Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 246: V žarišču

Skupno delo pri ustvarjanju trajnostne prihodnosti za vse (INHERIT)

Caroline Costongs, direktorica EuroHealthNet (Evropsko partnerstvo za zdravje, enakost in dobrobit) se zavzema za povezovanje pobud za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti s podnebnimi pobudami, t. i. trojni pristop. V nadaljevanju poudarja rezultate pobude INHERIT, financirane s sredstvi EU, predstavljene na sklepni konferenci 10. decembra 2019.

Zakaj povezati okolje in enakost z zdravjem?

Podnebne in ekološke krize resno ogrožajo javno zdravje. Potrebne so hitre rešitve in spremembe na ravni vlad, podjetij, skupnosti in posameznikov. Tudi zdravstveni sektor ima ključno vlogo, ne samo z ekologizacijo zdravstvenih sistemov, temveč tudi s sodelovanjem pri omogočanju in spodbujanju trajnostnih in zdravih sprememb vedenja.

Vedeti moramo tudi, da bodo podnebne spremembe najbolj prizadele socialno in ekonomsko prikrajšane ljudi, ki bodo imeli najmanj koristi od povezanih podnebnih ukrepov. V okviru pobude INHERIT so se štiri leta opravljale analize povezav med zdravjem, okoljem in enakostjo, zdaj pa pobuda poziva k integriranemu trojnemu pristopu za reševanje medsebojno povezanih okoljskih in socialnih izzivov: zmanjšanje vplivov na okolje, izboljšanje zdravja in povečanje enakosti v zdravju.

Kako se lahko uvedejo te spremembe?

Stvari se bodo spremenile šele, ko bomo sodelovali vsi. Skupnosti moramo spodbujati, da ukrepajo, denimo tako, da jim zagotovimo začetni kapital in politično podporo.

Dober primer je denimo Food Garden v Rotterdamu, skupnostni vrt, ki zagotavlja ekološko hrano za družine z nizkimi dohodki. V njem delajo prostovoljci po hibridnem poslovnem modelu (financiranje iz zasebnih, skupnih in javnih virov). Vrt ima številne pozitivne učinke: omogoča usposabljanje na delovnem mestu in brezposelnim pomaga pri ponovnem vstopu na trg dela, proizvaja zdravo, trajnostno hrano in razširja zelene površine v mestnem okolju. Gre za pristop od spodaj navzgor, ki je bistvenega pomena za spremembo. Treba bi ga bilo spodbujati ter nujno in v velikem obsegu podpreti od lokalne ravni do ravni EU.

To je samo ena od pobud, ki jih je preučil INHERIT: temeljito je analiziranih 15 študij primera s trojnim pozitivnim učinkom v 12 državah, pri čemer smo obravnavali trajnostno in zdravo življenje (zelena površina, energetska učinkovitost), mobilnost (aktivni načini prevoza) in porabo (proizvodnja in poraba hrane). Pridobljene izkušnje lahko pomagajo oblikovalcem politik, da sprejmejo integrirani pristop, povežejo proračune in uskladijo predpise, da bi spodbudili ukrepanje.

Ali lahko tudi posameznik kaj stori?

Seveda! Tudi najmanjši prispevek je v veliko pomoč. Osebne izbire lahko pomagajo k prehodu na bolj trajnostno družbo. Vendar je bistveno, da nikogar ne krivimo za sedanje ravnanje. Vemo, da so spremembe zahtevne: potrebujemo motivacijo, zmožnost in priložnost, da to storimo. Odločitev, da bomo drugače ravnali, je lahko težja za manj premožne in ranljive osebe, ki jih omejujejo vsakdanje življenjske razmere. Snovalci politik lahko pomagajo ustvariti družbena in stvarna okolja, ki ljudem olajšajo sprejemanje pozitivnih sprememb Poskrbeti moramo tudi za to, da bosta uživanje zdrave, trajnostne hrane ter uporaba zelenih površin in aktivnih načinov prevoza privlačna in cenovno dostopna.

O teh temah so na sklepni konferenci INHERIT razpravljali vodilni snovalci politik na ravni EU, nacionalni in lokalni ravni ter ekonomisti. Zdaj je čas, da jih podpremo z nujnimi ukrepi in ustvarimo trajnosten svet, ki bo lahko dejansko dediščina prihodnjih generacij.

Dejavnosti na ravni EU

Družbeni dejavniki

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Novice

Vodilni strokovnjaki na sklepni konferenci INHERIT izmenjali mnenja o vzpostavitvi zdrave, pravične in trajnostne prihodnosti

Predstavljeni so bili ključni vpogledi v to, kako bodo Komisija, Evropski parlament in države članice izvajali integrirane ukrepe za dosego ciljev trajnostnega razvoja in „trojnega pozitivnega učinka“ projekta INHERIT, kako občine izvajajo inovativne rešitve in ali je rast trajnostna.

