Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 247 — На фокус

Научният комитет по здравни, екологични и възникващи рискове участва в ежегодната проява на общността за знания за околната среда

от Марко Виги, член на Научния комитет по здравни, екологични и възникващи рискове (НКЗЕВР) и председател на неговата работна група за системата на ЕС за прогнози за околната среда (FORENV) — Нововъзникващи проблеми при взаимодействието между екологичните и социалните аспекти (цикъл 2018—2019 г.), Институт по водите IMDEA, Алкала де Енарес (Мадрид), Испания.

В допълнение към обичайната си дейност да изготвя научни оценки на риска за Европейската комисия, НКЗЕВР участва в ежегодната проява на системата на ЕС за прогнози за околната среда (FORENV).

Първият годишен цикъл на FORENV обхвана 2018—2019 г. (като година по-рано бе проведено предварително пилотно проучване) и бе стартиран от общността за знания за околната среда през 2017 г., за да се идентифицират, характеризират и оценяват нововъзникващи проблеми, които могат да представляват рискове или възможности за състоянието на околната среда и човешкото здраве, а след това резултатите да бъдат съобщавани на създателите на политики и други заинтересовани страни, за да се насърчават навременни и подходящи действия.

Общността за знания за околната среда, ръководена от ГД „Околна среда“ на Европейската комисия, представлява сътрудничество между различни ведомства на Комисията, учредено с цел използване на нови начини за изграждане и обмен на знания, свързани със създаването на политики в областта на околната среда.

Целта на проявата FORENV е общността да извършва проучвания по десет нововъзникващи проблема всяка година. Това е процес, обхващащ пет етапа, който продължава от есента на дадена година до есента на следващата година. Петте етапа са: събиране на информация и определяне на обхвата; разбиране и подбор; характеризиране; валидиране; резултати и съобщаване за тях.

НКЗЕВР основно участва в етапа по валидиране, който включва характеризиране на около 10 приоритетни проблема. По-конкретно от НКЗЕВР се иска да отговори на три въпроса:

  • Вероятно ли е установените нововъзникващи проблеми да доведат до описаните рискове и/или възможности или до други рискове и/или възможности?
  • Описаните очаквани последици (положителни или отрицателни) върху околната среда и човешкото здраве правдоподобни ли са, включително очакваните срокове?
  • Възможно ли е да се оцени и класифицира значението на установените нововъзникващи проблеми въз основа на последиците за околната среда и човешкото здраве?

НКЗЕВР отговаря на тези въпроси, като изготвя становище, което включва преглед на характеристиките и класифициране на проблемите според потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

Освен че по този начин участват в етапа на валидиране на ежегодната проява, членовете на НКЗЕВР се приканват да посещават семинарите за експерти по време на етапа „разбиране и подбор“, на които се прави преглед и се обсъждат нововъзникващи теми, те се групират и се определят приоритетните нововъзникващи проблеми, които биха могли да са от значение за политиките на ЕС.

По време на първата годишна проява FORENV темите включваха нововъзникващи екологични проблеми, свързани с новите технологии в градска среда и нововъзникващи проблеми във взаимодействието между екологичните и социалните аспекти.

Вторият годишен цикъл на FORENV продължава до септември 2020 г. и е насочен към нововъзникващи проблеми, свързани с иновациите в зелената икономика на бъдещето.

За повече информация

Научният комитет по безопасност на потребителите предоставя насоки относно наноматериалите, за да помогне на индустрията да спазва действащото законодателство.

Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) наскоро публикува насоки за публичните органи и козметичната индустрия, за да им помогне да спазват действащото законодателство на ЕС в областта на козметиката (Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти) по отношение на оценката на безопасността на наноматериалите, предназначени за използване в козметични продукти. Използването на наноматериали в козметични продукти може да е от полза, например когато те се използват като UV филтри в слънцезащитни средства или като консерванти, за да предотвратят влошаване на качеството на козметичните продукти. Въпреки това едни и същи нанометрични характеристики, които могат да са полезни в даден козметичен продукт, могат също така да представляват риск за потребителя. Трябва да се извършва задълбочена оценка на безопасността на всички наноматериали, които ще се използват като козметични съставки, като се обръща специално внимание на нанометричните характеристики (например изключително малък размер), за да се гарантира безопасността на потребителите.

През 2012 г. НКБП публикува насоки за оценяване на безопасността на наноматериалите в козметиката, но оттогава има нови развития в областта на изследванията за безопасност на наноматериалите, като НКБП направи оценка на няколко досиета за безопасността на наноматериалите. Поради това бяха нужни актуализирани насоки, за да се направи преглед на основните въпроси и изискванията за данни, свързани с оценяването на безопасността на наноматериалите в козметиката.

В новите насоки се подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на безопасността на наноматериалите с оглед на отличителните свойства в рамките на наномащаба, взаимодействията и/или въздействията, които може да се отличават от конвенционалната форма на същите материали. Насоките съдържат информация и списък с методи, които не изискват използване на животни, като тези методи могат да се прилагат и по отношение на наноматериали, като се вземат предвид техните специфични аспекти.

Предоставен е и контролен списък, за да могат както заявителите, така и НКБП бързо да проверяват дали досиетата са пълни и да не се допуска подаването на непълни досиета или на неуместна или излишна информация. Това би трябвало да повиши ефективността на процеса на оценяване на безопасността и да спести време и ресурси на заявителите и на НКБП.

За повече информация