Gå direkt till innehållet
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 246 – I fokus

Inherit – samarbete för att skapa en hållbar framtid för alla

Caroline Costongs, direktör för Eurohealthnet (det europeiska partnerskapet för hälsa, jämlikhet och välbefinnande) vill koppla ihop bättre hälsa och ökad jämlikhet med klimatinsatser i det hon beskriver som en strategi för ”tredubbel vinst”. Hon utgår från det EU-finansierade Inherit-initiativet som höll sin slutkonferens den 10 december 2019.

Varför ska man koppla ihop miljö med jämlikhet och hälsa?

Klimat- och miljökrisen utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. Det är viktigt att vi hanterar krisen snabbt och det innebär att länder, företag, lokalsamhällen och enskilda måste göra förändringar. Hälso- och sjukvården spelar också en viktig roll, inte bara för att göra vården grönare, utan också för att ta chansen att samarbeta för att möjliggöra och bidra till en hållbar och sund beteendeförändring.

Vi måste också bli medvetna om att socioekonomiskt missgynnade grupper kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna och dra minst nytta av klimatinsatserna. Inherit-initiativet har i fyra år analyserat sambandet mellan hälsa, miljö och jämlikhet och förespråkar nu en integrerad strategi för ”tredubbel vinst” för att hantera de samverkande utmaningarna för miljön och samhället: minska miljöpåverkan, förbättra folkhälsan och öka jämlikheten inom hälsa.

Hur kan de här förändringarna komma till stånd?

Vi kan bara förändra situationen om alla är med. Vi måste uppmuntra lokalsamhällena att agera, t.ex. genom att ge dem startkapital och politiskt stöd.

Ta till exempel Food Garden i Rotterdam, en lokal köksträdgård som levererar ekologisk mat till familjer med låg inkomst. Personalen består av frivilliga och trädgården finansieras av privata, kollektiva och offentliga källor. Det har en positiv effekt på många sätt. Det ger arbetslivserfarenhet och hjälper arbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Trädgården producerar också sund och hållbar mat och gör kvarteret grönare. Den här ”nedifrån och upp-strategin” skapar förändring och bör genast uppmuntras och stödjas i stor skala, från lokal nivå till EU-nivå.

Food Garden är bara ett exempel. Inherit-initiativet har studerat femton initiativ med ”tredubbel vinst” i tolv länder där man tittat på en hållbar och sund boendemiljö (grönområden och energieffektivitet), rörlighet (aktiva transportsätt) och konsumtion (produktion och konsumtion av livsmedel). Det vi har lärt oss kan hjälpa beslutsfattarna att ta fram en integrerad strategi, koppla ihop olika budgetar och anpassa lagstiftningen för att driva på utvecklingen.

Kan vi som enskilda personer göra något?

Absolut! Allt insatser, stora som små, är till stor hjälp. Våra val kan hjälpa oss att ställa om till mer hållbara samhällen. Men det är också viktigt att inte kritisera folk för hur de lever. Vi vet alla att det är svårt att ändra sig – vi måste ha motivation, förmåga och möjlighet att göra det. Att handla annorlunda kan vara svårare för mindre välbeställda och utsatta människor som ofta är fastlåsta i sina levnadsvillkor. Beslutsfattarna kan hjälpa till genom att skapa sociala och fysiska miljöer som gör det lättare för folk att göra positiva förändringar. Vi måste också göra det attraktivt och ekonomiskt överkomligt att äta sund och hållbar mat, njuta av grönområden och använda aktiva transportsätt.

Ledande beslutsfattare från EU och medlemsländerna, forskare och ekonomer diskuterade de här frågorna på Inherits slutkonferens. Det är nu dags att backa upp orden med snabb handling och skapa en hållbar värld som kan ärvas av framtida generationer.

Åtgärder på EU-nivå

Sociala faktorer

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nyheter

Inherits slutkonferens – ledande experter diskuterar hur vi kan skapa en sund, rättvis och hållbar framtid

På konferensen framkom att EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsländerna kommer att genomföra integrerade åtgärder för att nå målen för hållbar utveckling och initiativet Inherits ”tredubbla vinst”. Man diskuterade också hur kommunerna genomför innovativa lösningar och om tillväxten är hållbar.

