Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 247 – Fokus

Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici deltager i miljøvidensfælleskabets årlige initiativ

af Marco Vighi, IMDEA Water Institute, Alcalá de Henares i Madrid. Marco Vighi er medlem af Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici (SCHEER) og formand for SCHEER's arbejdsgruppe vedrørende Environmental Foresight System (FORENV), der i perioden 2018-2019 havde fokus på nye problemstillinger med miljømæssig og social relevans.

Ud over sit sædvanlige arbejde med at udarbejde videnskabelige risikovurderinger for Europa-Kommissionen deltager SCHEER i EU's Environmental Foresight System (FORENV) – et samarbejde, der løber over ét år ad gangen.

Den første FORENV-runde blev gennemført i 2018-2019 med forudgående pilotundersøgelse fra året før. Den blev iværksat af miljøvidensfælleskabet Environment Knowledge Community i 2017 for at identificere, beskrive og vurdere nye spørgsmål, der kan udgøre risici eller muligheder for miljøet og for menneskers sundhed, og derefter formidle resultaterne til de politiske beslutningstagere og andre interessenter for at tilskynde dem til en rettidig og hensigtsmæssig indsats.

Miljøvidensfællesskabet, der ledes af EU-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø, er et samarbejde mellem forskellige afdelinger i Europa-Kommissionen og er oprettet for at fremme ny viden og vidensudveksling relateret til miljøpolitik.

FORENV-initiativet har til formål at undersøge ca. ti nye emner hvert år. Det er en proces med fem trin, der løber fra efterår til efterår. De fem trin består i at: indsamle data og fastlægge rammerne for undersøgelsen, forstå og udvælge data, karakterisere problemstillinger, validere resultaterne og formidle dem.

SCHEER er hovedsageligt involveret i valideringsdelen af processen, der omfatter karakterisering af omkring ti prioriterede emner. Konkret beder Kommissionen SCHEER om at besvare tre spørgsmål:

  • Er det sandsynligt, at de nye problemstillinger faktisk medfører de risici og/eller muligheder, som dataene tyder på?
  • Er de forventede virkninger (positive eller negative) på miljøet og menneskers sundhed sandsynlige, og er den forventede tidshorisont realistisk?
  • Kan man vurdere og rangordne relevansen af de udvalgte nye problemstillinger på baggrund af indvirkningen på miljøet og menneskers sundhed?

SCHEER besvarer disse spørgsmål ved at udarbejde en udtalelse, der gennemgår karakteriseringen og rangordner problemstillingerne efter deres potentielle effekt på menneskers sundhed og miljøet.

Medlemmerne af SCHEER indbydes derudover til at deltage i ekspertworkshopper på forståelses- og udvælgelsestrinnet. Her er fokus at gennemgå og drøfte nye problemstillinger, gruppere dem og prioritere dem efter, hvor vigtige de er for EU's politikker.

Ved det første årlige FORENV-møde omfattede emnerne nye miljøspørgsmål i forbindelse med nye teknologier i bymiljøer og nye problemstillinger, der vedrører både miljø- og samfundsmæssige spørgsmål.

Den anden FORENV-runde fortsætter frem til september 2020 og fokuserer på nye problemstillinger inden for innovation i fremtidens grønne økonomi.

Læs mere

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed vejleder om nanomaterialer for at hjælpe industrien med at overholde den nuværende lovgivning

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) har for nylig offentliggjort en vejledning til de offentlige myndigheder og kosmetikindustrien, som skal gøre det lettere for dem at overholde den gældende EU-lovgivning (EF nr. 1223/2009) med hensyn til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer, der anvendes som kosmetiske bestanddele. Brugen af nanomaterialer i kosmetiske produkter kan være gavnlig, f.eks. som UV-filtre i solcreme eller som konserveringsmidler, der forhindrer nedbrydning af de kosmetiske produkter. De nanoegenskaber, der kan være nyttige i et kosmetisk produkt, kan imidlertid også udgøre en risiko for forbrugeren. For at garantere forbrugernes sikkerhed, skal der foretages en grundig sikkerhedsvurdering af alle nanomaterialer, der er beregnet til at blive brugt som kosmetisk bestanddel, og der skal tages særligt hensyn til det specielle ved nanomaterialer – bl.a. den meget lille størrelse.

I 2012 offentliggjorde VKF en vejledning om sikkerhedsvurdering af nanomaterialer i kosmetik, men siden da er der sket ny udvikling inden for forskningen i sikkerheden af nanomaterialer, og VKF har vurderet flere sager om sikkerheden af nanomaterialer. Der var derfor behov for en opdateret vejledning for at give et overblik over de vigtigste spørgsmål og datakrav i forbindelse med sikkerhedsvurderingen af nanomaterialer i kosmetik.

I den nye vejledning fremhæves det, at der er behov for at tage særlige hensyn i sikkerhedsvurderingen af nanomaterialer på grund af de særlige egenskaber, som nanostørrelsen medfører, måden, de interagerer på, og/eller deres effekt, som alle kan afvige fra den konventionelle form af de samme materialer. Vejledningen indeholder også information om og en liste over metoder uden dyreforsøg, der kan anvendes i undersøgelsen af de nanospecifikke aspekter ved nanomaterialer.

Der er også en tjekliste, som giver både ansøgerne og VKF mulighed for hurtigt at vurdere, om dokumentationen er fuldstændig, og dermed forhindre, at der indsendes ufuldstændige ansøgninger med utilstrækkelige/irrelevante data. Tjeklisten skal strømline sikkerhedsevalueringsprocessen og spare tid og ressourcer for både ansøgerne og VKF.

Læs mere