Skip to main content
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 247 – Focus

SCHEER doet mee aan jaarlijks initiatief Environment Knowledge Community

door Marco Vighi, lid van het Wetenschappelijk Comité voor milieu- en opkomende risico’s (SCHEER) en voorzitter van de SCHEER-werkgroep over het EU-systeem voor milieuprognose (FORENV) – Opkomende kwesties op het snijpunt van milieu en sociaal beleid (jaarcyclus 2018-19), IMEA Water Institute, Alcalá de Henares (Madrid), Spanje.

Naast zijn reguliere wetenschappelijke risicobeoordelingen in opdracht van de Europese Commissie, neemt het Wetenschappelijk Comité voor milieu- en opkomende risico’s SCHEER deel aan het jaarlijkse initiatief van het EU-systeem voor milieuprognose (FORENV).

Deze eerste jaarlijkse FORENV-cyclus (2018-2019) werd na een verkennende studie in 2017 door de Environment Knowledge Community opgestart om opkomende risico’s en kansen voor het milieu en de gezondheid van de mens te identificeren, te karakteriseren en te beoordelen, en daarmee vervolgens beleidsmakers en andere belanghebbenden aan te moedigen tot tijdige passende maatregelen.

In de Environment Knowledge Community werken onder leiding van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie verschillende diensten van de Europese Commissie samen om op allerlei nieuwe manieren kennis te vergaren en uit te wisselen voor de beleidsvorming op milieugebied.

Tijdens de FORENV-cyclus worden elk jaar een tiental opkomende problemen behandeld. Het gaat om een proces in vijf stappen dat steeds begint in het najaar. Die vijf stappen zijn: informatie verzamelen en beoordelen; analyseren en selecteren; beschrijven; valideren; output en communicatie.

Het SCHEER is voornamelijk betrokken bij het validatiegedeelte van het proces nadat er zo'n tien prioritaire kwesties zijn beschreven. Het comité moet drie vragen beantwoorden:

  • Is het waarschijnlijk dat de opkomende kwesties de beschreven (of andere) risico’s en/of kansen met zich meebrengen?
  • Is de beschreven verwachte (positieve of negatieve) impact op het milieu en de gezondheid van de mens aannemelijk, met inbegrip van het verwachte tijdsbestek?
  • Hoe beoordeelt en rangschikt u de opkomende kwesties op basis van de verwachte gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens?

Het SCHEER evalueert de beschreven kenmerken en rangschikt de kwesties volgens de mogelijke gevolgen voor mens en milieu.

SCHEER-leden nemen niet alleen deel aan de validering in het kader van de jaarlijkse cyclus, maar ook aan workshops van deskundigen tijdens de analyse- en selectiefase, waarbij de nadruk ligt op de evaluatie en bespreking van opkomende thema’s met het oog op het EU-beleid, om de ernst en onderlinge verbanden te bepalen.

In de eerste jaarlijkse FORENV-cyclus ging het onder meer over nieuwe technologieën in stedelijke omgevingen en problemen op het snijpunt van milieu en sociaal beleid.

De tweede jaarlijkse FORENV-cyclus loopt tot september 2020 en spitst zich toe op innovaties in de groene economie van de toekomst.

Meer informatie

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid geeft richtsnoeren over nanomaterialen om de industrie te helpen aan de huidige wetgeving te voldoen.

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid heeft onlangs een handleiding gepubliceerd om overheidsinstanties en cosmeticabedrijven te helpen te voldoen aan de huidige cosmeticawetgeving van de EU (Verordening (EG) nr. 1223/2009), wat betreft de veiligheidsbeoordeling van nanomaterialen voor gebruik in cosmetica. Die nanomaterialen kunnen nuttig zijn, bijvoorbeeld als UV-filters in zonnebrandmiddelen of als conserveringsmiddelen. Maar juist die nuttige kenmerken op nanoschaal kunnen ook een risico voor de consument vormen. Van elk nanomateriaal dat is bedoeld als cosmetica-ingrediënt, moet een grondige veiligheidsevaluatie worden uitgevoerd met speciale aandacht voor nanokenmerken (d.w.z. met uiterst kleine afmetingen) om de veiligheid van de consument te waarborgen.

In 2012 publiceerde het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid een leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van nanomaterialen in cosmetische producten, maar sindsdien zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest op dit gebied en heeft het comité al verschillende dossiers behandeld. Er was dan ook een geactualiseerde leidraad nodig.

De vernieuwde leidraad schenkt meer aandacht aan de specifieke eigenschappen, interacties en/of effecten van materialen op nanoschaal. Hij bevat ook informatie en een lijst van methoden zonder dierproeven die voor nanomaterialen kunnen worden gebruikt, met inachtneming van nanospecifieke aspecten.

Er is ook een checklist om zowel aanvragers als leden van het comité voor consumentenveiligheid te helpen bij het beoordelen van dossiers. Zo wordt snel duidelijk of een dossier alle nodige correcte en relevante gegevens bevat. Dit moet de veiligheidsevaluatie stroomlijnen en tijd en middelen besparen, zowel voor de aanvragers als voor het comité.

Meer informatie