Skip to main content
Public Health

Biuletyn „Zdrowie-UE” nr 246 – W centrum uwagi

INHERIT – Wspólna praca nad tworzeniem zrównoważonej przyszłości dla wszystkich

Caroline Costongs, dyrektor EuroHealthNet (partnerstwo europejskie na rzecz zdrowia, równości i dobrobytu), opowiada się za podejściem, w którym poprawa stanu zdrowia i zmniejszanie nierówności łączy się z inicjatywami w dziedzinie klimatu – nazywa je ona podejściem „potrójnej wygranej”. Caroline Costongs korzysta z wyników finansowanej ze środków UE inicjatywy INHERIT, w ramach której 10 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca.

Dlaczego łączyć środowisko i równość ze zdrowiem?

Kryzys klimatyczny i ekologiczny stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zwalczanie go jest pilną kwestią, a niezbędne zmiany będą wymagać zaangażowania rządów, przedsiębiorstw, społeczności i jednostek. Również sektor zdrowia ma do odegrania kluczową rolę, nie tylko przez zazielenianie systemów opieki zdrowotnej, ale też wykorzystanie tej okazji do wspólnej pracy na rzecz umożliwienia zrównoważonej i zdrowej zmiany zachowań oraz zachęcania do niej.

Musimy również przyjąć do wiadomości, że to osoby borykające się z niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną najbardziej odczują zmianę klimatu, a jednocześnie odniosą najmniejsze korzyści ze środków wdrażanych, aby jej zapobiec. W ramach inicjatywy INHERIT już od czterech lat analizujemy powiązania między stanem zdrowia, środowiskiem i równością – obecnie wzywa się do stosowania zintegrowanego podejścia „potrójnej wygranej”, by stawić czoła wzajemnie powiązanym wyzwaniom środowiskowym i społecznym, takim jak ograniczenie wpływu na środowisko, poprawa stanu zdrowia i zwiększenie równości w dziedzinie zdrowia.

W jaki sposób można doprowadzić do tych zmian?

Świat zmieni się tylko wówczas, gdy zaangażujemy się wszyscy. Musimy zachęcać społeczności do działań, na przykład zapewniając finansowanie zalążkowe i wsparcie polityczne.

Przykładem może być ogród Food Garden w Rotterdamie – ogród społeczny, w którym uprawia się organiczną żywność dla rodzin o niższych dochodach. Pracują w nim wolontariusze. W inicjatywie wykorzystano hybrydowy model biznesowy (finansowanie ze źródeł prywatnych, społecznych i publicznych). Projekt przynosi wiele korzyści: w jego ramach zapewnia się szkolenie zawodowe i pomaga się osobom bezrobotnym ponownie wejść na rynek pracy oraz produkuje się zdrową, zrównoważoną żywność. Ogród zazielenia też obszar miejski. Takie podejście oddolne ma podstawowe znaczenie we wprowadzaniu zmian. Powinno się do niego zachęcać i wspierać je na dużą skalę: od poziomu lokalnego po szczebel UE.

Food Garden to tylko jedna z inicjatyw, którym przyjrzano się w ramach projektu INHERIT. Przeprowadzono dogłębne analizy 15 przykładów „potrójnej wygranej” w 12 krajach, przyglądając się zrównoważonemu i zdrowemu mieszkaniu (przestrzenie zielone, efektywność energetyczna), przemieszczaniu się (aktywny transport) i konsumpcji (produkcja i konsumpcja żywności). Wnioski, jakie wyciągnęliśmy, mogą pomóc decydentom w przyjęciu zintegrowanego podejścia, łączeniu budżetów i dostosowywaniu przepisów, aby w ten sposób pobudzić do działania.

Czy pojedynczy obywatele mogą coś zrobić?

Zdecydowanie tak! Nawet najmniejsze działanie może być wielką pomocą. Wybory dokonywane przez poszczególne osoby mogą pomóc nam w przemianie w bardziej zrównoważone społeczeństwo. Jednak jest bardzo ważne, żeby nie winić ludzi za ich obecne zachowania. Wszyscy wiemy, że trudno się zmienić. Zmiana wymaga motywacji, zdolności i okazji. Decyzja o zmianie postępowania może być trudniejsza dla osób w gorszej sytuacji materialnej oraz dla osób słabszych, które są często „więźniami” swoich codziennych okoliczności. Pomóc mogą decydenci, tworząc środowisko społeczne i fizyczne, które ułatwi ludziom zmiany na lepsze. Musimy również zadbać o to, by zdrowa, zrównoważona żywność, zielone tereny i aktywny transport były atrakcyjne i przystępne cenowo.

Wiodący unijni, krajowi i lokalni decydenci, badacze i ekonomiści omówili te tematy podczas konferencji podsumowującej INHERIT. Teraz nadszedł czas, by przekuć słowa w działania i stworzyć zrównoważony świat, który będziemy mogli przekazać przyszłym pokoleniom.

Działania na poziomie UE

Czynniki społeczne

Komisja Europejska – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności

Aktualności

Wiodący eksperci podczas konferencji podsumowującej INHERIT dzielą się swoimi poglądami na temat tworzenia zdrowej, sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości

Na konferencji przedstawiono kluczowe spostrzeżenia dotyczące tego, w jaki sposób Komisja, Parlament i państwa członkowskie będą realizować zintegrowane działania służące osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju oraz „potrójnej wygranej” INHERIT, w jaki sposób gminy wdrażają innowacyjne rozwiązania oraz czy „wzrost” jest zrównoważony.

Zastosuj teorię w praktyce! Skorzystaj z zestawu narzędzi INHERIT!