Iz teorije v prakso – sklop instrumentov politike INHERIT

Kako lahko prispevate k „trojnemu pozitivnemu učinku“ in pomagate ustvariti bolj zdravo, pravičnejšo in trajnostno prihodnost? Preučite te ideje in jih delite!

Poročila o politiki INHERIT zagotavljajo smernice za trajnostne spremembe

Ta sklop predstavitev politike INHERIT podaja smernice za tri ključna področja v središču trajnostnih sprememb: integrirano upravljanje, spremembe vedenja in enakost na področju zdravja.

10 napotkov za dobro prakso, namenjenih lokalnim pobudam pri doseganju trojnega pozitivnega učinka

Napotki za dobro prakso temeljijo na 15 študijskih primerih INHERIT. Namenjeni so vladnim in nevladnim akterjem, strokovnim delavcem in raziskovalcem v različnih sektorjih za doseganje vzajemnih koristi na področju zdravja in okoljske trajnosti, zlasti naj bi koristili revnejšim ter socialno in ekonomsko prikrajšanim skupinam.

Kakšna bo bolj zdrava, pravičnejša in trajnostnejša Evropa leta 2040? Preverite!

INHERIT predstavlja štiri pozitivne scenarije, kakšna bi bila lahko Evropa leta 2040. Več o tem, kako so razvili te scenarije, boste izvedeli iz poročila Ustvarjanje trojnega pozitivnega učinka. Spoznajte tudi trajnostni življenjski slog Adama, Tereze, Milana in Isabelle.

Uporaba raziskav – kako uporabljati model INHERIT

Model INHERIT je orodje za pomoč pri sistemskem razmisleku o integriranem upravljanju. Orodje pomaga razumeti, kako številni dejavniki vplivajo na okolje tukaj in zdaj, kakor tudi na širši ekosistem in prihodnje generacije.

V podatkovni bazi INHERIT obetavnih praks poiščite lokalne pobude s trojnim pozitivnim učinkom

Podatkovna zbirka INHERIT vsebuje več kot 100 obetavnih praks na vseh področjih življenja (zelene površine, energetska učinkovitost), mobilnost (aktivni načini prevoza) in potrošnja (trajnostna proizvodnja in poraba hrane).

Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope – Evropsko ukrepanje za trajnost: vprašanja in odgovori

Sporočilo o naslednjih korakih za trajnostno evropsko prihodnost, ki ga je predstavil podpredsednik Frans Timmermans, vsebuje ekonomsko, socialno in okoljsko razsežnost trajnostnega razvoja ter upravljanja v EU in v svetu.

Poročilo SZO o obsegu neenakosti na področju zdravja zaradi okolja

Poročilo z uporabo 19 kazalnikov neenakosti na področju mestnih, stanovanjskih in delovnih razmer, osnovnih storitev in poškodb analizira neenakosti v vseh državah evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije. Dokazi potrjujejo, da okoljske nevarnosti najbolj prizadenejo socialno prikrajšane.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj poroča o pospeševanju podnebnih ukrepov

V svojem poročilu „Pospeševanje podnebnih ukrepov: preusmeritev politik za dobrobit” (september 2019) se OECD osredotoča na potrebo po preoblikovanju glavnih političnih ciljev na področjih (med drugimi) prometa, hrane in energije.

Novoizvoljena predsednica Ursula von der Leyen se zavzema za evropski zeleni dogovor

„Osrednjo vlogo pri tem ima naša zaveza, da postanemo prva podnebno nevtralna celina na svetu. Poleg tega gre za dolgoročno ekonomsko nujnost: priložnosti ekološkega prehoda bodo izkoriščali tisti, ki bodo ukrepali prvi in najhitreje. Želim, da ima Evropa vodilno vlogo.”

Projekti zdravstvenega programa

Mreža EuroHealthNet – Evropsko partnerstvo za zdravje, enakost in dobrobit

Mreža EuroHealthNet si prizadeva za izboljševanje zdravja in zmanjševanje neenakosti na področju zdravja z vplivanjem na socialno-ekonomske in okoljske dejavnike, vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja in prispevanjem k preobrazbi zdravstvenih sistemov.

JAHEE – Skupni ukrep Enakost na področju zdravja v Evropi

Glavni cilj projekta je izboljšati zdravje in dobrobit državljanov EU ter doseči večjo enakost glede zdravstvenih rezultatov z osredotočanjem na socialno-ekonomske dejavnike neenakosti v zdravju, povezane z življenjskim slogom. Prednost imajo migranti, ki imajo lahko težave pri dostopu do zdravstvenih storitev.

CHRODIS +

CHRODIS PLUS združuje 42 partnerjev iz 21 evropskih držav, ki sodelujejo pri izvajanju pilotnih projektov in pridobivanju praktičnih izkušenj na področju nenalezljivih bolezni.

Druge zanimive povezave

Ekonomija dobrobiti (sklepi finskega predsedstva)

Vseevropska raziskovalna pobuda za modro zdravje

Informativni pregled EuroHealthNet: neenakosti na področju zdravja v Evropi