Omsätt teorin i praktiken med Inherits verktygslåda!

Hur kan du bidra till den ”tredubbla vinsten” och vara med och skapa en mer sund, rättvis och hållbar framtid? Titta på de här idéerna och dela dem!

Inherits policydokument ger vägledning om hållbara förändringar

I de här policydokumenten finns vägledning om tre viktiga områden för hållbar förändring: integrerad förvaltning, beteendeförändring och jämlik hälsa.

Tio bra lösningar som lokala initiativ kan använda för att få en ”tredubbel vinst”

Exemplen bygger på femton Inherit-studier. Tanken är att de ska hjälpa statliga och icke-statliga aktörer, yrkesverksamma och forskare som jobbar över sektorsgränserna att nå fördelar för både hälsa och miljö som särskilt gagnar fattiga och socioekonomiskt missgynnade grupper.

Hur ser ett sundare, rättvisare och hållbarare Europa ut 2040?

Inherit presenterar fyra positiva scenarier för hur Europa kan se ut 2040. Läs om arbetet med framtidsscenarierna i rapporten Reaching the triple win och se hur Adam, Tereza, Milan och Isabella har anammat en hållbar livsstil.

Tillämpad forskning – så används Inherit-modellen

Inherit-modellen är ett verktyg som bidrar till ett systematiskt tänkande när det gäller integrerad förvaltning. Modellen hjälper oss att förstå hur många olika drivkrafter påverkar miljön, både ”här och nu” där vi bor och ”där och då” i det större ekosystemet och för kommande generationer.

Läs om lokala initiativ för ”tredubbel vinst” i Europa i Inherits databas med lovande praxis

I databasen finns över 100 exempel på lovande praxis på områdena boendemiljö (grönområden och energieffektivitet), rörlighet (aktiva transportsätt) och konsumtion (hållbar produktion och konsumtion av livsmedel).

Nästa steg för en hållbar europeisk framtid – frågor och svar om EU:s åtgärder för hållbarhet

Meddelandet om nästa steg för en hållbar europeisk framtid, som lades fram av EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, omfattar de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling och förvaltning i och utanför EU.

WHO-rapport visar på stora skillnader när det gäller hälsa och miljö

I rapporten används 19 indikatorer för ojämlikhet i fråga om boende, arbetsvillkor, grundläggande tjänster och skador för att belysa de ojämlika förhållanden som råder i alla länder i WHO:s Europaregion. Rapporten visar att de mest missgynnade grupperna är de som påverkas mest av miljöriskerna.

OECD rapporterar om påskyndade klimatåtgärder

I rapporten Accelerating Climate Action: Refocusing Policies through a Well-being Lens (september 2019) fokuserar OECD på behovet av att ändra de övergripande politiska målen för transport, livsmedel och energi.

EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen förespråkar en europeisk grön giv

”Kärnan i vår satsning är vårt åtagande att bli världens första klimatneutrala världsdel. Det är också en långsiktig ekonomisk nödvändighet: de som agerar först och snabbast kommer att vara de som drar nytta av de möjligheter som den ekologiska omställningen erbjuder. Jag vill att EU ska bli en föregångare.”

Projekt inom folkhälsoprogrammet

Eurohealthnet – det europeiska partnerskapet för hälsa, jämlikhet och välbefinnande

Eurohealthnet vill förbättra folkhälsan och minska ojämlikheterna i hälsa genom att inrikta sig på socioekonomiska och miljömässiga hälsofaktorer, integrera målen för hållbar utveckling och bidra till omställningen av hälso- och sjukvårdssystemen.

JAHEE – gemensam åtgärd för jämlik hälsa i Europa

Det viktigaste målet för projektet är att förbättra EU-invånarnas hälsa och välbefinnande och uppnå en jämlikare hälsa genom att fokusera på socioekonomiska, livsstilsrelaterade hälsofaktorer. Projektet prioriterar migranter som kan ha svårt att få tillgång till vård.

Chrodis +

Chrodis plus samlar 42 partner från 21 europeiska länder som samarbetar om pilotprojekt och bästa praxis när det gäller icke-överförbara sjukdomar.

Läs mer