Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 246 – Téma

Spolupráca na tvorbe udržateľnej budúcnosti pre všetkých v rámci projektu INHERIT

Caroline Costongsová, riaditeľka EuroHealthNet (European Partnership for Health Equity and Wellbeing/Európske partnerstvo pre rovnosť v oblasti zdravia a dobré životné podmienky), obhajuje prepojenie lepšieho zdravia a znižovania nerovností s iniciatívami v oblasti klímy, ktoré opisuje ako prístup „trojnásobného víťazstva“. Vychádza z výsledkov práce iniciatívy INHERIT financovanej EÚ, ktorej záverečná konferencia sa uskutočnila 10. decembra 2019.

Prečo je potrebné prepojiť životné prostredie a rovnosť so zdravím?

Klimatická kríza a ekologická kríza predstavujú vážnu hrozbu pre verejné zdravie. Ich zvládnutie je naliehavé a od vlád, podnikateľov, spoločenstiev a jednotlivcov si bude vyžadovať zmeny. Kľúčovú úlohu zohrá aj zdravotníctvo, a to nielen v oblasti ekologickejších systémov zdravotnej starostlivosti, ale aj využitím tejto príležitosti na spoluprácu, ktorá umožní a podporí udržateľné zmeny správania v oblasti zdravia.

Musíme si tiež uvedomiť, že ľudia, ktorí čelia sociálno-ekonomickému znevýhodneniu, budú zmenou klímy postihnutí najviac a zároveň budú mať najmenší prospech z opatrení prijatých na jej riešenie. Iniciatíva INHERIT štyri roky analyzovala súvislosti medzi zdravím, životným prostredím a rovnosťou a teraz vyzýva na integrovaný prístup „trojnásobného víťazstva“ na zvládnutie vzájomne prepojených environmentálnych a sociálnych problémov: obmedziť environmentálne vplyvy, zlepšiť zdravie a rozšíriť rovnosť v oblasti zdravia.

Ako možno reálne podnietiť tieto zmeny?

K zmenám dôjde len vtedy, keď sa do nich zapojí každý. Potrebujeme podporiť spoločenstvá, aby podnikli opatrenia, napríklad tým, že im poskytneme počiatočné financovanie a politickú podporu.

Pozrite sa napríklad na Food Garden v Rotterdame, záhradu miestneho spoločenstva, ktorá poskytuje bio-potraviny rodinám s nižším príjmom. Táto záhrada, ktorú obhospodarujú dobrovoľníci, využíva hybridný obchodný model (financovaný zo súkromných, kolektívnych a verejných zdrojov). Má priaznivý vplyv z viacerých hľadísk: je formou odbornej prípravy na pracovisku a pomáha nezamestnaným vrátiť sa na pracovný trh, produkuje zdravé, udržateľné potraviny a slúži ako zeleň v intraviláne mesta. Tento prístup „zdola nahor“ je pre zmenu veľmi dôležitý a mal by sa naliehavo a vo veľkom rozsahu stimulovať a podporovať od miestnej úrovne až po úroveň EÚ.

Food Garden je len jedným z projektov, na ktoré sa zamerala iniciatíva INHERIT: vykonala podrobnú analýzu „trojnásobného víťazstva“ v 15 prípadových štúdiách v 12 krajinách, pričom posudzovala udržateľný a zdravý život (zelené plochy, energetickú efektívnosť), mobilitu (aktívnu dopravu) a spotrebu (výrobu a spotrebu potravín). Nadobudnuté skúsenosti môžu tvorcom politík pomôcť prijať integrovaný prístup, prepojiť rozpočty a zladiť právne predpisy na spustenie zmeny.

Môžu niečo urobiť aj jednotlivci?

Jednoznačne! Každá pomoc je dobrá. Rozhodnutia ľudí týkajúce sa ich životného štýlu nám môžu pomôcť pri prechode na udržateľnejšiu spoločnosť. Ale rozhodujúce je nevyčítať ľuďom ich terajšie správanie. Všetci vieme, aké ťažké je zmeniť sa: potrebujeme na to motiváciu, schopnosti a príležitosť. Rozhodnutie robiť veci inak bude zrejme ťažšie pre menej zámožných a zraniteľných ľudí, ktorí často „uviazli“ v každodennej realite. Tvorcovia politík môžu pomôcť vytvorením spoločenského a fyzického prostredia, ktoré uľahčí ľuďom prijímanie pozitívnych zmien. Musíme tiež zatraktívniť a cenovo sprístupniť zdravú, udržateľnú stravu, zelené plochy a aktívnu dopravu.

Poprední tvorcovia politík, výskumní pracovníci a ekonómovia na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni rokovali o týchto témach na záverečnej konferencii iniciatívy INHERIT. Teraz je čas uvedené slová doložiť skutkami a vytvoriť udržateľný svet, ktorý naozaj môžu zdediť budúce generácie.

Aktivity na úrovni EÚ

Sociálne determinanty

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Aktuality

Poprední odborníci sa na záverečnej konferencii iniciatívy INHERIT podelili o názory na vytvorenie zdravej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti

Odzneli kľúčové myšlienky o tom, ako Komisia, Parlament a členské štáty vykonajú integrované opatrenia na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a „trojnásobného víťazstva“ iniciatívy INHERIT, ako obce zavádzajú inovačné riešenia a či je „rast“ trvalo udržateľný.

