzame verandering: geïntegreerd bestuur, gedragswijziging en gelijkheid op gezondheidsgebied.

Tien goede praktijken voor lokale initiatieven om de “triple win” te behalen

De lessen met goede praktijken zijn gebaseerd op 15 INHERIT-casestudies en helpen overheden, ngo’s, mensen uit de praktijk en onderzoekers in verschillende sectoren om wederzijdse voordelen voor gezondheid en ecologische duurzaamheid te bereiken, met name bij armere en sociaal-economisch achtergestelde groepen.

Hoe zou een gezonder, rechtvaardiger en duurzamer Europa er in 2040 uitzien? Kijk zelf maar!

INHERIT presenteert vier positieve scenario’s voor het Europa van 2040. Lees het verslag “Reaching the Triple-Win” voor meer informatie over der ontwikkeling van deze scenario’s en ontdek de duurzame levensstijl van Adam, Tereza, Milan en Isabella.

Het onderzoek toepassen: zo gebruikt u het INHERIT-model

Het INHERIT-model is een instrument om systematisch denken voor geïntegreerd bestuur te bevorderen. Het helpt om inzicht te krijgen in de impact van meerdere factoren op het milieu, zowel hier en nu, waar we wonen, als elders en later, in het ruimere ecosysteem en toekomstige generaties.

Ontdek lokale triple-win-initiatieven in heel Europa in de INHERIT-database

Meer dan 100 veelbelovende praktijkvoorbeelden op het gebied van wonen (groene ruimte, energie-efficiëntie), verplaatsing (actief vervoer) en consumptie (duurzame productie en consumptie van levensmiddelen) worden samengebracht in een INHERIT-databank.

De volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst - Europese actie voor duurzaamheid: Vragen en antwoorden

De mededeling over de volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst, gepresenteerd door vicevoorzitter Timmermans, omvat de economische, sociale en ecologische dimensies van duurzame ontwikkeling, alsook governance binnen de EU en wereldwijd.

WHO-verslag over de omvang van de ongelijkheden op het gebied van milieu en gezondheid

In dit verslag worden 19 ongelijkheidsindicatoren gebruikt voor stedelijke, woon- en arbeidsomstandigheden, basisvoorzieningen en letsels om de ongelijkheden in alle Europese WHO-landen te onderzoeken. Het bewijsmateriaal bevestigt dat de sociaal meest benadeelde personen het zwaarst door milieurisico’s worden getroffen.

Verslag over de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling over het versnellen van de klimaatmaatregelen

In haar verslag “Accelerating Climate Action: Refocusing Policies through a Well-being Lens” (sept. 2019) wijst de OESO vooral op de noodzaak om de algemene beleidsdoelstellingen, onder meer op gebieden als vervoer, voeding en energie, bij te stellen.

Verkozen voorzitter Von der Leyen bepleit een Europese Green Deal

“Het is onze vaste wil om het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Dat is ook een economische noodzaak op lange termijn: wie het eerst en het snelst handelt, kan de kansen van de ecologische transitie benutten. Ik wil dat Europa het voortouw neemt.”

Projecten van het gezondheidsprogramma

EuroHealthNet: het Europees partnerschap voor gezondheid, gelijke rechten en welzijn

EuroHealthNet richt zich op verbetering van de gezondheid en verkleining van de ongelijkheden op gezondheidsgebied via sociaal-economische en milieudeterminanten, integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en transformatie van gezondheidsstelsels.

JAHEE - Joint Action Health Equity Europe

Het doel van het project is de gezondheid en het welzijn van de EU-burgers te verbeteren en meer gelijkheid in gezondheidsresultaten te bereiken. Het legt daarbij de nadruk op de sociaal-economische factoren van gezondheidsverschillen die verband houden met de levensstijl. Migranten zijn een prioritaire doelgroep, omdat zij problemen kunnen ondervinden bij de toegang tot gezondheidszorg.

CHRODIS +

42 partners, die 21 Europese landen vertegenwoordigen, werken samen binnen CHRODIS PLUS om pilootprojecten uit te voeren en praktische lessen op het gebied van chronische ziekten te ontwikkelen.

Andere links