W jaki sposób możesz przyczynić się do „potrójnej wygranej” i do tworzenia zdrowszej oraz bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości? Zapoznaj się z tymi pomysłami i przekaż je dalej!

W dokumentach informacyjnych INHERIT przedstawiono wytyczne dotyczące zrównoważonych zmian

W dokumentach tych, w ramach inicjatywy INHERIT, przedstawiono wytyczne dotyczące trzech kluczowych obszarów o podstawowym znaczeniu dla zrównoważonych zmian: zintegrowanego zarządzania, zmiany zachowań oraz równości w dziedzinie zdrowia.

10 wniosków dotyczących dobrych praktyk, których przyjęcie w ramach lokalnych inicjatyw umożliwi „potrójną wygraną”

Wspomniane wnioski opierają się na 15 analizach przykładów INHERIT, a ich celem jest wspieranie podmiotów rządowych i pozarządowych, praktyków i badaczy działających we wszystkich sektorach w osiągnięciu wzajemnych korzyści dla zdrowia i zrównoważenia środowiskowego. Szczególnym celem jest to, by zapewnić wsparcie grupom biedniejszym i znajdującym się w trudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Jak może wyglądać zdrowsza, bardziej sprawiedliwa i zrównoważona Europa w 2040 r.? Przekonaj się sam(a)!

W ramach inicjatywy INHERIT przedstawiono cztery pozytywne scenariusze, jak mogłaby wyglądać Europa w 2040 r. Więcej informacji o opracowywaniu scenariuszy na przyszłość do roku 2040 znajdziesz w sprawozdaniu pt. „Droga do potrójnej wygranej”, w którym możesz się zapoznać ze zrównoważonym stylem życia Adama, Terezy, Milana i Isabelli.

Zastosuj badania w praktyce – dowiedz się, jak korzystać z modelu INHERIT

Model INHERIT to narzędzie wspomagające myślenie systemowe na rzecz zintegrowanego zarządzania. Pomaga ono w zrozumieniu, w jaki sposób wielorakie czynniki wpływają na środowisko, zarówno „tu i teraz” – w miejscu, w którym żyjemy, jak i „tam i później” – w szerszym ekosystemie i na przyszłe pokolenia.

Odkryj lokalne inicjatywy na rzecz potrójnej wygranej w całej Europie w bazie danych INHERIT zawierającej obiecujące praktyki

W bazie danych INHERIT znajdują się informacje na temat ponad 100 obiecujących inicjatyw we wszystkich obszarach związanych z zamieszkiwaniem (przestrzenie zielone, efektywność energetyczna), przemieszczaniem się (aktywny transport) i konsumpcją (zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności).

Kolejne działania mające zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość – europejskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju: pytania i odpowiedzi

Komunikat w sprawie kolejnych działań mających zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość, przedstawiony przez wiceprzewodniczącego Timmermansa, obejmuje wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju, a także zarządzanie w obrębie UE i na całym świecie.

WHO informuje w swoim sprawozdaniu o skali środowiskowych nierówności zdrowotnych

W sprawozdaniu wykorzystano 19 wskaźników nierówności dotyczących warunków miejskich, warunków mieszkaniowych i warunków pracy, podstawowych usług oraz urazów, aby zbadać nierówności istniejące we wszystkich krajach europejskiego regionu WHO. Istnieją dowody, że osoby znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji społecznej są zarazem najbardziej dotknięte zagrożeniami dla środowiska.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju donosi o przyspieszeniu działań w dziedzinie klimatu

W swoim sprawozdaniu pt. „Przyspieszenie działań w dziedzinie klimatu. Nowe ukierunkowanie polityki przez pryzmat dobrobytu” (wrzesień 2019) OECD skupia się na potrzebie zmiany nadrzędnych celów polityki m.in. w dziedzinie transportu, żywności i energii.

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opowiada się za Europejskim Zielonym Ładem

„Istotą [Europejskiego Zielonego Ładu] jest nasza ambicja, aby Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Jest to również konieczne z długoterminowych względów gospodarczych: możliwości wynikające z transformacji ekologicznej przyniosą największe korzyści tym, którzy działają najwcześniej i najszybciej. Chcę, aby Europa była w pierwszym szeregu”.

Projekty realizowane w ramach programu działań w dziedzinie zdrowia

EuroHealthNet – partnerstwo europejskie na rzecz zdrowia, równości i dobrobytu

EuroHealthNet koncentruje się na poprawie stanu zdrowia i zmniejszaniu nierówności w dziedzinie zdrowia, podejmując działania dotyczące czynników społeczno-ekonomicznych i środowiskowych warunkujących zdrowie, realizując cele zrównoważonego rozwoju i przyczyniając się do transformacji systemów opieki zdrowotnej.

JAHEE – wspólne działanie na rzecz równości w dziedzinie zdrowia w Europie

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i samopoczucia obywateli Unii oraz zapewnienie większej równości efektów zdrowotnych dzięki skupieniu się na czynnikach społeczno-gospodarczych związanych ze stylem życia, warunkujących nierówności w dziedzinie zdrowia. Priorytetowe znaczenie w ramach projektu mają migranci, dla których dostęp do służby zdrowia może być utrudniony.

CHRODIS +

CHRODIS PLUS zrzesza 42 partnerów z 21 krajów europejskich, którzy współpracują ze sobą we wdrażaniu projektów pilotażowych i opracowywaniu praktycznych wniosków w dziedzinie chorób niezakaźnych.

Inne ciekawe strony

Gospodarka dobrobytu (wnioski z fińskiej prezydencji w Radzie UE)

Ogólnoeuropejska inicjatywa badawcza Blue Health

Zestawienie informacji EuroHealthNet: nierówności w dziedzinie zdrowia w Europie