Uplatnite teóriu v praxi! Použite súpravu politických nástrojov INHERIT

Ako môžete prispieť k „trojnásobnému víťazstvu“ a pomôcť vytvoriť zdravšiu, spravodlivejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť? Pozrite si tieto nápady – a šírte ich ďalej!

Informačné správy o politike INHERIT poskytujú usmernenie k udržateľnej zmene

V tejto sérii informačných správ poskytuje iniciatíva INHERIT usmernenie k trom kritickým oblastiam, ktoré sú základom udržateľnej zmeny: integrovanej správy veci verejných, zmeny správania a rovnosti v oblasti zdravia.

10 ponaučení týkajúcich sa osvedčených postupov, ktorú si môžu osvojiť miestne iniciatívy na dosiahnutie „trojnásobného víťazstva“

Ponaučenia týkajúce sa osvedčených postupov vychádzajú z 15 prípadových štúdii projektu INHERIT a určené sú na podporu vládnych a mimovládnych subjektov, lekárov a výskumných pracovníkov, ktorí pracujú vo všetkých odvetviach s cieľom dosiahnuť vzájomné prínosy pre zdravie a environmentálnu udržateľnosť, a najmä na prospech chudobnejších a sociálno-ekonomicky znevýhodnených skupín.

Ako bude vyzerať zdravšia, spravodlivejšia a udržateľnejšia Európa v roku 2040? Presvedčte sa sami!

INHERIT predstavuje štyri pozitívne scenáre, ako by mohla vyzerať Európa v roku 2040. Ďalšie informácie o vypracovaní scenárov budúcnosti do roku 2040 nájdete v správe „Reaching the Triple-Win“ (Cesta k trojnásobnému víťazstvu), v ktorej sa môžete zároveň oboznámiť s udržateľným životným štýlom Adama, Terezy, Milana a Isabelle.

Aplikujte výskum – zistite, ako využiť model INHERIT

Model INHERIT je nástroj na pomoc systémovému chápaniu integrovanej správy veci verejných. Pomáha pochopiť vplyvy viacerých faktorov na životné prostredie, a to jednak „tu a teraz“ na miestach, kde žijeme, ako aj „tam a potom“ v širšom ekosystéme a v budúcich generáciách.

Objavte miestne iniciatívy „trojnásobného víťazstva“ v celej Európe v databáze sľubných postupov iniciatívy INHERIT

V databáze INHERIT je zhromaždených viac ako 100 sľubných postupov v mnohých oblastiach života (zelené plochy, energetická efektívnosť), mobility (aktívna doprava) a spotreby (udržateľná výroba a spotreba potravín).

Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť – európske opatrenia zamerané na udržateľnosť: otázky a odpovede

Oznámenie o ďalších krokoch pre udržateľnú európsku budúcnosť, ktoré predložil podpredseda Timmermans, obsahuje ekonomické, sociálne a environmentálne rozmery udržateľného rozvoja a udržateľnej správy vecí verejných v EÚ a vo svete.

Správa WHO odhaľuje rozsah nerovností v oblasti environmentálneho zdravia

V správe sa používa 19 ukazovateľov nerovnosti v oblasti mestských podmienok, podmienok bývania, pracovných podmienok, základných služieb a úrazov s cieľom poukázať na nerovnosti, ktoré existujú vo všetkých krajinách európskeho regiónu WHO. Dôkazy potvrdzujú, že sociálne najviac znevýhodnenými skupinami sú tie skupiny, ktoré sú najviac vystavené environmentálnym nebezpečenstvám.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj oznamuje urýchlenie opatrenia v oblasti klímy

Vo svojej správe „Urýchlenie opatrenia v oblasti klímy: nové zameranie politík cez optiku dobrých životných podmienok“ (september 2019) OECD poukazuje na potrebu nového rámca politických cieľov, okrem iného v oblastiach dopravy, potravín a energetiky.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová presadzuje európsky ekologický dohovor

„Jeho jadrom je náš záväzok stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom sveta. Je to aj dlhodobá ekonomická nevyhnutnosť: tí, ktorí najrýchlejšie urobia prvé kroky, využijú príležitosti, ktoré ponúka ekologická transformácia. Chcem, aby Európa bola priekopníkom.“

Projekty v rámci programu v oblasti zdravia

EuroHealthNet – európske partnerstvo zdravia, rovnosti a dobrých životných podmienok

Sieť EuroHealthNet sa zameriava na zlepšovanie zdravia a obmedzovanie nerovností v oblasti zdravia ovplyvňovaním sociálno-ekonomických a environmentálnych determinantov zdravia, integrovaním cieľov udržateľného rozvoja a podporovaním transformácie zdravotníckych systémov.

JAHEE – Joint Action Health Equity Europe

Hlavným cieľom tohto projektu je zlepšiť zdravie a životné podmienky občanov EÚ a dosiahnuť väčšiu spravodlivosť zdravotných výsledkov, a to zameraním sa na sociálno-ekonomické determinanty nerovností v oblasti zdravia, ktoré súvisia so životným štýlom. Prioritou sú migranti, ktorí majú problémy s prístupom k zdravotníckym službám.

CHRODIS +

V rámci akcie CHRODIS PLUS spolupracuje 42 partnerov z 21 európskych krajín na realizácii pilotných projektov a získavaní praktických poznatkov v oblasti neprenosných ochorení.

Ďalšie zaujímavé odkazy