Skip to main content
Public Health

Biuletyn „Zdrowie-UE” nr 247 – W centrum uwagi

Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska oraz Pojawiających się Zagrożeń uczestniczy w dorocznym cyklu prac społeczności naukowej ds. środowiska

Autor: Marco Vighi, członek Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska oraz Pojawiających się Zagrożeń (komitet SCHEER) oraz przewodniczący grupy roboczej SCHEER ds. unijnego systemu prognozowania środowiskowego (FORENV) - Nowe kwestie na styku spraw środowiskowych i społecznych (cykl roczny 2018-2019), Instytut Wody (IMDEA), Alcala’ de Henares (Madryt), Hiszpania

Komitet SCHEER na co dzień zajmuje się opracowywaniem naukowych ocen ryzyka dla Komisji Europejskiej. Oprócz tego bierze udział w dorocznym cyklu prac w ramach unijnego systemu prognozowania środowiskowego (FORENV).

Pierwszy cykl roczny FORENV przeprowadzono w latach 2018–2019 (badanie pilotażowe przeprowadzono rok wcześniej). Społeczność naukowa ds. środowiska ustanowiła cykl FORENV w 2017 r. Jego celem jest identyfikacja, analiza i ocena nowo pojawiających się kwestii, które mogą stanowić zagrożenia lub szanse dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Wyniki tych prac są następnie przekazywane podmiotom zaangażowanym w proces decyzyjny i innym zainteresowanym, aby zachęcić je do podejmowania odpowiednich działań w odpowiednim czasie.

Społeczność naukowa ds. środowiska, którą zarządza Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska, wspiera współpracę między różnymi służbami Komisji Europejskiej i bada nowe metody pozyskiwania i rozpowszechniania wiedzy związanej z kształtowaniem polityki w dziedzinie środowiska.

Projekt FORENV realizowany przez tę społeczność ma na celu zbadanie ok. dziesięciu nowych zagadnień na rok. Proces składa się z pięciu etapów. Rozpoczyna się jesienią i kończy jesienią rok później. Pięć etapów procesu: gromadzenie informacji i ustalanie zakresu informacji analiza i selekcja informacji opracowanie charakterystyki walidacja wyniki i ich rozpowszechnianie.

Komitet SCHEER uczestniczy przede wszystkim w etapie walidacji, w ramach którego pracuje nad ok. dziesięcioma kwestiami priorytetowymi. Zadaniem komitetu SCHEER jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy zidentyfikowane nowo pojawiające się kwestie stanowią opisane zagrożenia lub szanse, czy też inne zagrożenia lub szanse?
  • Czy opisany oczekiwany wpływ (pozytywny lub negatywny) na środowisko i zdrowie ludzkie jest prawdopodobny, w tym również pod względem przewidywanych ram czasowych?
  • Czy na podstawie wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie da się ocenić i uszeregować znaczenie zidentyfikowanych nowych kwestii?

Komitet SCHEER udziela odpowiedzi na te pytania w formie opinii, która zawiera przegląd charakterystyki i uszeregowanie kwestii według ich potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Oprócz udziału w części walidacyjnej tego dorocznego procesu członkowie komitetu SCHEER są zapraszani na warsztaty dla ekspertów organizowane na etapie analizy i selekcji informacji. Celem warsztatów jest przegląd i przedyskutowanie nowych kwestii, ich uszeregowanie i ustalenie, które z nowo pojawiających się tematów są potencjalnie istotne dla polityki UE.

Podczas pierwszych dorocznych prac FORENV poruszono zagadnienia środowiskowe związane z nowymi technologiami w środowisku miejskim i pojawiającymi się kwestiami na styku środowiska i społeczeństwa.

Do września 2020 r. potrwa kolejny roczny cykl FORENV, który koncentruje się na nowych kwestiach związanych z innowacjami w zielonej gospodarce przyszłości.

Dodatkowe informacje

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów opracowuje wytyczne na temat nanomateriałów, aby pomóc przemysłowi w przestrzeganiu obowiązujących przepisów.

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) opublikował niedawno wytyczne dla organów publicznych i branży kosmetycznej, aby pomóc im w przestrzeganiu aktualnych unijnych przepisów dotyczących kosmetyków (WE nr 1223/2009) w odniesieniu do oceny nanomateriałów przeznaczonych do stosowania jako składniki kosmetyków. Wykorzystanie nanomateriałów w produktach kosmetycznych może być korzystne, na przykład gdy są stosowane jako filtry ultrafioletowe w kremach przeciwsłonecznych lub jako środki konserwujące chroniące produkty kosmetyczne przed zepsuciem. Jednakże te same cechy nanomateriałów, które mogą być przydatne w produkcie kosmetycznym, mogą również stanowić zagrożenie dla konsumenta. Aby zapewnić konsumentom bezpieczeństwo, należy przeprowadzić gruntowną ocenę bezpieczeństwa nanomateriału przeznaczonego do stosowania jako składnik produktu kosmetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem cech nanomateriału (np. wyjątkowo małe rozmiary).

W 2012 r. SCCS opublikował wytyczne dotyczące oceny bezpieczeństwa nanomateriałów w kosmetykach, ale od tamtej pory dokonano postępów w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem nanomateriałów, a SCCS dokonał oceny kilku dokumentacji bezpieczeństwa dotyczących nanomateriałów. Dlatego w celu dokonania przeglądu kluczowych kwestii i wymogów dotyczących danych, związanych z oceną bezpieczeństwa nanomateriałów w kosmetykach, potrzebna była aktualizacja wytycznych.

W nowych wytycznych podkreślono, że potrzebne są szczególne środki związane z bezpieczeństwem nanomateriałów z uwagi na różne cechy w skali nano, interakcje i skutki, które mogą być inne niż w przypadku konwencjonalnych form tych samych materiałów. Wytyczne zawierają również informacje i wykaz niewykorzystujących zwierząt metod, jakie można stosować w odniesieniu do nanomateriałów przy uwzględnieniu aspektów związanych z nanomateriałami.

Opracowano również listę kontrolną, której celem jest umożliwienie zarówno wnioskodawcom, jak i komitetowi SCCS szybkiej oceny kompletności dokumentacji, i zapobieganie składaniu wniosków niekompletnych lub zawierających nieprawidłowe lub nieodpowiadające wymogom dane. Powinno to usprawnić proces oceny bezpieczeństwa oraz umożliwić zaoszczędzenie czasu i zasobów zarówno wnioskodawcom, jak i komitetowi SCCS.

Dodatkowe informacje